Łazanki z kapustą, grzybami i kiełbasą

Łazan­ki z kapu­stą kiszo­ną, grzy­ba­mi leśny­mi i kieł­ba­są to świet­na pro­po­zy­cja na łatwy do przy­rzą­dze­nia, sycą­cy obiad. Tym razem podzie­lę się z Wami prze­pi­sem na pysz­ny farsz, bo praw­dzi­wych łaza­nek daw­no już nie jadłem, nato­miast farsz łazan­ko­wy będzie paso­wał do każ­de­go rodza­ju makaronu.

Łazan­ki to jeden z wie­lu rodza­jów maka­ro­nu. Mają postać nie­wiel­kich, cie­niut­kich rom­bów, któ­re — ugo­to­wa­ne — moż­na poda­wać z róż­ny­mi sma­ko­ły­ka­mi: sma­żo­ną sło­ni­ną, bocz­kiem czy z wymie­nio­nym powy­żej kapu­ścia­nym far­szem. Do przy­rzą­dze­nia far­szu do łaza­nek będą potrzeb­ne następujące…

Składniki na farsz do łazanek

 • ok. 500 g kapu­sty kiszonej,
 • 50 g suszo­nych grzy­bów leśnych,
 • 1 laska kieł­ba­sy Podwawelskiej,
 • 1 duża cebula,
 • sól mor­ska i świe­żo mie­lo­ny, czar­ny pieprz oraz cukier trzcinowy,
 • warzyw­ko i ewen­tu­al­nie kwa­sek cytry­no­wy (do doprawienia),
 • 1 pła­ska łyżecz­ka kminku,
 • 1–2 łyż­ki masła (do smażenia).

Suszo­ne grzy­by dokład­nie płu­cze­my i nama­cza­my przez co naj­mniej godzi­nę w nie­wiel­kiej ilo­ści wody. Powin­na wystar­czyć szklan­ka, w pory­wach dwie. Wody w żad­nym wypad­ku nie wyle­wa­my. Gdy grzyb­ki już namok­ną, wycią­ga­my je na deskę i kro­imy na kawał­ki wiel­ko­ści małe­go paznok­cia. Pokro­jo­ne grzy­by gotu­je­my w wodzie, w któ­rej nama­ka­ły do mięk­ko­ści, lek­ko oso­lo­nej, przez ok. 15–20 minut. W razie potrze­by dole­wa­my nie­wiel­ką ilość wody pod­czas gotowania.

Cebu­lę obie­ra­my i kro­imy w gru­bą kost­kę. Sma­ży­my na maśle do zru­mie­nie­nia, przy­pra­wia­jąc do sma­ku solą mor­ska i cukrem trzci­no­wym. Gdy cebu­la jest już pra­wie goto­wa dorzu­ca­my pokro­jo­ną w kost­kę kieł­ba­sę i pod­sma­ża­my wszyst­ko razem 2–3 minutki.

Kiszo­ną kapu­stę odsą­cza­my na sit­ku z zale­wy i w zależ­no­ści jak bar­dzo kwa­śne łazan­ki lubi­my, płu­cze­my ją wodą, lub też może­my ten etap zupeł­nie pomi­nąć. Ja lubię łazan­ki dość kwa­śne, więc zazwy­czaj kapu­sty nie płu­czę, nato­miast cza­sa­mi zda­rza się, że jest nie­zbyt dobra w sma­ku. Wte­dy poma­ga kil­ku­krot­ne dokład­ne prze­płu­ka­nie kapu­sty wodą i doda­nie kwa­sku cytry­no­we­go pod­czas spo­rzą­dza­nia farszu.

Kapu­stę gotu­je­my do mięk­ko­ści w spo­rym ron­dlu, razem z ugo­to­wa­ny­mi grzy­ba­mi i sma­żo­ny­mi wcze­śniej ingre­dien­cja­mi. Nie zapo­mi­na­my dodać kmin­ku. Jeśli potrze­bu­je­my, część wywa­ru z grzy­bów może­my zosta­wić sobie do jakie­goś sosu (jest bar­dzo aro­ma­tycz­ny), resz­tę wle­wa­my do kapu­sty. Farsz do łaza­nek dopra­wia­my do sma­ku warzyw­kiem i świe­żo zmie­lo­nym pie­przem, oraz kwa­skiem cytry­no­wym (jeśli potrze­ba). Naj­lep­szy jest na dru­gi dzień (jeśli dotrwa 😉 ).

Łazanki z kapustą grzybami i kiełbasą

Poda­je­my z ugo­to­wa­ny­mi łazan­ka­mi lub innym rodza­jem maka­ro­nu. Świet­nie spraw­dzi się maka­ron świ­der­ki (powy­żej). Smacznego!

Łazanki z kiszoną kapustą, grzybami leśnymi i kiełbasą
Łazan­ki z kiszo­ną kapu­stą, grzy­ba­mi leśny­mi i kiełbasą
Skład­ni­ki:
 • 0,5 kg kapu­sty kiszonej
 • 50 g suszo­nych grzy­bów leśnych
 • 1 laska kieł­ba­sy Podwawelskiej
 • 1 duża cebula
 • sól mor­ska i świe­żo mie­lo­ny, czar­ny pieprz oraz cukier trzcinowy
 • warzyw­ko i ewen­tu­al­nie kwa­sek cytrynowy
 • 1 pła­ska łyżecz­ka kminku
 • 1–2 łyż­ki masła

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

* Przeczytaj poniższą treść i wyraź zgodę, aby dodać komentarz.

*

Rozumiem i zgadzam się.