Tag: otręby pszenne owsiane i ryżowe

Otręby pszenne, owsiane i ryżowe

Otrę­by to pro­dukt spo­żyw­czy powsta­ły pod­czas prze­mia­łu zia­ren zbóż. W ich skład wcho­dzi okry­wa owo­co­wo-nasien­na — twar­da łuska okry­wa­ją­ca biel­mo ziar­nia­ka, oraz biel­mo aleu­ro­no­we (czy też war­stwa aleu­ro­no­wa), boga­te w lipi­dy i proteiny.

Otrę­by są cen­nym źró­dłem wita­min i mikro­ele­men­tów oraz znacz­nych ilo­ści błon­ni­ka, jed­nak w zależ­no­ści od rodza­ju zbo­ża z któ­re­go pocho­dzą, róż­nią się udzia­łem mikro- i makroskładników.

Zawartość makroskładników w otrębach (na 100 g produktu)

otrę­by
pszen­ne owsia­ne ryżo­we
kalo­rycz­ność [kcal] 216 246 316
biał­ka 15.55 17.30 13.35
tłusz­cze 4.25 7.03 20.85
węglo­wo­da­ny 64.51 66.22 49.69
błon­nik 42.80 15.40 21.00

Z powyż­sze­go zesta­wie­nia wyni­ka, że naj­bar­dziej kalo­rycz­ne są otrę­by ryżo­we ze wzglę­du na spo­rą zawar­tość tłusz­czy roślin­nych. Naj­wię­cej biał­ka mają otrę­by owsia­ne, nato­miast naj­więk­szą zawar­to­ścią błon­ni­ka cha­rak­te­ry­zu­ją się otrę­by pszenne.

Zawartość mikroelementów w otrębach (mg / 100 g)

otrę­by
pszen­ne owsia­ne ryżo­we
cynk, Zn 7 3 6
fos­for, P 1013 734 1677
magnez, Mg 611 235 781
potas, K 1182 566 1485
sód, Na 2 4 5
wapń, Ca 73 58 57
żela­zo, Fe 11 5 19

Z powyż­szej tabe­li wyni­ka, że naj­więk­szą zawar­to­ścią cyn­ku i wap­nia cha­rak­te­ry­zu­ją się otrę­by pszen­ne, nato­miast pod wzglę­dem zawar­to­ści żela­za, magne­zu i pota­su zde­cy­do­wa­nie wygry­wa­ją otrę­by ryżo­we. Otrę­by owsia­ne pomi­mo, że mają dużo biał­ka, cechu­ją się ubo­gą zawar­to­ścią skład­ni­ków mineralnych.

W poniż­szych prze­pi­sach kuli­nar­nych zosta­ły wyko­rzy­sta­ne jed­ne z trzech powyż­szych rodza­jów otrę­bów. Naj­czę­ściej są to otrę­by pszenne.

Dietetyczne ciasteczka owsiane

Dietetyczne ciasteczka owsiane

Sło­wa “die­te­tycz­ne” i “cia­stecz­ka” jakoś śred­nio do sie­bie pasu­ją, ale tym razem pro­po­nu­ję Wam banal­nie pro­ste do przy­rzą­dze­nia cia­stecz­ka owsia­ne, któ­re zawie­ra­ją cał­kiem spo­ro… czy­taj wię­cej Die­te­tycz­ne cia­stecz­ka owsiane

Pszenno-zytni chleb cebulowy

Chleb cebulowy pszenno-żytni

Dzi­siaj pro­po­nu­ję Wam wyko­na­nie bar­dzo pro­ste­go, pszen­żyt­nie­go chle­ba cebu­lo­we­go. Nie dość, że ma wybor­ny aro­mat, to zawie­ra bogac­two skład­ni­ków odżyw­czych ze wzglę­du na spo­ry doda­tek sie­mie­nia… czy­taj wię­cej Chleb cebu­lo­wy pszenno-żytni

Placki ziemniaczane z kiełbasą i cukrem

Placki ziemniaczane z kiełbasą i cukrem

Dzi­siaj prze­pis na praw­dzi­wą bom­bę kalo­rycz­ną, czy­li plac­ki ziem­nia­cza­ne z kieł­ba­są i cukrem. Gotu­jesz i jesz na wła­sne ryzy­ko. Nie odpo­wia­dam za żad­ne cen­ty­me­try przy­ra­sta­ją­ce w pasie 😉

Naleśniki z serem i rodzynkami

Naleśniki z serem i rodzynkami

Nale­śni­ki z serem i rodzyn­ka­mi to prze­pysz­ny, zapy­cha­ją­cy posi­łek na słod­ko. Jest dość łatwy w przy­go­to­wa­niu, cho­ciaż cza­so­chłon­ny, o ile dys­po­nu­je­my tyl­ko jed­ną patel­nią. Nale­śni­ki z serem… czy­taj wię­cej Nale­śni­ki z serem i rodzynkami

Racuchy z twarogiem i rodzynkami

Racuchy z serem i rodzynkami

Racu­chy z serem i rodzyn­ka­mi to dość tre­ści­we, pro­ste jedze­nie. Dzię­ki dodat­ko­wi twa­ro­gu, boga­te­go w biał­ko, te plac­ki sero­we sta­no­wią dosko­na­łą pro­po­zy­cję na nie­wy­ma­ga­ją­cy obiad.

Ciasto drożdżowe z kruszonką i rodzynkami

Ciasto drożdżowe z kruszonką i rodzynkami

Cia­sto droż­dżo­we z kru­szon­ką, naj­le­piej wraz z poran­nym kakao, zde­cy­do­wa­nie popra­wia mi nastrój i daje ener­ge­tycz­ne­go kopa w pierw­szych godzi­nach nowe­go, cudow­ne­go dnia. Dobre na ponie­dział­ko­we… czy­taj wię­cej Cia­sto droż­dżo­we z kru­szon­ką i rodzynkami