Dietetyczne ciasteczka owsiane

Sło­wa “die­te­tycz­ne” i “cia­stecz­ka” jakoś śred­nio do sie­bie pasu­ją, ale tym razem pro­po­nu­ję Wam banal­nie pro­ste do przy­rzą­dze­nia cia­stecz­ka owsia­ne, któ­re zawie­ra­ją cał­kiem spo­ro błon­ni­ka i nie da się ich za dużo zjeść. Przy­naj­mniej na raz 😉

Przepis na dietetyczne ciasteczka owsiane

 • 200 g płat­ków owsianych,
 • 25 g otrę­bów pszen­nych lub orkiszowych,
 • 50 g rodzynek,
 • 2 jaj­ka,
 • 2 łyż­ki mio­du (ok. 60 g),
 • 5 g cukru trzci­no­we­go do przyozdobienia.

Więk­szą część płat­ków i wszyst­kie rodzyn­ki roz­drab­nia­my w blen­de­rze, malak­se­rze itp. Skład­ni­ki z wyjąt­kiem cukru dokład­nie mie­sza­my. Mie­szan­kę nakła­da­my na bla­chę wyło­żo­ną papie­rem do pie­cze­nia, roz­płasz­cza­my i z wierz­chu posy­pu­je­my cukrem trzci­no­wym. Pie­cze­my w pie­kar­ni­ku roz­grza­nym do ok. 180–200°C do deli­kat­ne­go zru­mie­nie­nia (ok. 10–15 min). Zja­da­my po przestygnięciu.

Dietetyczne ciasteczka owsiane

Pro­ściut­kie cia­stecz­ka, praw­da? Pole­cam z mle­kiem, a dla­cze­go, o tym poni­żej. Bynaj­mniej nie cho­dzi o smak, cho­ciaż ten też ma znaczenie.

Tylko dla dociekliwych

Płat­ki owsia­ne, podob­nie jak więk­szość zia­ren zbóż, zawie­ra­ją kwas fito­wy. Jest to dość wred­ny zwią­zek che­micz­ny, któ­ry bar­dzo chęt­nie ze skład­ni­ka­mi mine­ral­ny­mi taki­mi jak: wapń, żela­zo, magnez czy cynk, two­rzy nie­roz­pusz­czal­ne sole, czy­niąc je dla nasze­go orga­ni­zmu nie­wchła­nial­ny­mi w świe­tle jeli­ta. W związ­ku z powyż­szym duża ilość kwa­su fito­we­go w die­cie może sprzy­jać wystę­po­wa­niu nie­do­bo­rów pokar­mo­wych u wege­ta­rian i osób zamiesz­ku­ją­cych kra­je roz­wi­ja­ją­ce się. Ale…

Płat­ki owsia­ne wca­le nie są takie strasz­ne 😉 Zazwy­czaj nie jada się płat­ków owsia­nych do każ­de­go posił­ku, trud­no więc ocze­ki­wać, że kwas fito­wy, któ­re­go ilość i tak zmniej­sza się wsku­tek obrób­ki poży­wie­nia, będzie dla nas szko­dli­wa. Zróż­ni­co­wa­na, dobrze zbi­lan­so­wa­na die­ta bar­dzo łatwo wyrów­nu­je wszel­kie braki.

Pomi­mo że płat­ki owsia­ne zawie­ra­ją cał­kiem spo­ro biał­ka, jak na pro­dukt zbo­żo­wy, to ami­no­kwa­sem limi­tu­ją­cym jego przy­swa­jal­ność jest lizy­na, któ­rej w owsie tro­chę bra­ku­je. Pro­duk­tem kom­ple­men­tar­nym w tym zakre­sie dla owsa jest… faso­la, któ­ra lizy­ny zawie­ra cał­kiem dużo. Czy pró­bo­wa­ły­ście kie­dyś jeść owsian­kę z faso­lą? Nie? Ja też nie. Dla­te­go jako źró­dło lizy­ny pole­cam mle­ko, z któ­rym die­te­tycz­ne cia­stecz­ka owsia­ne kom­po­nu­ją się rewelacyjnie 🙂

Źródła:

 1. https://en.wikipedia.org/wiki/Phytic_acid
 2. http://www.aaccnet.org/publications/cc/backissues/1973/Documents/chem50_702.pdf
 3. http://nutritiondata.self.com/facts/breakfast-cereals/1597/2

2 przemyślenia na temat “Dietetyczne ciasteczka owsiane

  1. Nie­bar­dzo rozu­miem co mia­łaś na myśli. Płat­ki owsia­ne mają ok. 379 kcal i prze­szło 10 g błon­ni­ka na każ­de 100 g pro­duk­tu. Fak­tem jest, że owies to jed­no z naj­bar­dziej pożyw­nych zbóż i w nad­mia­rze na pew­no nie będzie “fit”. Jak wszyst­ko z resztą 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

* Przeczytaj poniższą treść i wyraź zgodę, aby dodać komentarz.

*

Rozumiem i zgadzam się.