Bułeczki drożdżowe sojowo — serowe

Prze­pis na bułecz­ki droż­dżo­we sojo­wo — sero­we pozwo­li uroz­ma­icić smak tego stan­dar­do­we­go pro­duk­tu śniadaniowego.

Przepis na bułeczki drożdżowe sojowo — serowe

 • 450 g mąki pszen­nej 650,
 • 200 ml cie­płej wody (ok. 37–42 ºC),
 • 50 ml ole­ju rzepakowego,
 • 25 g droż­dży piekarniczych,
 • 25 g otrę­bów pszennych,
 • 4 łyż­ki sosu sojowego,
 • 2 czu­ba­te łyż­ki cukru trzcinowego,
 • 1/2 łyżecz­ki soli kuchennej,
 • 7–8 pla­strów sera żół­te­go (Pod­la­ski faj­nie sma­ku­je po zru­mie­nie­niu na bułkach).

Z droż­dży, cukru, cie­płej wody i ok. 200 g mąki nasta­wia­my zaczyn droż­dżo­wy, czy­li po pro­stu dokład­nie wszyst­ko mie­sza­my w naczy­niu i zosta­wia­my pod ście­recz­ką do wyro­śnię­cia na jakieś 15 min.

Bułeczki drożdżowe sojowo - serowe

Doda­je­my pozo­sta­łe skład­ni­ki z wyjąt­kiem sera żół­te­go i wyra­bia­my mięk­kie cia­sto. Może się tro­chę lepić do dło­ni, ale to nie szko­dzi. Z cia­sta for­mu­je­my 7–8 wałecz­ków po 90–110 g każ­dy, któ­re roz­płasz­cza­my na gru­bość naj­mniej­sze­go pal­ca na bla­sze wyło­żo­nej papie­rem do pie­cze­nia. Każ­dą bułecz­kę przy­kry­wa­my pla­strem sera żół­te­go (15–20 g). Zosta­wia­my do wyro­śnię­cia na 30–40 min.

Bułecz­ki droż­dżo­we sojo­wo — sero­we pie­cze­my w tem­pe­ra­tu­rze 200 ºC aż do zru­mie­nie­nia sera, co trwa ok. 20–30 min. Smacznego!

Tylko dla dociekliwych

Sos sojo­wy tra­dy­cyj­nie otrzy­mu­je się poprzez fer­men­ta­cję nasion soi i pra­żo­ne­go ryżu lub psze­ni­cy, szcze­pio­nych mikro­or­ga­ni­zma­mi, m.in. Kro­pi­dla­kiem żół­tym (Asper­gil­lus fla­vus) i inny­mi grzy­ba­mi rodza­ju Asper­gil­lus. Pro­ces jest nie­zwy­kle dłu­gi, ponie­waż trwa mie­sią­ca­mi, a więc jest wyko­rzy­sty­wa­ny w zni­ko­mej czę­ści pro­duk­tów dostęp­nych na ryn­ku. Prze­wa­ża­ją sosy na bazie hydro­li­zo­wa­nych bia­łek sojo­wych, cechu­ją­ce się nie­co innym sma­kiem, aro­ma­tem i kon­sy­sten­cją, niż pro­duk­ty otrzy­my­wa­ne meto­dą naturalną.

Sosy sojo­we mogą zawie­rać sub­stan­cje, dla któ­rych ist­nie­ją sil­ne prze­słan­ki, że są kan­ce­ro­ge­na­mi dla ludzi, czy­li czyn­ni­ka­mi rako­twór­czy­mi, np: kar­ba­mi­nian ety­lu, 3‑MCPD czy 1,3‑DCP.

Źró­dła:

 1. https://en.wikipedia.org/wiki/Soy_sauce#Acid-hydrolyzed_vegetable_protein
 2. https://en.wikipedia.org/wiki/International_Agency_for_Research_on_Cancer

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

* Przeczytaj poniższą treść i wyraź zgodę, aby dodać komentarz.

*

Rozumiem i zgadzam się.