Racuchy z serem i rodzynkami

Racu­chy z serem i rodzyn­ka­mi to dość tre­ści­we, pro­ste jedze­nie. Dzię­ki dodat­ko­wi twa­ro­gu, boga­te­go w biał­ko, te plac­ki sero­we sta­no­wią dosko­na­łą pro­po­zy­cję na nie­wy­ma­ga­ją­cy obiad.

Stan­dar­do­we racu­chy z jabł­ka­mi to tra­dy­cyj­na potra­wa kuch­ni pol­skiej — nie­wiel­kie pla­cusz­ki droż­dżo­we z jabł­ka­mi kro­jo­ny­mi na drob­ne kawał­ki, sma­żo­ne na dość głę­bo­kim ole­ju na rumia­ny kolor. Coś pysz­ne­go, ale i to może się znu­dzić. Poni­żej pre­zen­tu­ję racu­chy nie­co “egzo­tycz­ne”, bo wcze­śniej się z taki­mi racu­cha­mi nie spo­tka­łem, a na pomysł przy­rzą­dze­nia ich w ten spo­sób wpa­dłem, gdy naszła mnie chęt­ka na obiad na słodko.

Składniki na rozczyn drożdżowy

 • 50g droż­dży piekarniczych,
 • 3 łyż­ki cukru trzcinowego,
 • 300ml mle­ka,
 • 5–6 czu­ba­tych łyżek mąki pszen­nej 650.

Składniki na ciasto racuchowe

 • 100–150g twa­ro­gu,
 • 3–4 czu­ba­te łyż­ki mąki kukurydzianej,
 • 2 czu­ba­te łyż­ki otrę­bów pszennych,
 • 1 jaj­ko (przy­naj­mniej M‑ka),
 • 2 łyż­ki cukru trzcinowego,
 • 1 toreb­ka cukru waniliowego,
 • szczyp­ta soli morskiej,
 • garść rodzy­nek,
 • olej uni­wer­sal­ny do smażenia.

Robimy racuchy z serem

W pierw­szej kolej­no­ści zabie­ra­my się za roz­czyn droż­dżo­wy. Do spo­re­go naczy­nia (żeby nam roz­czyn nie wybiegł) roz­kru­sza­my droż­dże, zasy­pu­je­my cukrem trzci­no­wym i dokład­nie roz­cie­ra­my. Gdy są już deli­kat­nie wil­got­ne, dole­wa­my mle­ka, naj­le­piej o tem­pe­ra­tu­rze poko­jo­wej lub lek­ko cie­płe­go, dosy­pu­je­my mąki pszen­nej i dokład­nie mie­sza­my sta­ra­jąc się roz­drob­nić grud­ki. Taką mik­stu­rę zosta­wia­my w cie­ple do podwo­je­nia — potro­je­nia objętości.

Gdy roz­czyn droż­dżo­wy nam już urósł, co nie trwa zazwy­czaj dłu­żej niż kil­ka­na­ście minut, doda­je­my roz­drob­nio­ny bia­ły ser, mąkę kuku­ry­dzia­ną, cukier trzci­no­wy i wani­li­no­wy, wbi­ja­my jaj­ko i doda­je­my szczyp­tę soli. Mik­su­je­my cia­sto na racu­chy przez kil­ka chwil pod koniec dosy­pu­jąc rodzy­nek. Ponow­nie zosta­wia­my do wyro­śnię­cia, w mię­dzy­cza­sie przy­go­to­wu­jąc patel­nię do sma­że­nia z kon­kret­ną war­stwą ole­ju (ok. 0,5cm).

Gdy cia­sto podwoi obję­tość, na roz­grza­ny tłuszcz nakła­da­my łyż­ką pła­skie klek­sy i racu­chy z serem sma­ży­my na rumia­no z oby­dwu stron (po ok. 2min każ­da). Zdję­te z patel­ni racu­chy odkła­da­my do odsą­cze­nia na roz­ło­żo­nym na tale­rzu papie­ro­wym ręcz­ni­ku. Ten ostat­ni trze­ba dość czę­sto zmie­niać, bo racu­chy wpi­ja­ją ogrom­ne ilo­ści oleju.

Racuchy z serem i rodzynkami

Jeśli lubi­my nie­ty­po­we połą­cze­nia, cia­sto na racu­chy z serem może­my wzbo­ga­cić sie­ka­ną bazy­lią — fan­ta­stycz­nie się komponuje!

Smacz­ne­go!

Racuchy z serem i rodzynkami
Racu­chy z serem i rodzynkami
Racu­chy z serem i rodzyn­ka­mi to dość tre­ści­we, pro­ste jedze­nie. Dzię­ki dodat­ko­wi twa­ro­gu, te plac­ki sero­we są dosko­na­łą pro­po­zy­cją na nie­wy­ma­ga­ją­cy obiad.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

* Przeczytaj poniższą treść i wyraź zgodę, aby dodać komentarz.

*

Rozumiem i zgadzam się.