Pierogi ruskie inaczej

Pie­ro­gi ruskie to chy­ba jed­na z naj­le­piej zna­nych, naj­bar­dziej lubia­nych w Pol­sce potraw. W tym wpi­sie pozna­cie prze­pis na pie­ro­gi ruskie tro­chę bar­dziej uroz­ma­ico­ne, niż zazwyczaj.

Na wstę­pie chciał­bym zazna­czyć, że “ruskie” z poniż­sze­go prze­pi­su przy­go­to­wy­wa­li­śmy na Świę­ta Boże­go Naro­dze­nia, a więc jest to mega­por­cja (żeby się nikt nie zdzi­wił). Wyszło kil­ka­set (!) pie­ro­gów i jeśli ktoś nie chce spę­dzić nad nimi całe­go popo­łu­dnia, to spo­koj­nie może podzie­lić ilość skład­ni­ków przez 2 albo nawet i 4. Do dzieła!

Składniki na pierogi ruskie

Ciasto na pierogi

 • 80 dag mąki pszen­nej 650,
 • 2 szklan­ki gorą­cej wody,
 • 3–4 łyż­ki ole­ju rzepakowego,
 • 2 łyż­ki otrę­bów pszennych,
 • 2 jaj­ka (nie są konieczne).

Oprócz powyż­szych potrzeb­na będzie mąka do pod­sy­py­wa­nia cia­sta na stol­ni­cy i duży gar oso­lo­nej, wrzą­cej wody z łyż­ką ole­ju do goto­wa­nia pierogów.

Farsz do pierogów

 • 3 kg ziemniaków,
 • 1 kg twarogu,
 • 1 kg cebuli,
 • 100 g masła,
 • 1 opa­ko­wa­nie przy­pra­wy do ziemniaków,
 • warzyw­ko — do smaku.

Aby w ogó­le myśleć o pie­ro­gach ruskich w pierw­szej kolej­no­ści musi­my sku­pić się na przy­go­to­wa­niu nadzie­nia. Ziem­nia­ki obie­ra­my, kro­imy na mniej­sze kawał­ki, płu­cze­my i gotu­je­my do mięk­ko­ści w bar­dzo lek­ko oso­lo­nej wodzie.

Cebu­lę rów­nież obie­ra­my z łupin, kro­imy w grub­szą kost­kę lub szat­ku­je­my malak­se­rem i sma­ży­my na maśle na rumia­ny kolor. Cebu­li przed sma­że­niem wycho­dzi fura, więc może­my sma­żyć ją par­tia­mi, jeśli roz­miar patel­ni nie pozwa­la usma­żyć na raz cało­ści. Na szczę­ście warzyw­ko w trak­cie obrób­ki zmniej­szy swo­ją obję­tość kilkukrotnie.

Ugo­to­wa­ne ziem­nia­ki, twa­róg i usma­żo­ną cebul­kę dusi­my za pomo­cą tłucz­ka do ziem­nia­ków w kil­ku­li­tro­wym naczy­niu. Dopra­wia­my przy­pra­wą do ziem­nia­ków i warzyw­kiem. Jeśli ktoś lubi, może też dodać czar­ne­go pie­przu, choć przy­pra­wa do ziem­nia­ków już go zawie­ra. Masę zosta­wia­my do osty­gnię­cia — będzie lepiej się formować.

Teraz zaj­mij­my się cia­stem na pie­ro­gi. Skład­ni­ki na pie­ro­go­we cia­sto mie­sza­my w głęb­szej misce, a gdy już się połą­czą, prze­kła­da­my na wysy­pa­ną mąką stol­ni­cę i wyra­bia­my kulę nie­zbyt zwar­te­go cia­sta. Pod­sy­pu­je­my w mia­rę potrzeb mąką. Gdy cia­sto wyraź­nie mniej się lepi do rąk, for­mu­je­my z nie­go kulki/walce i roz­wał­ko­wu­je­my na popró­szo­nej mąką stol­ni­cy na gru­bość ok. 2 mm.

Z cia­sta za pomo­cą szklan­ki wykra­wa­my krąż­ki, na któ­rych śro­dek daje­my odpo­wied­nią ilość ziem­nia­cza­ne­go cia­sta (w zależ­no­ści od śred­ni­cy szklan­ki). Krąż­ki skła­da­my na pół i zle­pia­my brze­gi, two­rząc fal­ban­ki. Tak otrzy­ma­ną por­cję pie­ro­gów prze­kła­da­my na czy­stą ścier­kę, a w mię­dzy­cza­sie robi­my następne.

Pierogi ruskie przed ugotowaniem

Pie­ro­gi ruskie gotu­je­my po kil­ka­na­ście sztuk we wrzą­cej, oso­lo­nej i “natłusz­czo­nej” łyż­ką ole­ju wodzie, przez 3–5 minut. Jeśli będzie­my je zamra­żać — gotu­je­my kró­cej, tak niby “al den­te” (bo i tak będzie­my je póź­niej dogo­to­wy­wać, odgrze­wać w mikro­fa­lów­ce), jeśli spo­ży­je­my od razu — dłu­żej. Zawar­tość garn­ka po wrzu­ce­niu por­cji pie­ro­gów war­to zamie­szać, bo nasze sma­ko­ły­ki opa­da­ją na dno, gdzie lubią się przy­le­piać (i roz­wa­lać przy odry­wa­niu). Gdy będą sobie krą­żyć, damy im szan­sę na bez­pro­ble­mo­we wypły­nię­cie na wierzch.

Pierogi ruskie inaczej

Ugo­to­wa­ne pie­ro­gi ruskie poda­je­my wedle upodo­bań: same, ze sma­żo­ną cebul­ką, ze skwar­ka­mi lub tłu­stą śmie­ta­ną. Dla mnie jed­nak bez­a­pe­la­cyj­nie wygry­wa­ją pie­ro­gi sma­żo­ne na maśle, na tale­rzu okra­szo­ne śmie­ta­ną i poda­ne ze szklan­ką zsia­dłe­go mle­ka 🙂 Pal­ce lizać! Pozo­sta­je mi tyl­ko życzyć Wam uda­nych pie­ro­gów i smacznego!

Pierogi ruskie inaczej
Pie­ro­gi ruskie inaczej
Sma­ko­wi­te pie­ro­gi ruskie w kropeczki.
Skład­ni­ki:
 • 80 dag mąki pszen­nej 650
 • 2 szklan­ki gorą­cej wody
 • 3–4 łyż­ki ole­ju rzepakowego
 • 2 łyż­ki otrę­bów pszennych
 • 2 jaj­ka
 • 3 kg ziemniaków
 • 1 kg twarogu
 • 1 kg cebuli
 • 100 g masła
 • 1 opa­ko­wa­nie przy­pra­wy do ziemniaków
 • przy­pra­wa warzywko

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

* Przeczytaj poniższą treść i wyraź zgodę, aby dodać komentarz.

*

Rozumiem i zgadzam się.