Hreczniaki — kotlety z kaszy gryczanej z twarogiem i sos pieczarkowy

Hrecz­nia­ki (hrecz­ki) to nie­wy­szu­ka­na potra­wa mają­ca korze­nie w kuch­ni regio­nal­nej Kre­sów Wschod­nich. Są to kotle­ty z kaszy gry­cza­nej — zwa­nej hrecz­ką (po ukra­iń­sku: гречка, po bia­ło­ru­sku: грэчка) — z twa­ro­giem lub nie­kie­dy z mię­sem wie­przo­wym. W tym prze­pi­sie wer­sja wege.

Naj­waż­niej­szą zale­tą hrecz­nia­ków jest nie­by­wa­ła pro­sto­ta wyko­na­nia, tudzież pożyw­ność. Kotle­ty z kaszy gry­cza­nej z serem sycą na dłu­go i dostar­cza­ją cen­nych skład­ni­ków odżyw­czych. Ponad­to hrecz­nia­ki posia­da­ją dość spe­cy­ficz­ny aro­mat i smak, któ­re rewe­la­cyj­nie pod­kre­śla sos pieczarkowy.

Składniki na hreczniaki

 • 200 g kaszy gryczanej,
 • 200–300 g twa­ro­gu (rewe­la­cyj­ny będzie taki świe­ży, wiej­ski, z pobli­skie­go targu),
 • 2 jaj­ka kurze,
 • 1 czu­ba­ta łyż­ka mąki pszennej,
 • 1 czu­ba­ta łyż­ka mąki ziemniaczanej,
 • warzyw­ko oraz świe­żo mie­lo­ny pieprz,
 • buł­ka tar­ta (do panierowania),
 • olej rze­pa­ko­wy (do smażenia).

Składniki na sos pieczarkowy

 • 1 duża cebula,
 • 250 g pieczarek,
 • 1–2 łyż­ki śmie­ta­ny 18%,
 • 1 czu­ba­ta łyż­ka mąki pszen­nej 650,
 • sól mor­ska lub warzyw­ko oraz świe­żo mie­lo­ny pieprz,
 • cukier trzci­no­wy,
 • przy­pra­wa do zup “mag­gi”,
 • 1 kon­kret­na łyż­ka sto­ło­wa masła,
 • olej rze­pa­ko­wy.

Robimy kotlety z kaszy gryczanej — hreczniaki

Kaszę gry­cza­ną zale­wa­my dwu­krot­nie więk­szą ilo­ścią wody, przy­pra­wia­my poło­wą łyżecz­ki warzyw­ka i gotu­je­my do mięk­ko­ści na wol­nym ogniu. Ja aku­rat mia­łem kaszę łama­ną, któ­rej goto­wa­nie zaj­mu­je ok. 7 min. od włą­cze­nia pal­ni­ka. Kasza powin­na wpić cały płyn. Zosta­wia­my do przestygnięcia.

Gdy już kasza się wystu­dzi doda­je­my pokru­szo­ny twa­róg, mąkę, pie­przy­my i ugnia­ta­my dusza­kiem do ziem­nia­ków na jed­no­li­tą, ziar­ni­stą masę, z któ­rej będzie­my lepić hrecz­nia­ki. W razie potrze­by dopra­wia­my warzyw­kiem i pie­przem, a gdy już nam sma­ku­je, wbi­ja­my jaj­ka i łączy­my dokład­nie z pozo­sta­ły­mi składnikami.

Z masy gry­cza­nej for­mu­je­my nie­wiel­kie, pła­skie kotle­ci­ki, któ­re sma­ży­my na roz­grza­nym na patel­ni ole­ju z oby­dwu stron, na rumia­ny kolor. Kotle­ty z kaszy gry­cza­nej chło­ną tłuszcz dosyć moc­no, więc moż­li­we, że będzie trze­ba pod­lać je olejem.

Robimy sos pieczarkowy

Cebu­lę kro­imy w pasecz­ki, opró­sza­my lek­ko cukrem trzci­no­wym, soli­my i sma­ży­my aż do “zeszkle­nia” na maśle zmie­sza­nym z nie­wiel­ką ilo­ścią ole­ju rze­pa­ko­we­go w nie­rdzew­nym ron­del­ku. Doda­je­my umy­te i pokro­jo­ne w pasecz­ki pie­czar­ki. Mniej­sze grzyb­ki moż­na pokro­ić na 4 czę­ści — “na krzyż” przez śro­dek trzonka.

Gdy cebu­la i grzy­by porząd­nie już odpa­ro­wa­ły, pie­czar­ki zmie­ni­ły kolor z jasne­go na sza­ro-beżo­wy i zaczę­ły się przy­pie­kać — inny­mi sło­wy: są dobrze przy­sma­żo­ne — sos pie­czar­ko­wy zale­wa­my szklan­ką wody wymie­sza­ną dokład­nie z czu­ba­tą łyż­ką mąki pszen­nej i łyż­ką — dwie­ma śmie­ta­ny. Doda­je­my pła­ską łyżecz­kę warzyw­ka, tro­chę świe­żo mie­lo­ne­go pie­przu, “mag­gi” i gotu­je­my na wol­nym ogniu aż do zgęst­nie­nia. Dopra­wia­my do sma­ku wyżej wymie­nio­ny­mi przyprawami.

Hreczniaki - kotlety z kaszy gryczanej z twarogiem i sos pieczarkowy

Hrecz­nia­ki poda­je­my pola­ne sosem pie­czar­ko­wym. Może­my je posy­pać zie­le­ni­ną (jakimś koper­kiem, pie­trusz­ką, czy co tam mamy). Na powyż­szym zdję­ciu hrecz­nia­ki ską­pa­ne w sosie pie­czar­ko­wym, przy­ozdo­bi­łem gru­bo sie­ka­nym szczypiorkiem.

Smacz­ne­go! Mnie zde­cy­do­wa­nie wystar­cza por­cja 4 szt. — a Tobie? Jeśli prze­pis Ci się podo­ba to polub go na Facebooku 🙂

Hreczniaki - kotlety z kaszy gryczanej z twarogiem i sos pieczarkowy
Hrecz­nia­ki — kotle­ty z kaszy gry­cza­nej z twa­ro­giem i sos pieczarkowy
Hrecz­nia­ki to prze­pysz­ne, bez­mię­sne kotle­ty z kaszy gry­cza­nej z twa­ro­giem — nie­zwy­kle aro­ma­tycz­ne i pożyw­ne. Dosko­na­le wzbo­ga­ca je świe­ży sos pieczarkowy.

Inni trafili tutaj szukając

 • hrecz­nia­ki
 • kotle­ty z kaszy gry­cza­nej z twarogiem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

* Przeczytaj poniższą treść i wyraź zgodę, aby dodać komentarz.

*

Rozumiem i zgadzam się.