Kurczak curry w sosie czosnkowym

Kurczak curry w sosie czosnkowym

Na kur­cza­ka cur­ry prze­pi­sów są tysią­ce. Na kola­cję może­my zjeść tę wyjąt­ko­wo pro­stą, mało tuczą­cą wer­sję z pysz­nym sosem czosn­ko­wym, uło­żo­ne­go na kru­chych liściach sała­ty.

Cur­ry to mie­szan­ka przy­praw mają­ca swe korze­nie w dale­kiej, połu­dnio­wej Azji. Dostęp­ne w sprze­da­ży, toreb­ko­we cur­ry róż­nią się mię­dzy sobą sma­kiem i aro­ma­tem. Nie­kie­dy bar­dzo znacz­nie. Jed­nym z naj­waż­niej­szych skład­ni­ków mie­szan­ki cur­ry jest kur­ku­ma.

Cie­ka­wost­ka

Kur­ku­ma to zna­na w Indiach od tysię­cy lat rośli­na przy­pra­wo­wa. Inny­mi jej nazwa­mi są Ostryż, Sza­fra­ni­ca lub Żół­cień — nic zresz­tą dziw­ne­go, gdyż pier­wot­nie rośli­na ta była wyko­rzy­sty­wa­na jako inten­syw­nie żół­ty barw­nik. Jej dro­go­cen­ne wła­ści­wo­ści dostrze­gła już medy­cy­na ajur­we­dyj­ska. Ostryż zawie­ra w dużych ilo­ściach związ­ki che­micz­ne — kur­ku­mi­no­idy — wyka­zu­ją­ce dzia­ła­nie sil­nie bak­te­rio- i wiru­so­bój­cze, prze­ciw­za­pal­ne i anty­ok­sy­da­cyj­ne. Kur­ku­mi­na i jej pochod­ne posia­da­ją dzia­ła­nie prze­ciw­no­wo­two­ro­we. Podej­rze­wa się rów­nież, że kur­ku­mi­na jest w sta­nie prze­ciw­dzia­łać cho­ro­bie Alzhe­ime­ra.

Składniki na kurczak curry:

 • 200g file­tów z kur­cza­ka,
 • 1 łyżecz­ka mie­szan­ki przy­praw cur­ry,
 • pół łyżecz­ki mie­lo­nej papry­ki słod­kiej,
 • szczyp­ta mie­lo­nej papry­ki ostrej,
 • sól lub warzyw­ko oraz pieprz mie­lo­ny, świe­ży,
 • 2 łyż­ki ole­ju rze­pa­ko­we­go,
 • liście sała­ty (do przy­ozdo­bie­nia).

Składniki na sos czosnkowy:

 • 1 duże opa­ko­wa­nie jogur­tu natu­ral­ne­go (400g),
 • 1 kopia­sta łyż­ka majo­ne­zu,
 • 3–4 ząb­ki czosn­ku,
 • pół pła­skiej łyżecz­ki warzyw­ka,
 • szczyp­ta świe­żo mie­lo­ne­go pie­przu.

Przy­go­to­wa­nie potra­wy zaczy­na­my od sosu czosn­ko­we­go, żeby miał czas się prze­gryźć. Do kubecz­ka z jogur­tem natu­ral­nym doda­je­my obra­ne, prze­ci­śnię­te przez pra­skę ząb­ki czosn­ku, majo­nez, pieprz i dopra­wia­my do sma­ku warzyw­kiem. Tego ostat­nie­go być może będzie potrze­ba nie­co mniej/więcej. Naj­le­piej sos czosn­ko­wy skosz­to­wać przed dopra­wie­niem — powi­nien być lek­ko sło­ny. Wsta­wia­my do lodów­ki.

File­ty z kur­cza­ka kro­imy na nie­wiel­kie kawał­ki i w naczy­niu mie­sza­my je dokład­nie z pozo­sta­ły­mi przy­pra­wa­mi oraz ole­jem. Soli lub warzyw­ka daje­my odpo­wied­nio, w zależ­no­ści od tego, czy przy­pra­wa cur­ry zawie­ra­ła już sól (albo glu­ta­mi­nian sodu), czy nie. Tutaj nie­ste­ty będzie trze­ba tro­chę poeks­pe­ry­men­to­wać. Na szczę­ście kur­czak cur­ry jest pobłaż­li­wy i zawsze moż­na poso­lić go na tale­rzu 🙂 Zosta­wia­my kur­cza­ka w mary­na­cie na ok. 30 min w chłod­nym miej­scu.

Kurczak curry w sosie czosnkowym podany na liściach sałaty

Do mise­czek wkła­da­my opłu­ka­ne i odsą­czo­ne liście sała­ty i wle­wa­my sos czosn­ko­wy. Niech się tro­chę ogrze­je. Kur­czak cur­ry sma­ży­my na dość moc­no roz­grza­nej patel­ni na rumia­ny kolor, mie­sza­jąc od cza­su do cza­su. Wykła­da­my do mise­czek i goto­we. Smacz­ne­go!

Kurczak curry w sosie czosnkowym
Kur­czak cur­ry w sosie czosn­ko­wym
Kur­czak cur­ry z sosem czosn­ko­wym to nie­ty­po­wa wer­sja tej potra­wy, któ­ra jed­nak ze wzglę­du na swo­ją nisko­ka­lo­rycz­ność świet­nie nada się na smacz­ną kola­cję.

Inni trafili tutaj szukając

 • kur­czak w sosie czosn­ko­wym
 • kur­czak cur­ry z sosem czosn­ko­wym
Tagi: , , ,
2 comments on “Kurczak curry w sosie czosnkowym
 1. Myszka pisze:

  Jestem tak strasz­nie głod­na.. a tu takie smacz­ne zdję­cia !
  Zapra­szam do udzia­łu w kon­kur­sie — http://myszkagotuje.blogspot.com/2013/09/imprezowy-konkurs.html

 2. magda pisze:

  Pyy­y­y­y­y­y­y­y­y­cha !!!!!!!!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

* Przeczytaj poniższą treść i wyraź zgodę, aby dodać komentarz.

*

Rozumiem i zgadzam się.