Kurczak w miodzie z czosnkiem i przyprawami

Kur­czak w mio­dzie z czosn­kiem i inny­mi aro­ma­tycz­ny­mi przy­pra­wa­mi to jed­na z pierw­szych potraw, któ­re nauczy­łem się goto­wać. No może poza kanap­ka­mi robio­ny­mi w pod­sta­wów­ce… Jest nie­mal tak samo pro­sta w wyko­na­niu i mało czasochłonna.

Pojemniczek na przyprwyJuż nie pamię­tam skąd wziął się ten prze­pis, ale na pew­no kom­po­zy­cję i pro­por­cje przy­praw dopa­so­wa­łem do swo­ich pre­fe­ren­cji sma­ko­wych, więc tego, co napi­sa­ne poni­żej, w żad­nym razie nie nale­ży trak­to­wać jako praw­dę obja­wio­ną, a raczej jako punkt wyj­ścia do wła­snych eks­pe­ry­men­tów. Jestem nie­mal pewien, ze kur­czak w mio­dzie będzie rów­nie dobry przy odmien­nym dopra­wie­niu. Ilość przy­praw jest też uza­leż­nio­na od pojem­nicz­ków jaki­mi dys­po­nu­je­my. W kuch­ni posia­dam takie jak na zdję­ciu obok i pro­por­cje pomię­dzy poszcze­gól­ny­mi przy­pra­wa­mi raczej pozo­sta­ją nie­zmien­ne. Dwie naj­waż­niej­sze — miód i czo­snek — zosta­ły wymie­nio­ne w tytu­le. Razem z pozo­sta­ły­mi przy­pra­wa­mi sta­no­wią następujące…

Składniki

 • 200g file­tów z kurczaka,
 • kopia­te pół łyż­ki mio­du pszczelego,
 • 5 syp­nięć papry­ki słodkiej,
 • 4 syp­nię­cia pie­przu ziołowego,
 • 2–3 syp­nię­cia papry­ki ostrej lub pie­przu kajeńskiego,
 • sól oraz pieprz mie­lo­ny, świe­ży (kil­ka obro­tów młyn­ka) i czo­snek granulowany,
 • 1–2 łyż­ki ole­ju rze­pa­ko­we­go lub oli­wy z pierw­sze­go tłoczenia.

Kurczak w miodzie z czosnkiem — zaczynamy!

File­ty z kur­cza­ka płu­cze­my, odbło­no­wu­je­my i kro­imy do misecz­ki na nie­re­gu­lar­ne kawał­ki wiel­ko­ści 3–4cm. Jeśli dys­po­nu­je­my file­ta­mi z kur­cza­ka wstęp­nie zamro­żo­ny­mi, to kro­je­nie bar­dzo uła­twia deli­kat­ne roz­mro­że­nie w mikro­fa­lów­ce. Takie mię­so nabie­ra “ziar­ni­sto­ści” i pomi­mo, że jesz­cze zamro­żo­ne i sztyw­ne, dość łatwo daje kro­ić się w kost­kę. Póź­niej roz­mra­ża­my je do koń­ca na odpo­wied­nim pro­gra­mie kuchen­ki mikro­fa­lo­wej lub po pro­stu zosta­wia­jąc na dłu­żej w lodówce.

Cie­ka­wost­ka

Suro­wych (nie­wy­ste­ry­li­zo­wa­nych) pro­duk­tów mię­snych nie nale­ży roz­mra­żać poprzez pozo­sta­wia­nie ich w tem­pe­ra­tu­rze poko­jo­wej. Może to sprzy­jać namna­ża­niu drob­no­ustro­jów cho­ro­bo­twór­czych, zwłasz­cza Sal­mo­nel­li w przy­pad­ku dro­biu. O wie­le lep­szym roz­wią­za­niem jest roz­mra­ża­nie mię­sa w lodów­ce, albo z uży­ciem mikro­fa­lów­ki. Wyciek roz­mra­żal­ni­czy z dro­biu, czy­li sok powsta­ją­cy w trak­cie roz­mra­ża­nia, wyle­wa­my ze wzglę­du na ryzy­ko zara­że­nia Sal­mo­nel­lą, nato­miast tę samą ciecz z mię­sa czer­wo­ne­go moż­na z powo­dze­niem wyko­rzy­stać do przy­rzą­dza­nia sosów.

Pokro­jo­ne (i już roz­mro­żo­ne) file­ty z kur­cza­ka dopra­wia­my ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem obfi­tej por­cji suszo­ne­go czosn­ku, doda­je­my miód, olej lub oli­wę, soli daje­my nie­wie­le i porząd­nie wszyst­ko mie­sza­my. Zosta­wia­my w lodów­ce do “prze­gry­zie­nia” na ok. 1 godzi­nę. Na koniec zawar­tość misecz­ki sma­ży­my na szyb­kim ogniu na patel­ni do zru­mie­nie­nia. Kur­czak w mio­dzie z czosn­kiem dosko­na­le kom­po­nu­je się z ugo­to­wa­nym ryżem par­bo­iled i słod­ką surów­ką z sałaty.

Kurczak w miodzie z czosnkiem i przyprawami

Smacz­ne­go!

Kurczak w miodzie z czosnkiem i przyprawami
Kur­czak w mio­dzie z czosn­kiem i przyprawami
Kur­czak w mio­dzie z czosn­kiem i inny­mi aro­ma­tycz­ny­mi przy­pra­wa­mi to jed­na z naj­prost­szych potraw, jakie moż­na sobie wyma­rzyć. Do tego bar­dzo smacz­na i mało pracochłonna.

Inni trafili tutaj szukając

 • kur­czak w mio­dzie i czosnku
 • filet z kur­cza­ka w miodzie

1 przemyślenie na temat “Kurczak w miodzie z czosnkiem i przyprawami

 1. Jak dla mnie brzmi świet­nie. Lubię mię­sa w mary­na­cie mio­do­wej, a aku­rat dro­biu takie­go jesz­cze nie jadłam 🙂
  Pozdrawiam!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

* Przeczytaj poniższą treść i wyraź zgodę, aby dodać komentarz.

*

Rozumiem i zgadzam się.