Kotleciki jajeczne z kiełkami pszenicy i buraczkami

Jeśli ktoś nie ma pomy­słu na jar­ski obiad, to kotle­ci­ki jajecz­ne będą nie­złym roz­wią­za­niem. Jaj­ko, daw­niej uwa­ża­ne za sym­bol życia, jest praw­dzi­wą bom­bą wita­mi­no­wą, a ponad­to zawie­ra bar­dzo łatwo przy­swa­jal­ne, peł­no­war­to­ścio­we białko.

Jaj­ka moż­na przy­rzą­dzać na róż­ni­ste spo­so­by: zro­bić jajecz­ni­cę, jaj­ka sadzo­ne, goto­wać, roz­trze­pać na suro­wo w sko­rup­ce, ale naj­smacz­niej­szym, chy­ba, jajecz­nym posił­kiem są kotle­ci­ki jajecz­ne. Wyglą­da­ją jak kotle­ty mie­lo­ne, ale są od nich zde­cy­do­wa­nie deli­kat­niej­sze. No i nie zawie­ra­ją mię­sa, więc mogą je jeść owowegetarianie.

Kotlety jajeczne z kiełkami pszenicy, tartymi burakami czerwonymi i makaronem razowym

Składniki na kotleciki jajeczne

 • 5 jajek (przy­naj­mniej M‑ek),
 • 1 czer­stwa bułka,
 • 1 szklan­ka mleka,
 • 1 prze­cięt­na cebula,
 • 1 łyżecz­ka do her­ba­ty ziół pro­wan­sal­skich lub sie­ka­nej natki pietruszki,
 • sól lub warzyw­ko oraz pieprz mie­lo­ny, świe­ży i cukier trzcinowy,
 • buł­ka tar­ta do panierowania,
 • olej uni­wer­sal­ny do smażenia.

Pozostałe dodatki

 • kieł­ki pszenicy,
 • 1 burak ćwikłowy,
 • ok. 100g maka­ro­nu razowego.

Czer­stwą buł­kę zosta­wia­my do namo­cze­nia w mle­ku, a w mię­dzy­cza­sie gotu­je­my 4 jaj­ka na twar­do. Cebu­lę sie­ka­my, posy­pu­je­my deli­kat­nie solą, cukrem i sma­ży­my na roz­grza­nym na patel­ni tłusz­czu na zło­ty kolor. Gdy jaj­ka już się ugo­tu­ją, a cebul­kę mamy usma­żo­ną, buł­kę odci­ska­my z mle­ka, prze­kła­da­my do misecz­ki i doda­je­my do niej star­te na tar­ce jaj­ka oraz zio­ła pro­wan­sal­skie lub natkę pie­trusz­ki. Wszyst­ko dokład­nie mie­sza­my i dopra­wia­my do sma­ku warzyw­kiem oraz świe­żo mie­lo­nym, czar­nym pie­przem, a gdy już nam sma­ku­je wbi­ja­my 1 suro­we jaj­ko i jesz­cze przez chwi­lę dokład­nie mie­sza­my. Jeśli masa jajecz­na wyszła zbyt rzad­ka, może­my dosy­pać nie­co buł­ki tar­tej — powin­no pomóc. Na koniec for­mu­je­my nie­wiel­kie, pła­skie kotle­ci­ki jajecz­ne, obta­cza­my w buł­ce tar­tej i sma­ży­my na roz­grza­nym na patel­ni ole­ju na rumia­ny kolor z oby­dwu stron.

Kotleciki jajeczne z kiełkami pszenicy, tartymi burakami ćwikłowymi i makaronem razowym na talerzu

Kotle­ci­ki jajecz­ne rewe­la­cyj­nie sma­ku­ją z kieł­ka­mi psze­ni­cy i star­tym na tar­ce o gru­bych oczkach, suro­wym bura­kiem ćwi­kło­wym. Wszyst­kie te sma­ko­ły­ki razem mają dość słod­ki smak, więc dla rów­no­wa­gi moż­na taki obiad zapić jakimś orzeź­wia­ją­cym kom­po­tem. I jesz­cze taka mała uwa­ga — kieł­ki na zdję­ciu powy­żej są już zde­cy­do­wa­nie zbyt wyro­śnię­te i w związ­ku z tym maja włók­ni­ste korzon­ki. Dużo smacz­niej­sze są młodsze.

Smacz­ne­go! Jeśli podo­ba Ci się mój prze­pis na kotle­ci­ki jajecz­ne przy­bij łap­kę w górę 🙂

Kotlety jajeczne z kiełkami pszenicy i burakami ćwikłowymi
Kotle­ty jajecz­ne z kieł­ka­mi psze­ni­cy i bura­ka­mi ćwikłowymi
Skład­ni­ki:
 • 5 jajek (roz­miar M)
 • 1 czer­stwa bułka
 • 1 szklan­ka mleka
 • 1 cebu­la
 • 1 łyżecz­ka ziół pro­wan­sal­skich lub sie­ka­nej natki pietruszki
 • sól lub warzyw­ko oraz pieprz mie­lo­ny, świe­ży i cukier trzcinowy
 • buł­ka tarta
 • olej uni­wer­sal­ny
 • kieł­ki pszenicy
 • burak ćwi­kło­wy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

* Przeczytaj poniższą treść i wyraź zgodę, aby dodać komentarz.

*

Rozumiem i zgadzam się.