Sałatka śledziowa z matiasów

Sałat­ka śle­dzio­wa na naszym sto­le gości dość czę­sto, tuż obok sałat­ki jarzy­no­wej. Być może wyni­ka to z tego, że oby­dwie sałat­ki przy­rzą­dza się w podob­ny spo­sób i wyko­na­nie dwóch sała­tek zamiast jed­nej nie nastrę­cza wybit­nych trud­no­ści. Naj­bar­dziej odczu­wal­ną róż­ni­cą jest doda­tek solo­nych śle­dzi, nada­ją­cych sałat­ce śle­dzio­wej bar­dzo cha­rak­te­ry­stycz­ny, rześ­ki smak i aromat.

Sałat­ka śle­dzio­wa jest bar­dzo uni­wer­sal­na — rów­nie dobrze speł­nia rolę “zagry­chy” do napo­jów pro­cen­to­wych, jak i świet­nie sma­ku­je na śnia­da­nie, roz­sma­ro­wa­na na kanapkach.

Cie­ka­wost­ka

Oprócz rodzi­me­go śle­dzia bał­tyc­kie­go wyróż­nia­my kil­ka gatun­ków śle­dzi, wśród któ­rych szcze­gól­ne zna­cze­nie gospo­dar­cze mają śledź pacy­ficz­ny czy śledź atlan­tyc­ki. Ten ostat­ni, przy pomyśl­nych wia­trach, może dożyć sędzi­we­go wie­ku 22 lat… jeśli — oczy­wi­ście — nie tra­fi na nasz stół. Śle­dzie są bar­dzo boga­te w dłu­go­łań­cu­cho­we, wie­lo­nie­na­sy­co­ne kwa­sy tłusz­czo­we ome­ga 3 (ω‑3): EPA (eico­sa­pen­ta­eno­ic acid) oraz DHA (doco­sa­he­xa­eno­ic acid), wyka­zu­ją­ce pozy­tyw­ny wpływ na ukła­dy: ner­wo­wy i krwionośny.

Sałatka śledziowa — składniki

 • 6 matia­sów,
 • 6 nie­du­żych ziemniaków,
 • 6 mniej­szych korniszonów,
 • 6 jajek (M‑ek),
 • 1 nie­wiel­ka cebula,
 • 2 czu­ba­te łyż­ki sto­ło­we dobre­go majonezu,
 • świe­żo mie­lo­ny czar­ny pieprz i w razie potrze­by odro­bi­na warzywka.

Śle­dzie nale­ży opłu­kać, zalać ok 1l wody i wymo­czyć przez kil­ka godzin. Naj­le­piej zro­bić to wie­czo­rem, żeby były goto­we na rano. Jest to koniecz­ne, ponie­waż matia­sy dostęp­ne w han­dlu to śle­dzie solo­ne i tę przy­pra­wę trze­ba z nich jakoś “wycią­gnąć”, żeby sałat­ka śle­dzio­wa nie wyszła zbyt słona.

Cie­ka­wost­ka

Matia­sy to śle­dzie, któ­re nie osią­gnę­ły jesz­cze peł­nej doj­rza­ło­ści płcio­wej, przed pierw­szym tar­łem. Są nie­wiel­kie, a ich mię­so jest zde­cy­do­wa­nie deli­kat­niej­sze niż doj­rza­łych osobników.

Ziem­nia­ki dokład­nie płu­cze­my (może­my je nawet umyć szczo­tecz­ką) i gotu­je­my w mun­dur­kach, czy­li bez obie­ra­nia. Uni­ka­my goto­wa­nia w ten spo­sób ziem­nia­ków, któ­re są już zie­lo­ne i/lub zaczę­ły kieł­ko­wać (kulo­wać), ponie­waż zawie­ra­ją sola­ni­nę, któ­ra jest tok­sycz­na dla orga­ni­zmu. Po ugo­to­wa­niu i prze­stu­dze­niu ziem­nia­ki obie­ra­my — z powo­dze­niem pora­dzi­my sobie paznok­cia­mi. Jaj­ka gotu­je­my na twar­do i po ugo­to­wa­niu rów­nież obie­ra­my ze sko­ru­pek. Cebu­lę obie­ra­my z łupin, a żeby sałat­ka śle­dzio­wa była deli­kat­niej­sza, kor­ni­szo­ny rów­nież może­my obrać ze skórki.

Sałatka śledziowa 6666

Gdy już wszyst­kie skład­ni­ki mamy przy­go­to­wa­ne, cebu­lę sie­ka­my naj­drob­niej jak potra­fi­my, zaś pozo­sta­łe skład­ni­ki kro­imy na drob­ną kost­kę o boku ok. 0,5 cm. W misecz­ce mie­sza­my wszyst­ko deli­kat­nie z majo­ne­zem i dopra­wia­my do sma­ku świe­żo mie­lo­nym pie­przem. Jeśli sałat­ka śle­dzio­wa wyszła za mało sło­na doda­je­my nie­wiel­ką ilość warzywka.

Smacz­ne­go! Jeśli podo­ba Ci się prze­pis daj pro­szę łap­kę w górę 🙂

Prosta sałatka śledziowa
Pro­sta sałat­ka śledziowa
Skład­ni­ki:
 • 6 matia­sów
 • 6 nie­du­żych ziemniaków
 • 6 mniej­szych korniszonów
 • 6 jajek (M‑ek)
 • 1 nie­wiel­ka cebula
 • 2 czu­ba­te łyż­ki sto­ło­we dobre­go majonezu
 • świe­żo mie­lo­ny czar­ny pieprz i w razie potrze­by odro­bi­na warzywka

Inni trafili tutaj szukając

 • sałat­ka z matia­sów przepisy
 • sałat­ka z matiasów
 • Jak zro­bić sałat­ke ze śle­dzi maty­ja­sow pl

3 przemyślenia na temat “Sałatka śledziowa z matiasów

 1. wła­śnie kupi­łam matia­sy i zro­bię z mło­dy­mi ziemniaczkami,już wiem ‚że będą dobre

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

* Przeczytaj poniższą treść i wyraź zgodę, aby dodać komentarz.

*

Rozumiem i zgadzam się.