Tag: filet z kurczaka

Filet z kurczaka

Filet z kur­cza­ka to mię­so z kur­cza­ka uzy­ski­wa­ne w pro­ce­sie por­cjo­wa­nia tusz­ki z jej czę­ści pier­sio­wej. Są to dwa pła­ty chu­de­go, bia­łe­go mię­sa dro­bio­we­go, któ­re jest bar­dzo deli­kat­ne w sma­ku po przy­rzą­dze­niu. Pier­si z kur­cza­ka moż­na goto­wać, piec, panie­ro­wać czy sma­żyć. Popu­lar­ną potra­wą, czę­sto gosz­czą­cą na sto­łach są kotle­ty z kur­cza­ka.

Składniki odżywcze w filecie z kurczaka

W 100 g file­tów z kur­cza­ka znaj­dzie­my nie­co ponad 20 g biał­ka, przy kalo­rycz­no­ści na pozio­mie 172 kcal. Filet z kur­cza­ka jest też boga­tym źró­dłem wita­min z gru­py B (zwłasz­cza B6B3), a tak­że sele­nu i fos­fo­ru. Pier­si z kur­cza­ka są sto­sun­ko­wo chu­de, bo zawie­ra­ją poni­żej 10 g tłusz­czu, jed­nak war­to pamię­tać, że wsku­tek panie­ro­wa­nia i sma­że­nia cał­ko­wi­ty udział tłusz­czu w potra­wie znacz­nie wzra­sta.

Poni­żej znaj­dziesz prze­pi­sy kuli­nar­ne na potra­wy spo­rzą­dzo­ne na bazie file­tów z kur­cza­ka.

Kurczak w sosie czosnkowym na kapuscie pekinskiej

Kur­czak w sosie czosn­ko­wym, poda­ny na surów­ce z kapu­sty pekiń­skiej to szyb­ka, dość nisko­ka­lo­rycz­na potra­wa, dosko­na­le nada­ją­ca się na lek­ką kola­cyj­kę.

Tagi: , , ,

Kurczak z pieczarkami cebula i papryka na kawaleczkach salaty

Kur­czak z pie­czar­ka­mi, cebu­lą i papry­ką to potra­wa tak pro­sta, że zasta­na­wia­łem się, czy w ogó­le jest sens ją opi­sy­wać. Nie­mniej jed­nak świet­nie nada­je się na szyb­ką, lek­ką kola­cję, więc… cze­mu nie? Inni tra­fi­li tutaj szukająckur­czak z pie­czar­ka­mikur­czak z pie­czar­ka­mi i papry­kąkur­czak z papry­ką i pie­czar­ka­mikur­czak grzy­by papry­ka

Tagi: , , , ,

Kurczak curry w sosie czosnkowym podany na liściach sałaty

Na kur­cza­ka cur­ry prze­pi­sów są tysią­ce. Na kola­cję może­my zjeść tę wyjąt­ko­wo pro­stą, mało tuczą­cą wer­sję z pysz­nym sosem czosn­ko­wym, uło­żo­ne­go na kru­chych liściach sała­ty. Inni tra­fi­li tutaj szukająckur­czak w sosie czosn­ko­wym

Tagi: , , ,

Kurczak w miodzie z czosnkiem i przyprawamiKurczak w miodzie z czosnkiem i przyprawami

Kur­czak w mio­dzie z czosn­kiem i inny­mi aro­ma­tycz­ny­mi przy­pra­wa­mi to jed­na z pierw­szych potraw, któ­re nauczy­łem się goto­wać. No może poza kanap­ka­mi robio­ny­mi w pod­sta­wów­ce… Jest nie­mal tak samo pro­sta w wyko­na­niu i mało cza­so­chłon­na. Inni tra­fi­li tutaj szukająckur­czak w mio­dzie i czosn­kufilet z kur­cza­ka w mio­dziemary­na­ta do kur­cza­ka z mio­dem i czosn­kiempierś kur­cza­ka miód na koniec sma­ze­nia

Tagi: , , , ,

Shoarma z kurczaka i sos czosnkowy, frytki i pikantna surówka z czerwonej kapusty

Kur­czak Sho­ar­ma! to potra­wa, któ­ra z tra­dy­cyj­ną “szor­mą” ma nie­wie­le wspól­ne­go, poza inten­syw­nym sma­kiem nada­wa­nym przez aro­ma­tycz­ne przy­pra­wy. Mnie naj­le­piej sma­ku­je w zesta­wie­niu z pie­czo­ny­mi fryt­ka­mi, sosem czosn­ko­wym i pikant­ną sałat­ką z czer­wo­nej kapu­sty. Inni tra­fi­li tutaj szukającszor­ma z sosem czosn­ko­wym

Tagi: , , , , ,