Pieczone ziemniaki z piekarnika — z serem i ziołami

Pieczone ziemniaki z piekarnika — z serem i ziołami

Pie­czo­ne ziem­nia­ki to rary­tas jaki chy­ba każ­dy, kto kie­dyś palił ogni­sko, dosko­na­le zna. Zapach chru­pią­cej skór­ki prze­ni­ka­ją­cy do wnę­trza pie­czo­ne­go ziem­nia­ka trud­no pomy­lić z czymś innym. Ten prze­pis na pie­czo­ne ziem­nia­ki wnie­sie nie­co nowo­cze­sno­ści — zro­bi­my je w pie­kar­ni­ku.

Prze­pis na pie­czo­ne ziem­nia­ki wprost z pie­kar­ni­ka jest banal­ny.

Pieczone ziemniaki z piekarnika — składniki

 • ziem­nia­ki,
 • ser żół­ty,
 • masło,
 • przy­pra­wa do ziem­nia­ków.

Tyl­ko tyle i aż tyle. Celo­wo nie poda­ję ilo­ści skład­ni­ków, bo jed­na oso­ba zje dwa pie­czo­ne ziem­nia­ki, dru­ga trzy, a trze­cia po jed­nym będzie mia­ła dosyć. Spo­ro też zale­ży od wiel­ko­ści kar­to­fli: wia­do­mo — im więk­sze, tym mniej będzie­my ich potrze­bo­wać. Ilość ziem­nia­ków dobie­ra­my “pod sie­bie”. Mnie zazwy­czaj wystar­cza­ją 2 śred­nie, mojej dru­giej połów­ce — 1 sztu­ka.

Ziem­nia­ki dokład­nie myje­my szczo­tecz­ką lub szorst­ką stro­ną kuchen­ne­go zmy­wa­ka. W żad­nym razie nie obie­ra­my! Od razu zazna­czam, że zzie­le­nia­łe i/lub kieł­ku­ją­ce ziem­nia­ki abso­lut­nie się nie nada­ją. Nie­ste­ty, zie­lo­ne ziem­nia­ki zawie­ra­ją spo­ro gli­ko­zy­du sola­ni­ny, więc i smak będzie inny, i będą one tok­sycz­ne. Wybie­ra­my dorod­ne bul­wy o ład­nej beżo­wo — brą­zo­wej bar­wie skór­ki, wewnątrz bia­łe lub żół­te.

Gdy mamy już dokład­nie umy­te i opłu­ka­ne ziem­nia­ki, czas na naj­bar­dziej skom­pli­ko­wa­ną ope­ra­cję — naci­na­nie. Ziem­nia­ki naci­na­my w dość cien­kie 2–3 mm talar­ki, któ­re mają być połą­czo­ne na spo­dzie. Ja robię to w ten spo­sób, że kła­dę ziem­nia­ka na spodecz­ku i naci­skam go kra­wę­dzią tną­cą noża od góry. W dol­nej czę­ści linii cię­cia, ostrze noża opie­ra się o brze­gi spodecz­ka zosta­wia­jąc w dole ziem­nia­ka nie­do­cię­tą prze­strzeń. Ope­ra­cję powta­rzam tyle razy, ile trze­ba.

Pieczone ziemniaki z piekarnika - przygotowanie

Pomię­dzy talar­ki ziem­nia­ka wty­ka­my naprze­mien­nie wąskie pla­ster­ki sera. Wycho­dzi coś na kształt jeży­ka, któ­re­go może­cie podzi­wiać na powyż­szym zdję­ciu. Wierzch posy­pu­je­my przy­pra­wą do ziem­nia­ków i ukła­da­my kil­ka kawa­łecz­ków masła. Tak przy­go­to­wa­ne ziem­nia­ki wsa­dza­my do pie­kar­ni­ka roz­grza­ne­go do ok. 200°C i pie­cze­my do zmięk­nię­cia przez ok. 30–60 min. Ser w tym cza­sie powi­nien dobrze się zru­mie­nić.

Jeśli bar­dzo nam się śpie­szy, pie­czo­ne ziem­nia­ki może­my wycią­gnąć z pie­kar­ni­ka jesz­cze przed moc­nym przy­ru­mie­nie­niem sera (po ok. 20–30 min.) i dogo­to­wać je przez kil­ka minut w kuchen­ce mikro­fa­lo­wej.

Ziemniaki pieczone w piekarniku

Pie­czo­ne ziem­nia­ki poda­je­my z ulu­bio­nym mię­sem, lub wci­na­my same — też są bar­dzo smacz­ne 🙂

Pieczone ziemniaki w piekarniku
Pie­czo­ne ziem­nia­ki w pie­kar­ni­ku
Ziem­nia­ki z serem i zio­ła­mi zapie­ka­ne w pie­kar­ni­ku.
Skład­ni­ki:
 • ziem­nia­ki
 • ser żół­ty
 • masło
 • przy­pra­wa do ziem­nia­ków
Wska­zów­ki:
Ziem­nia­ki umyj i oczyść, natnij nożem w talar­ki, nie prze­ci­na­jąc u pod­sta­wy, wypeł­nij serem i zapiecz w bar­dzo gorą­cym pie­kar­ni­ku.

Inni trafili tutaj szukając

 • ziem­nia­ki zapie­ka­ne z serem
 • ziem­nia­ki pie­czo­ne z serem
 • pie­czo­ne ziem­nia­ki z serem
 • zapie­ka­ne ziem­nia­ki z serem
Tagi: ,
7 comments on “Pieczone ziemniaki z piekarnika — z serem i ziołami
 1. Gregor pisze:

  Pro­ste, ale zabój­cze w sma­ku 🙂 Będzie trze­ba się ogra­ni­czać, bo za pysz­ne to jest 😀

 2. I.T. pisze:

  Wygla­da­ją świet­nie. Nawet ogól­na este­ty­ka też cie­ka­wa. Nie muszę sobie wyobra­żać nawet że są smacz­ne bo po pro­stu to wiem 🙂

  Gra­tu­lu­je pomy­słu. Dobrze, że skór­ka zosta­ła, tam się kry­ją naj­cen­niej­sze rze­czy jeśli cho­dzi o ziem­nia­ki.

 3. Two­je ziem­nia­ki wyglą­da­ją pysz­nie, bar­dzo faj­ny prze­pis 🙂

 4. napiecyku pisze:

  Jestem na tak, takie ziem­niacz­ki bio­rę w ciemno…mniam 🙂

 5. Ja pisze:

  Rewe­la­cja, ja zro­bi­łam z powty­ka­nym bocz­kiem i maseł­kiem czosn­ko­wym a serem posy­pa­łam pod koniec pie­cze­nia. Mój mąż zjadł 3 takie duże 😀

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

* Przeczytaj poniższą treść i wyraź zgodę, aby dodać komentarz.

*

Rozumiem i zgadzam się.