Jajecznica z płatkami

Jajecz­ni­ca z płat­ka­mi to moje fla­go­we danie śnia­da­nio­we. Dla­cze­go? Otóż jest pro­sta do przy­rzą­dze­nia, zabie­ra mało cza­su, a sytość po takim posił­ku utrzy­mu­je się dłu­go. Ponad­to jajecz­ni­ca przy­go­to­wy­wa­na w taki spo­sób zawie­ra wie­le cen­nych skład­ni­ków odżyw­czych, błon­ni­ka i jest smacz­na, choć przy­znam, że dla nie­któ­rych jej cechy orga­no­lep­tycz­ne mogą być zaskoczeniem.

Ma też poważ­ną wadę – dość szyb­ko zapy­cha, więc może się zda­rzyć, że nie zdą­ży­my nacie­szyć się jej sma­kiem. Do przy­go­to­wa­nia posił­ku potrzeb­ne będą następujące…

Składniki

 • 1 cebu­la,
 • 100g wędli­ny (patrz opis w tek­ście nizej),
 • 4 jaj­ka M‑ki (przy­naj­mniej),
 • 50g płat­ków pszennych,
 • 50g płat­ków orkiszowych,
 • pomi­dor, bazy­lia czy co tam chce­my do przyozdobienia,
 • przy­pra­wy: warzyw­ko lub sól oraz pieprz mie­lo­ny świeży,
 • olej uni­wer­sal­ny do smażenia,
 • woda lub lepiej mle­ko do zala­nia płatków.

Przyrządzamy jajecznicę

W pierw­szej kolej­no­ści zabie­ra­my się za przy­go­to­wa­nie płat­ków. O ile to moż­li­we, aby nie mieć za dużo zmy­wa­nia prze­sy­pu­je­my je do naczy­nia, z któ­re­go będzie­my spo­ży­wać posi­łek i mie­sza­my na sucho z dosłow­nie pół łyżecz­ki warzyw­ka. Żeby nie były tak sier­mięż­nie twar­de zale­wa­my je wrząt­kiem w takiej ilo­ści, aby lustro wody się­ga­ło pozio­mu płat­ków. Przy­kry­wa­my i zosta­wia­my do zapa­rze­nia na kil­ka minut. W tym cza­sie będzie­my inten­syw­nie “pra­co­wać” nad resz­tą skład­ni­ków. Alter­na­tyw­na wer­sja jest taka, że płat­ki zala­li­śmy wie­czo­rem poprzed­nie­go dnia zim­nym mle­kiem — do rana powin­ny wszyst­ko wpić i zmięknąć.

Platki zbozowe i vegeta

Obie­ra­my i szat­ku­je­my cebu­lę na takie kawał­ki, jakie nam naj­bar­dziej odpo­wia­da­ją. Może­my ją też posie­kać. Mnie naj­bar­dziej w tym daniu wizu­al­nie odpo­wia­da gru­ba kost­ka lub wstąż­ki, poza tym lubię czuć, że gry­zę coś kon­kret­ne­go. Zrzu­ca­my zawar­tość deski do kro­je­nia na patel­nię, pod­le­wa­my nie­wiel­ką ilo­ścią ole­ju rze­pa­ko­we­go i opró­sza­my bar­dzo lek­ko solą. W cza­sie, gdy płat­ki nam się zapa­rza­ją a cebu­la sma­ży, bie­rze­my się za mię­sną część nasze­go posiłku.

Jeśli cho­dzi o wędli­nę, to wybór jest tu prak­tycz­nie dowol­ny, z zastrze­że­niem, że powin­na być to jed­na z tych bar­dziej mię­snych, bez MOM i moż­li­wie dobrze uwę­dzo­na. Gene­ral­nie im bar­dziej aro­ma­tycz­na, tym jajecz­ni­ca z płat­ka­mi będzie sma­ko­wać lepiej. Świet­nie nada­ją się drob­ne kawał­ki wędzon­ki czy kieł­bas, któ­rych już nie wypa­da kro­ić na kanap­kę, ale tutaj spraw­dzą się zna­ko­mi­cie, doda­jąc potra­wie cha­rak­te­ru. Kro­imy je w moż­li­wie drob­ną kost­kę i gdy cebu­la już się lek­ko zezło­ci, dorzu­ca­my i pod­sma­ża­my na patel­ni aby wydo­być aromat.

Cie­ka­wost­ka

MOM – to mięso oddzie­la­ne mecha­nicz­nie od kości za pomo­cą spe­cjal­nych urzą­dzeń zwa­nych sepa­ra­to­ra­mi (odkast­niar­ka­mi). Takie mię­so: dro­bio­we, wie­przo­we lub woło­we, sil­nie roz­drob­nio­ne może zawie­rać reszt­ki kost­ne i ma niż­szą war­tość spo­żyw­czą m.in. ze wzglę­du na niż­szą zawar­tość biał­ka i wyż­szą zawar­tość tłusz­czu. Sze­ro­ko sto­so­wa­na na zacho­dzie nazwa Pink Sli­me odno­si się do mię­sa wołowego.

Płat­ki powin­ny w tym momen­cie już wpić całą wodę. Na patel­nię wbi­ja­my jaj­ka, sta­ra­jąc się nie naru­szyć żół­tek. Zosta­wia­my na chwi­lę aby ścię­ło się biał­ko. Ewen­tu­al­nie może­my deli­kat­nie prze­mie­szać. Gdy więk­szość biał­ka już się ścię­ła, zawar­tość patel­ni dość inten­syw­nie mie­sza­my i dopro­wa­dza­my do zesta­le­nia się żółt­ka. Dopra­wia­my jajecz­ni­cę pie­przem – w moim przy­pad­ku wystar­czy 6–8 obro­tów młyn­ka. Na koniec dosy­pu­je­my roz­mięk­czo­ne płat­ki i jesz­cze przez chwi­lę wszyst­ko sma­ży­my.

Jajecznica z platkami

Jajecz­ni­ca z płat­ka­mi naj­le­piej pre­zen­tu­je się prze­sy­pa­na do misecz­ki, i przy­ozdo­bio­na kawa­łecz­ka­mi pomi­do­ra lub list­ka­mi bazylii.

Smacz­ne­go!

P. S.
Po przy­rzą­dze­niu pamię­taj­my o zala­niu patel­ni wodą. Zaschnię­te jaj­ko kosz­mar­nie trud­no się zmywa.

Jajecznica z płatkami
Jajecz­ni­ca z płatkami
Skład­ni­ki:
 • płat­ki pszen­ne i orki­szo­we — po 5dag
 • mle­ko kro­wie lub woda
 • cebu­la — 1szt.
 • wędzon­ka, kieł­ba­sa — 10dag
 • jaj­ka kurze — 4szt. M — L
 • warzyw­ko lub sól oraz pieprz mie­lo­ny, świeży
 • olej uni­wer­sal­ny do smażenia
 • bazy­lia lub pomi­dor do przyozdobienia

Inni trafili tutaj szukając

 • jajecz­ni­ca z płat­ka­mi owsianymi
 • jajecz­ni­ca z owsianką

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

* Przeczytaj poniższą treść i wyraź zgodę, aby dodać komentarz.

*

Rozumiem i zgadzam się.