Ciasteczka piwne z nadzieniem serowym

Cia­stecz­ka piw­ne z nadzie­niem sero­wym to łatwa do przy­rzą­dze­nia prze­ką­ska, któ­ra dostar­czy nam nie­zbęd­ne­go biał­ka i tro­chę zbęd­nych kalorii.

Pamię­ta­cie cia­stecz­ka, nadzie­wa­ne podu­szecz­ki czy bire­ci­ki, jak zwał, tak zwał, któ­re przed­sta­wia­łem w tym prze­pi­sie? Nie? Ja też nie :). Są bar­dzo podob­ne, choć te, któ­re pozna­cie za chwi­lę sma­ku­ją mi o wie­le bar­dziej 🙂 Przy­po­mi­na­ją sma­kiem sma­żo­ne opon­ki, nadzie­wa­ne wani­lio­wym twarożkiem.

Składniki na ciasto

  • 2 szklan­ki mąki pszen­nej 650,
  • 1 kost­ka masła,
  • 1/2 szklan­ki jasne­go piwa,
  • 2 czu­ba­te łyż­ki cukru trzcinowego,
  • 1/2 łyżecz­ki soli morskiej.

Składniki na nadzienie twarogowe

  • 250 g nie­zbyt kwa­śne­go twarogu,
  • 1 jaj­ko M‑ka,
  • 1 duży cukier wanilinowy,
  • 1 czu­ba­ta łyż­ka cukru kryształu,
  • 1 czu­ba­ta łyżecz­ka mąki ziem­nia­cza­nej (skro­bi).

Przy­go­to­wu­je­my nadzie­nie z bia­łe­go sera, roz­gnia­ta­jąc twa­róg z jaj­kiem, cukra­mi i mąką, do posta­ci jed­no­rod­nej pasty, bez dużych gruzełek.

Z poda­nych powy­żej skład­ni­ków zagnia­ta­my dość zwar­te, ela­stycz­ne cia­sto. Cia­sto roz­wał­ko­wu­je­my, w mia­rę moż­li­wo­ści do kształ­tu kwa­dra­tu lub pro­sto­ką­ta o gru­bo­ści ok. 5 mm. Kształt ten uzy­ska­my zawi­ja­jąc kra­wę­dzie do środ­ka cia­sta i prze­wał­ko­wu­jąc pla­cek ponow­nie. Radeł­kiem wykra­wa­my z cia­sta kwa­dra­ty o boku 9–11 cm. Na śro­dek każ­de­go kwa­dra­ci­ka kła­dzie­my nie­du­żą kup­kę nadzie­nia sero­we­go — ok. 1 łyżecz­kę — a rogi kwa­dra­ci­ka uno­si­my ku górze i zle­pia­my ze sobą, pozwa­la­jąc im opaść na farsz.

Cia­stecz­ka piw­ne pie­cze­my w tem­pe­ra­tu­rze ok. 200ºC do zaru­mie­nie­nia, naj­le­piej na bla­sze wyło­żo­nej papie­rem do pie­cze­nia. Poda­je­my obfi­cie posy­pa­ne cukrem pudrem. Tyl­ko niech naj­pierw tro­chę prze­sty­gną, ponie­waż farsz twa­ro­go­wy będzie bar­dzo gorą­cy. Smacznego!

4 przemyślenia na temat “Ciasteczka piwne z nadzieniem serowym

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

* Przeczytaj poniższą treść i wyraź zgodę, aby dodać komentarz.

*

Rozumiem i zgadzam się.