Tag: drożdże piekarnicze

Drożdże piekarnicze

Droż­dże — jako śro­dek spulch­nia­ją­cy cia­sto — sto­so­wa­ne są od tysię­cy lat pod posta­cią zakwa­su pie­kar­skie­go. W skład jego mikro­flo­ry wcho­dzą też bak­te­rie kwa­su mle­ko­we­go — stąd kwa­śny smak zakwa­su. Wyod­ręb­nio­ne droż­dże do wypie­ku ciast sto­su­je się od sto­sun­ko­wo nie­daw­na, bo od XVIII w.

Do pro­duk­cji droż­dży pie­kar­ni­czych sto­su­je się spe­cjal­ne szcze­py jed­no­ko­mór­ko­we­go grzy­ba gatun­ku Sac­cha­ro­my­ces cere­vi­siae Mey­en ex E.C. Han­sen. Cha­rak­te­ry­zu­ją się one wyso­ką trwa­ło­ścią w trak­cie prze­cho­wy­wa­nia (np. w for­mie pra­so­wa­nej kost­ki, schło­dzo­nej w lodów­ce), ale też znacz­ną aktyw­no­ścią fer­men­ta­cyj­ną.

Droż­dże pie­kar­ni­cze w trak­cie oddy­cha­nia i fer­men­ta­cji wydzie­la­ją znacz­ne ilo­ści dwu­tlen­ku węgla, co nada­je wypie­kom pożą­da­ną, poro­wa­tą struk­tu­rę, któ­ra zosta­je utrwa­lo­na w pro­ce­sie wypie­ka­nia cia­sta. Oprócz dwu­tlen­ku węgla i alko­ho­lu, droż­dże w trak­cie roz­wo­ju wytwa­rza­ją wie­le związ­ków che­micz­nych, któ­re są współ­od­po­wie­dzial­ne za aro­mat i smak goto­we­go wypie­ku.

W poniż­szych prze­pi­sach kuli­nar­nych zasto­so­wa­ne zosta­ły droż­dże pie­kar­ni­cze.

Ciasto na pizzę - przed wyrośnięciem

Cia­sto na piz­zę jest bar­dzo pro­ste do przy­rzą­dze­nia. Jest to cia­sto droż­dżo­we, na bazie mąki, wody i droż­dży, z nie­wiel­kim dodat­kiem innych skład­ni­ków. W sma­ku jest deli­kat­nie sło­no — słod­kie, nie­na­tręt­ne i świet­nie kom­po­nu­ją się z nim prze­róż­ne skład­ni­ki na piz­zę.

Tagi: , , , , ,

Drożdżowe bułeczki z kaszą gryczaną i ziemniakami

Droż­dżo­we bułecz­ki z kaszą i ziem­nia­ka­mi to mariaż słod­kie­go cia­sta, z wytraw­nym, ziar­ni­stym nadzie­niem. Naj­le­piej sma­ku­ją jesz­cze gorą­ce, po leciut­kim prze­stu­dze­niu 🙂 Inni tra­fi­li tutaj szukającbułecz­ki droż­dżo­we z ziem­nia­ka­mi i kaszą

Tagi: , , ,

Racuchy z twarogiem i rodzynkami

Racu­chy z serem i rodzyn­ka­mi to dość tre­ści­we, pro­ste jedze­nie. Dzię­ki dodat­ko­wi twa­ro­gu, boga­te­go w biał­ko, te plac­ki sero­we sta­no­wią dosko­na­łą pro­po­zy­cję na nie­wy­ma­ga­ją­cy obiad. Inni tra­fi­li tutaj szukającracu­chy z serem i rodzyn­ka­mi

Tagi: , , , , , , , , ,

Ciasto drożdżowe z kruszonką i rodzynkami

Cia­sto droż­dżo­we z kru­szon­ką, naj­le­piej wraz z poran­nym kakao, zde­cy­do­wa­nie popra­wia mi nastrój i daje ener­ge­tycz­ne­go kopa w pierw­szych godzi­nach nowe­go, cudow­ne­go dnia. Dobre na ponie­dział­ko­we śnia­da­nie, kie­dy po męczą­cym week­en­dzie moż­na naresz­cie odpo­cząć 😉

Tagi: , , , , , , , ,