Żurek — przepis na niezbyt tradycyjny żur

Żurek to zupa z zakwa­su chle­bo­we­go, goto­wa­na na wędzo­nym bocz­ku, bia­łej kieł­ba­sie, a poda­wa­na z goto­wa­ny­mi jaj­ka­mi i pie­czy­wem. Zupa kwa­śna, aro­ma­tycz­na i bar­dzo sycąca.

Mój brat (na mar­gi­ne­sie: świet­nie gotu­je!) pod­czas roz­mo­wy, naro­bił mi sma­ka na żur. Oto prze­pis na żurek w moim wyda­niu: nie­zbyt tra­dy­cyj­ny, raczej nowo­cze­sny, za to bar­dzo smacz­ny. Wyglą­da to cudo jak na obraz­ku poniżej.

Żurek na zakwasie

Żurek przy­rzą­dza się na bazie zakwa­su z mąki żyt­niej, więc naj­pierw musi­my sobie taki zakwas nasta­wić. Żeby nie two­rzyć ścia­ny tek­stu, odsy­łam do wpi­su, jak taki zakwas przy­go­to­wać. Na ilość żur­ku z prze­pi­su poni­żej, spo­koj­nie wystar­cza zakwas z 8 czu­ba­tych łyżek mąki. Żurek wyj­dzie bar­dzo gęsty, być może trze­ba go będzie nie­co rozrzedzić.

Składniki na żurek

 • 0,5 kg wędzo­ne­go suro­we­go boczku,
 • 0,75 kg mię­snej, bia­łej kieł­ba­sy (niech ma przy­naj­mniej te 90% mię­sa w mięsie),
 • 2,5 l wody,
 • 2 śred­niej wiel­ko­ści cebule,
 • 3–4 ząb­ki czosn­ku (nie obieramy),
 • zakwas chle­bo­wy,
 • 0,5 szklan­ki mle­ka (opcjo­nal­nie),
 • 1 łyż­ka masła,
 • 2 pie­cze­nio­we kost­ki rosołowe,
 • 1 listek laurowy,
 • 10 zia­ren pie­przu czarnego,
 • 1 łyżecz­ka majeranku,
 • sól mor­ska i cukier trzci­no­wy (ale mogą być też rafi­no­wa­ne — nie powin­no to wpły­nąć na smak),
 • warzyw­ko oraz świe­żo mie­lo­ny, czar­ny pieprz,
 • kwa­sek cytry­no­wy (awa­ryj­nie),
 • 8 — 10 jajek (po 2 na osobę).

Przepis na żurek

W dużym garze zale­wa­my boczek wodą, doda­je­my całe ząb­ki czosn­ku (z łupi­na­mi), ziar­na pie­przu, listek lau­ro­wy i gotu­je­my przez ok. 30 min. W mię­dzy­cza­sie, cebu­lę kro­imy w gru­bą kost­kę i pod­sma­ża­my na maśle, przy­pra­wia­jąc do sma­ku solą i cukrem. Ugo­to­wa­ny, wędzo­ny boczek wycią­ga­my z wywa­ru, kro­imy w kost­kę. Czę­ści chud­sze wrzu­ca­my z powro­tem do zupy, tłust­sze pod­sma­ża­my przez chwi­lę z cebu­lą na patel­ni — wyj­dą smacz­ne skwarki.

Zawar­tość patel­ni dorzu­ca­my do żur­ku, wraz z pokro­jo­ną w kost­kę bądź talar­ki bia­łą kieł­ba­są. Jeśli lubi­my bar­dziej wyra­zi­sty smak żur­ku, to kieł­ba­sę może­my nie­co pod­sma­żyć z cebu­lą. Do zupy doda­je­my kost­ki roso­ło­we i maje­ra­nek. Gotu­je­my jesz­cze przez kil­ka­na­ście minut, po czym dole­wa­my zakwas chle­bo­wy. Pod­go­to­wu­je­my kil­ka minut, dość inten­syw­nie mie­sza­jąc — żurek w tym cza­sie zgęstnieje.

Żurek przy­pra­wia­my do sma­ku warzyw­kiem i świe­żo mie­lo­nym, czar­nym pie­przem. Jeśli zakwas był sła­bo uki­szo­ny, zupę dopra­wia­my kwa­skiem cytry­no­wym, aby nabra­ła cha­rak­te­ry­stycz­ne­go sma­ku. Żurek będzie dość ciem­ny, sza­ro­be­żo­wy. W celu roz­ja­śnie­nia może­my pod­bić go mle­kiem lub nie­wiel­ką ilo­ścią śmietany.

Żurek poda­je­my z goto­wa­ny­mi na twar­do i kro­jo­ny­mi w talar­ki jaja­mi. Naj­lep­szy jest na dru­gi dzień… jak dotrwa 😉 Smacznego!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

* Przeczytaj poniższą treść i wyraź zgodę, aby dodać komentarz.

*

Rozumiem i zgadzam się.