Kosmiczne jedzenie — kosmiczne kanapki

Jeśli zasta­na­wia­li­ście się kie­dyś jak wyglą­da robie­nie kana­pek w kosmo­sie to…

Buszu­jąc po Inter­ne­cie natkną­łem się na bar­dzo cie­ka­wy mate­riał — ten i inne z resz­tą też — na któ­rym Chris Had­field opo­wia­da o spe­cy­ficz­nych warun­kach panu­ją­cych na sta­cji kosmicz­nej oraz o tym, jak przy­go­to­wu­je się kosmicz­ne jedze­nie w sta­nie nie­waż­ko­ści. Obej­rzyj­cie sami.

W wiel­kim skró­cie: na Mię­dzy­na­ro­do­wej Sta­cji Kosmicz­nej (Inter­na­tio­nal Spa­ce Sta­tion — ISS) nie przy­rzą­dza się zbyt skom­pli­ko­wa­nych posił­ków. Pra­wie każ­dy rodzaj poży­wie­nia jest próż­nio­wo pako­wa­ny, naj­czę­ściej w róż­ne­go rodza­ju folio­we toreb­ki, co zapew­nia zarów­no dłu­gi ter­min przy­dat­no­ści do spo­ży­cia, nie­wiel­kie gaba­ry­ty racji żyw­no­ścio­wych, jak i zabez­pie­cza samą sta­cję przed ufaj­da­niem np. keczu­pem, musz­tar­dą, czy innym spe­cja­łem. We wcze­śniej­szych latach eks­plo­ra­cji kosmo­su sto­so­wa­no kosmicz­ne jedze­nie pako­wa­ne w tuby, czy też róż­ne­go rodza­ju lio­fi­li­za­ty — takie tro­chę żoł­nier­skie jedze­nie. Obec­nie astro­nau­ci mają nie­co szer­sze pole manew­ru i mogą pokom­bi­no­wać z róż­ny­mi smakami.

Kosmiczne jedzenie na ISSŹró­dło: NASA

Aby zacho­wać porzą­dek trze­ba było nie­ste­ty zre­zy­gno­wać z nie­któ­rych rze­czy. Chris opo­wia­da, że zamiast chle­ba jako pie­czy­wa, uży­wa­ją tor­til­lę. Jest to podyk­to­wa­ne tym, że jedze­nie chle­ba w warun­kach nie­waż­ko­ści gene­ro­wa­ło­by kosmicz­ne ilo­ści okrusz­ków, któ­re lata­ły­by wszę­dzie wokół, zamiast upaść na talerz czy pod­ło­gę, jak to się dzie­je na Zie­mi. Swo­ją dro­gą tale­rzy też tam nie uży­wa­ją. Po pro­stu są nie­po­trzeb­ne — wszyst­ko daje się “zawie­sić” w powie­trzu. Nawet wodę w for­mie falu­ją­cych kropel.

Same kanap­ki robi się wyci­ska­jąc skład­ni­ki na powierzch­nię plac­ka tor­til­li. Nawet w przy­pad­ku rzad­szych sosów, napię­cie powierzch­nio­we cie­czy będzie utrzy­my­wać je na miejscu.

A jak Wam się podo­ba takie kosmicz­ne jedzenie? 🙂

2 przemyślenia na temat “Kosmiczne jedzenie — kosmiczne kanapki

    1. A nawet tro­chę strasz­nie… “Pod­łą­cza­ją” się do cze­goś w rodza­ju ogrom­nej dojarki 😉

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

* Przeczytaj poniższą treść i wyraź zgodę, aby dodać komentarz.

*

Rozumiem i zgadzam się.