Tag: masło ekstra śmietankowe i klarowane

Masło ekstra śmietankowe i klarowane

Masło to sta­ły tłuszcz jadal­ny otrzy­my­wa­ny ze śmie­ta­ny bądź śmie­tan­ki. Zawar­tość tłusz­czu mlecz­ne­go w maśle powin­na mie­ścić się w prze­dzia­le 80%-90%, oraz 60%-62% dla masła o zawar­to­ści 3/4 tłusz­czu. Masło nie może zawie­rać domie­szek tłusz­czy roślin­nych.

Naj­czę­ściej spo­ty­ka­ne są trzy rodza­je masła:

  • masło eks­tra — otrzy­my­wa­ne ze śmie­ta­ny (ukwa­szo­nej śmie­tan­ki), o dość neu­tral­nym sma­ku,
  • masło śmie­tan­ko­we — otrzy­my­wa­ne ze śmie­tan­ki, cenio­ne ze wzglę­du na walo­ry sma­ko­we,
  • masło kla­ro­wa­ne — otrzy­my­wa­ne w pro­ce­sie goto­wa­nia masła i usu­wa­nia z nie­go wytrą­ca­ją­cych się szu­mo­win. Ma lek­ko orze­cho­wy aro­mat i świet­nie nada­je się do sma­że­nia.

Z wymie­nio­nych powy­żej pro­duk­tów tyl­ko masło kla­ro­wa­ne ma dłu­gi ter­min przy­dat­no­ści do spo­ży­cia. Zarów­no masło eks­tra, jak i masło śmie­tan­ko­we, mają skłon­ność do jeł­cze­nia i powin­ny być prze­cho­wy­wa­ne w warun­kach chłod­ni­czych lub bez dostę­pu powie­trza, np. zala­ne wodą.

Brzoskwiniowe ciasto z kruszonką

Brzoskwiniowe ciasto z kruszonka

Brzo­skwi­nio­we cia­sto z kru­szon­ką jest takie jak lubię: pro­ste, smacz­ne i przy­rzą­dza się je dość szyb­ko. Tym razem słod­kim sma­ko­ły­kiem zaszczy­ci­ła mnie moja lep­sza poło­wa, toteż spie­szę podzie­lić się z Wami łatwym prze­pi­sem. Na pią­te­czek i week­end (jeśli dotrwa) jak zna­lazł 🙂

Tagi: , , , ,

Krewetki z ryżem i ziołami

Krewetki z ryżem na ziołach

Tro­chę owo­ców morza raczej niko­mu nie zaszko­dzi, więc dzi­siaj pro­po­nu­ję sma­żo­ne kre­wet­ki kok­taj­lo­we z ryżem par­bo­iled, pro­sto z patel­ni, posa­do­wio­ne na pod­syp­ce z róż­no­ko­lo­ro­wych ziół.

Tagi: , ,

Szybkie śniadanie — tuńczyk z kaszą gryczaną

Tuńczyk z kaszą gryczaną i cebulą - szybkie śniadanie na ciepło

Jestem zde­cy­do­wa­nie fanem śnia­da­nia na cie­pło. Nic tak nie sta­wia na nogi, jak gorą­cy posi­łek z rana. Nie­ste­ty nie zawsze jest czas, aby go przy­rzą­dzić. Dzi­siaj zro­bi­łem mały kuli­nar­ny eks­pe­ry­ment i oka­za­ło się, że połą­cze­nie tuń­czy­ka z kaszą gry­cza­ną sma­ku­je cał­kiem nie naj­go­rzej, a do tego nie zabie­ra zbyt wie­le cza­su. Inni tra­fi­li tutaj szu­ka­jąc­ka­sza gry­cza­na z tuń­czy­kiemkasza z tuń­czy­kiemkasza z gry­cza­na z tuń­czy­kiem

Tagi: , , ,

Ciasteczka serowe z cukrem

Ciasteczka serowe z cukrem

Prze­pis na cia­stecz­ka sero­we z cukrem jest pro­sty jak budo­wa cepa, za to same cia­stecz­ka twa­ro­go­we wycho­dzą rewe­la­cyj­ne. Cia­sto deli­kat­nie list­ku­je się w środ­ku, jest tro­chę mię­si­ste po nagry­zie­niu, ale nim to nastą­pi zęby prze­bi­ja­ją się przez chru­pią­cą, cukro­wą posyp­kę, któ­ra roz­pły­wa się sło­dy­czą po całym pod­nie­bie­niu. Inni tra­fi­li tutaj szukająccia­stecz­ka sero­weciast­ka sero­wecia­stecz­ka sero­we z cukremcia­stecz­ka z twa­ro­gu

Tagi: , , , , ,

Schabowy z kurczaka z ziemniakami i mizerią

Schabowy z kurczaka z kartoflami i mizerią

Scha­bo­wy z kur­cza­ka”… tak… wiem jak to brzmi. W tym kotle­cie nie uświad­czy­my ani gra­ma świ­nia­ka. Nie­pod­wa­żal­ną jego zale­tą (kotle­ta a nie świ­nia­ka) jest kru­chość i deli­kat­ność, co szcze­gól­nie doce­nią dzie­ci. Wiem z autop­sji. To nie do wia­ry, ale kie­dyś też byłem dziec­kiem! Kotlet z kur­cza­ka jest o wie­le mniej żyla­sto — bło­nia­sty od swo­je­go scha­bo­we­go odpo­wied­ni­ka. Nie znaj­dzie­my w nim też scha­bo­wej kost­ki. Inni tra­fi­li tutaj szukającscha­bo­wy ziem­nia­ki sal­sa­ta ile kalo­rii

Tagi: , , , , , , , , , ,