Bananowiec — piankowy tort bananowy na biszkoptowym spodzie

Bana­no­wiec to cia­sto wykwint­ne, lek­kie, puszy­ste i mię­ciut­kie. Roz­pły­wa się w ustach, draż­niąc kub­ki sma­ko­we mie­szan­ką pian­ko­wej sło­dy­czy, gala­ret­ko­wej kwa­śno­ści i deli­kat­nej chro­po­wa­to­ści bisz­kop­to­we­go spodu.

Tort bana­no­wy nie jest zbyt wyma­ga­ją­cy, jeśli cho­dzi o nasze zdol­no­ści kuli­nar­ne, nato­miast jest dość cza­so­chłon­ny, ponie­waż poszcze­gól­ne war­stwy cia­sta powin­ny zostać nało­żo­ne w odpo­wied­niej kolej­no­ści z zacho­wa­niem wyma­ga­ne­go do stę­że­nia odstę­pu. Nie­mniej efekt jest zachwy­ca­ją­cy, a tym cudeń­kiem ze zdję­cia poni­żej, ura­czy­ła mnie z oka­zji rocz­ni­cy moja luba.

Jeśli bisz­kop­to­wy spód będzie­my piec w tor­tow­ni­cy, nie­zbęd­ny będzie pla­sti­ko­wy pier­ścień, do nakła­da­nia wyż­szych warstw tor­tu bananowego.

Bananowiec - tort bananowy

Składniki na bananowiec

Biszkopt

 • 3 jaj­ka M‑ki,
 • 90 g mąki pszen­nej 650,
 • 90 g cukru kryształu,
 • 1/2 łyżecz­ki prosz­ku do pieczenia.

Masa bananowa

 • 600 g miąż­szu bananów,
 • 200 g masła,
 • 3/4 szklan­ki cukru pudru (moż­na zmie­lić cukier krysz­tał w młyn­ku do kawy — ja tak robię),
 • 3 żółt­ka jaj,
 • 1 gala­ret­ka brzoskwiniowa,
 • 1 szklan­ka gorą­cej wody.

Pianka truskawkowa

 • 3 biał­ka jaj,
 • 3 łyż­ki cukru kryształu,
 • 1 gala­ret­ka truskawkowa,
 • 1 szklan­ka gorą­cej wody.

Galaretka pomarańczowa i przybranie bananowe

 • 1–2 bana­ny,
 • 1 gala­ret­ka pomarańczowa,
 • 1 szklan­ka wody.

Robimy bananowca

Biszkoptowy spód

Przy­go­to­wa­nie tor­tu bana­no­we­go roz­po­czy­na­my od upie­cze­nia bisz­kop­to­we­go spodu. Z bia­łek ubi­ja­my gęstą, jed­no­rod­ną pia­nę. Ubi­ja­jąc nadal, powo­li doda­je­my cukier i w koń­cu żółt­ka. Ubi­tą pia­nę mie­sza­my deli­kat­nie z mąką pszen­ną i roz­mie­sza­nym w niej prosz­kiem do pie­cze­nia, prze­kła­da­my do wyście­ła­nej papie­rem do pie­cze­nia tor­tow­ni­cy i pie­cze­my “do suche­go patycz­ka” (150°C, ok. 50 min).

Masa bananowa i pianka truskawkowa

Gala­ret­kę brzo­skwi­nio­wą roz­pusz­cza­my w szklan­ce gorą­cej wody. Podob­nie postę­pu­je­my z gala­ret­ką tru­skaw­ko­wą. Oby­dwie zosta­wia­my do osty­gnię­cia. Uży­je­my ich, gdy zaczną tężeć.

Masło ucie­ra­my z cukrem i żółt­ka­mi na jed­no­li­tą masę. Doda­je­my bana­no­wy miąższ i dokład­nie roz­cie­ra­my. Może się tro­chę “zwa­rzyć” (będzie wyglą­dać jak­by nie chcia­ło się połą­czyć), ale abso­lut­nie się tym nie przej­mu­je­my. Masę bana­no­wą mie­sza­my dokład­nie z tęże­ją­cą gala­ret­ką o sma­ku brzo­skwi­nio­wym i wyle­wa­my na bisz­kop­to­wy spód obło­żo­ny pla­sti­ko­wym pierścieniem.

Biał­ka ubi­ja­my i gdy pia­na jest już sztyw­na, ubi­ja­jąc nadal, powo­li dosy­pu­je­my cukier. Do pia­ny doda­je­my tęże­ją­cą gala­ret­kę tru­skaw­ko­wą i jesz­cze przez chwi­lę ubi­ja­my. Pian­kę tru­skaw­ko­wą wyle­wa­my na poprzed­nio uło­żo­ną na cie­ście masę bana­no­wą. Ma mniej­szą gęstość od tej ostat­niej, więc pozo­sta­nie na wierzchu.

Bana­now­ca wsta­wia­my do lodów­ki do cał­ko­wi­te­go zasty­gnię­cia oby­dwu warstw. Cier­pli­wie czekamy.

Bananowiec jak malowany — przyozdabiamy tort bananowy

Na wierz­chu zasty­gnię­tej pian­ki tru­skaw­ko­wej ukła­da­my bana­ny pokro­jo­ne w cien­kie pla­ster­ki. Zale­wa­my zim­ną, tęże­ją­cą gala­ret­ką poma­rań­czo­wą. Ponow­nie wsta­wia­my bana­no­wiec do lodów­ki do zasty­gnię­cia i zno­wu cze­ka­my, aż kolej­na war­stwa zgęstnieje.

Po godzin­ce — dwóch naresz­cie zaja­da­my 🙂 Smacznego!

2 przemyślenia na temat “Bananowiec — piankowy tort bananowy na biszkoptowym spodzie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

* Przeczytaj poniższą treść i wyraź zgodę, aby dodać komentarz.

*

Rozumiem i zgadzam się.