Wesołych Świąt 2018

Z oka­zji zbli­ża­ją­cych się świąt Boże­go Naro­dze­nia oraz Nowe­go Roku życzę Wam…

…aby każ­dy nowy dzień był lep­szy od poprzed­nie­go, żeby­ście — moje dro­gie Czy­tel­nicz­ki i Czy­tel­ni­cy — mie­li odwa­gę reali­zo­wać swo­je marze­nia, pamię­ta­jąc jed­no­cze­śnie, że w duży cel łatwiej tra­fić. Życzę Wam dużo zdro­wia, aby nigdy nie bra­kło Wam sił oraz roz­sąd­ne­go gospo­da­ro­wa­nia cza­sem, pomię­dzy pra­cą i odpo­czyn­kiem. Weso­łych świąt i do sie­go roku!

ozdoba choinkowa wycinana laserem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

* Przeczytaj poniższą treść i wyraź zgodę, aby dodać komentarz.

*

Rozumiem i zgadzam się.