Kategoria: Śniadanie

Śniadanie

Pierw­szym posił­kiem spo­ży­wa­nym w cią­gu dnia jest śnia­da­nie. Posi­łek ten ma za zada­nie dostar­czyć wystar­cza­ją­cej ilo­ści ener­gii mikro- i makro­ele­men­tów oraz wita­min na począ­tek dnia. Sta­re chiń­skie przy­sło­wie gło­si:

Śnia­da­nie zjedz sam, obia­dem podziel się z przy­ja­cie­lem, a kola­cję oddaj wro­go­wi.

Nie­ste­ty nie w każ­dym przy­pad­ku się ono spraw­dza. W zależ­no­ści od obsza­ru geo­gra­ficz­ne­go i sty­lu życia, śnia­da­nie przyj­mu­je róż­ną for­mę. W jed­nym przy­pad­ku spraw­dza się lek­kie śnia­da­nie, a w innym śnia­da­nie musi być sycą­ce, stąd też wyróż­nić moż­na nastę­pu­ją­ce rodza­je śnia­dań:

  • śnia­da­nie kon­ty­nen­tal­ne — lek­kie śnia­da­nie, na któ­re skła­da­ją się: pie­czy­wo, masło, miód, dżem + kawa lub her­ba­ta,
  • śnia­da­nie angiel­skie — cięż­kie, wyso­ko­ka­lo­rycz­ne śnia­da­nie, smażone/pieczone: jaj­ka, pla­stry beko­nu, kieł­ba­sa, pomi­do­ry, grzy­by, sosy, a do tego tosty z masłem, dże­mem, płat­ki na mle­ku + kawa, her­ba­ta lub sok,
  • śnia­da­nie irlandz­kie — bar­dzo podob­ne do śnia­da­nia angiel­skie­go,
  • śnia­da­nie ame­ry­kań­skie — płat­ki kuku­ry­dzia­ne z zim­nym mle­kiem, jaja na beko­nie, tosty, a do tego sok lub kawa z mle­kiem,
  • śnia­da­nie wie­deń­skie — wykwint­ne śnia­da­nie skła­da­ją­ce się tra­dy­cyj­nie z bia­łej kawy, dwóch kaj­ze­rek, masła oraz dwóch jajek w szklan­ce. Obec­nie poda­wa­ne są do nie­go tak­że sery i wędli­ny oraz dżem lub miód,
  • śnia­da­nie myśliw­skie — orga­ni­zo­wa­ne w trak­cie lub po zakoń­cze­niu polo­wa­nia: bigos po myśliw­sku, pie­czeń z sar­ny lub jele­nia, pie­czo­ne kieł­ba­ski, warzy­wa, jasne i ciem­ne pie­czy­wo + napo­je.

W Pol­sce czę­ste śnia­da­nie sta­no­wią kanap­ki zapi­ja­ne cie­płym napo­jem (her­ba­ta, kakao), jajecz­ni­ca z pie­czy­wem czy zupa mlecz­na.

Groch z kaszą gryczaną i cebulką

Groch z kaszą gryczaną i cebulką

Groch z kaszą gry­cza­ną i cebul­ką to wybit­nie pro­sta i jed­no­cze­śnie pożyw­na potra­wa, na dłu­go pozo­sta­wia­ją­ca uczu­cie syto­ści. Świet­nie nada­je się na śnia­da­nie, ale po pod­grza­niu, goto­wa­na poprzed­nie­go dnia, bo przy­go­to­wa­nie, mimo iż nie­skom­pli­ko­wa­ne, potra­fi zająć dłuż­szą chwi­lę. Coś dla jaro­szy. Inni tra­fi­li tutaj szu­ka­jąc­ka­sza jecz­mie­na z gro­chemKASZA Z GRO­CHEM­ka­sza z gro­chem prze­pi­sy

Tagi: , ,

Proziaki z żurawiną, rodzynkami i pestkami dyni

Pro­zia­ki to tra­dy­cyj­ne, pod­kar­pac­kie pie­czy­wo z prza­śne­go cia­sta, wypie­ka­ne na roz­grza­nej bla­sze kuch­ni węglo­wej. Pro­zia­ki z powo­dze­niem moż­na piec rów­nież w zwy­czaj­nym pie­kar­ni­ku. W tym prze­pi­sie pozna­cie wer­sję bar­dziej uroz­ma­ico­ną, o któ­rej nasze bab­cie mogły raczej poma­rzyć.

Tagi: , , , ,

Szybkie śniadanie — tuńczyk z kaszą gryczaną

Tuńczyk z kaszą gryczaną i cebulą - szybkie śniadanie na ciepło

Jestem zde­cy­do­wa­nie fanem śnia­da­nia na cie­pło. Nic tak nie sta­wia na nogi, jak gorą­cy posi­łek z rana. Nie­ste­ty nie zawsze jest czas, aby go przy­rzą­dzić. Dzi­siaj zro­bi­łem mały kuli­nar­ny eks­pe­ry­ment i oka­za­ło się, że połą­cze­nie tuń­czy­ka z kaszą gry­cza­ną sma­ku­je cał­kiem nie naj­go­rzej, a do tego nie zabie­ra zbyt wie­le cza­su. Inni tra­fi­li tutaj szu­ka­jąc­ka­sza gry­cza­na z tuń­czy­kiemkasza z tuń­czy­kiemkasza gry­cza­na z tun­czy­kiem na cie­plo

Tagi: , , ,

Sałatka śledziowa z matiasów

Sałatka śledziowa 6666

Sałat­ka śle­dzio­wa na naszym sto­le gości dość czę­sto, tuż obok sałat­ki jarzy­no­wej. Być może wyni­ka to z tego, że oby­dwie sałat­ki przy­rzą­dza się w podob­ny spo­sób i wyko­na­nie dwóch sała­tek zamiast jed­nej nie nastrę­cza wybit­nych trud­no­ści. Naj­bar­dziej odczu­wal­ną róż­ni­cą jest doda­tek solo­nych śle­dzi, nada­ją­cych sałat­ce śle­dzio­wej bar­dzo cha­rak­te­ry­stycz­ny, rześ­ki smak i aro­mat. Inni tra­fi­li tutaj szukającsałat­ka z matia­sów prze­pi­sysałat­ka z matia­sówsalat­ki z sledz­mi matja­sysałat­ka matias

Tagi: , , ,

Sałatka z tuńczyka z ryżem brązowym

sałatka z tuńczyka - składniki na talerzu

Sałat­ka z tuń­czy­ka dobra nie­mal na każ­dą oka­zję. Smacz­na, pożyw­na i nie­zbyt wyma­ga­ją­ca jeśli cho­dzi o zasob­ność port­fe­la i umie­jęt­no­ści. Dobra zarów­no na zim­no, jak i lek­ko pod­grza­na.

Tagi: , , ,