Szarlotka — placek z jabłkami — jabłecznik

Szar­lot­ka, pla­cek z jabł­ka­mi, jabłecz­nik… jak zwał, tak zwał. Chy­ba naj­po­pu­lar­niej­sze w Pol­sce cia­sto stan­dar­do­we. Szar­lot­ka ma korze­nie fran­cu­skie, ale cia­sto z jabł­ka­mi jest spo­ty­ka­ne na całym świe­cie w tej, czy innej for­mie, np. Ame­ry­ka­nie mają swo­je apple pie.

Bazą do szar­lot­ki jest cia­sto kru­che lub pół­kru­che, ale esen­cją plac­ka jest nadzie­nie z jabłek. Moim zda­niem naj­lep­sze cia­sto wycho­dzi z jabłek prze­zi­mo­wa­nych, twar­dych, słod­ko-kwa­śnych. Moż­na się poku­sić nawet o uży­cie dwóch gatun­ków owo­ców — jed­ne­go kwa­śne­go, a dru­gie­go słod­kie­go. Uży­cie doj­rza­łych, syp­kich papie­ró­wek gro­zi powo­dzią w pie­kar­ni­ku i cia­pą-lapą w tor­tow­ni­cy (forem­ce). Spraw­dzo­ne! Nie pole­cam… Naj­lep­sze jabł­ka to takie, któ­re nie pusz­czą zbyt wie­le soku pod­czas pie­cze­nia i nadal pozo­sta­ną jędrne.

Szarlotka - placek z jabłkami - jabłecznik

Szar­lot­kę wzbo­ga­ci­my kru­szon­ką, czy­li nie­zwy­kle słod­ką, chru­pią­cą posyp­ką, któ­ra po zapie­cze­niu doda plac­ko­wi cha­rak­te­ru. Tyl­ko bła­gam, nie wysku­buj­cie jej z cia­sta, mimo że jest taka smaczna.

Składniki ciasta kruchego

 • 325 g mąki pszen­nej 650,
 • 60 g mąki ziemniaczanej,
 • 190 g cukru trzcinowego,
 • 200 g margaryny,
 • 2 jaj­ka M‑ki,
 • 2 czu­ba­te łyż­ki otrę­bów pszennych,
 • szczyp­ta soli.

Składniki nadzienia

 • 1 kg jabłek,
 • 1–2 opa­ko­wa­nia cukru wanilinowego,
 • cyna­mon — ok. 1 łyżki.

Składniki kruszonki

 • 50 g masła extra,
 • 60 g cukru trzcinowego,
 • 55 g mąki pszen­nej 650.

Ze skład­ni­ków na szczy­cie listy zagnia­ta­my dość zwar­te, kru­che cia­sto. Może­my użyć masła, wte­dy cia­sto powin­no być nie­co luź­niej­sze, ale będzie pięk­nie, maśla­no pach­nąć po upie­cze­niu. Cia­sto dzie­li­my na dwie poło­wy. Jed­ną z nich roz­wał­ko­wu­je­my i wyle­pia­my forem­kę wyło­żo­ną papie­rem do pie­cze­nia, ewen­tu­al­nie dobrze natłusz­czo­ną. Wierzch cia­sta posy­pu­je­my otrę­ba­mi pszennymi.

Jabł­ka dokład­nie myje­my, usu­wa­my gniaz­da nasien­ne, szy­puł­ki i te mecha­te coś na spo­dzie, co kie­dyś było kwiat­ka­mi. W żad­nym razie jabłek nie obie­ra­my. Owo­ce kro­imy w wąziut­kie talar­ki. Jeśli posia­da­my malak­ser z tar­czą do szat­ko­wa­nia, to nie waha­my się go użyć — bar­dzo przy­spie­sza pra­cę 🙂 Jabłusz­ka wykła­da­my rów­ną war­stwą na cie­ście wysy­pa­nym otrę­ba­mi. Z wierz­chu nadzie­nie szar­lot­ki posy­pu­je­my cukrem wani­li­no­wym (dwo­ma opa­ko­wa­nia­mi, jeśli chce­my bar­dziej słod­kie) i cyna­mo­nem w słusz­nej ilości.

Nadzie­nie z jabłek przy­kry­wa­my roz­płasz­czo­ny­mi kawa­łecz­ka­mi pozo­sta­łej czę­ści cia­sta. Na wierzch sypie­my kru­szon­kę zagnie­cio­ną ze skład­ni­ków na dole listy. Naj­ła­twiej będzie wymie­szać skład­ni­ki kru­szon­ki, gdy masło będzie roz­mięk­czo­ne. Kru­szon­kę po wymie­sza­niu zosta­wia­my w lodów­ce na ok. 1/2 godzi­ny — wte­dy będzie się świet­nie kru­szyć, zamiast cią­gnąć jak gumo­laj­za. A tak w ogó­le to cia­sto może­my zacząć wła­śnie od przy­go­to­wa­nia kruszonki.

Szar­lot­kę pie­cze­my w tem­pe­ra­tu­rze ok. 200°C do porząd­ne­go zru­mie­nie­nia. Może to potrwać nawet ponad pół godzi­ny. Spo­ży­wa­my na cie­pło (uwa­ga, nadzie­nie parzy!) lub po wystu­dze­niu. Smacznego!

P.S. Szar­lot­ki wycho­dzi ponad 2kg, a jeden nie­du­ży kawa­łek 100g ma ok. 240 kcal.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

* Przeczytaj poniższą treść i wyraź zgodę, aby dodać komentarz.

*

Rozumiem i zgadzam się.