Tag: olej rzepakowy

Olej rzepakowy

Olej rze­pa­ko­wy to olej spo­żyw­czy tło­czo­ny z rośli­ny o nazwie kapu­sta rze­pak (łac. Bras­si­ca napus L). Obec­nie otrzy­my­wa­ny olej rze­pa­ko­wy jest uzy­ski­wa­ny z uszla­chet­nio­nej odmia­ny rze­pa­ku, przez co cha­rak­te­ry­zu­je się wyjąt­ko­wo niską zawar­to­ścią kwa­su eru­ko­we­go (do 1%). Zwią­zek ten może wywie­rać tok­sycz­ny wpływ na orga­nizm stąd koniecz­ność sto­so­wa­nia ulep­szo­nych odmian rze­pa­ku w pro­duk­cji ole­ju spo­żyw­cze­go.

Olej rze­pa­ko­wy zawie­ra nie­na­sy­co­ne kwa­sy tłusz­czo­we. Są to głów­nie:

  • 61% — kwas ole­ino­wy — ω‑9 (omega‑9) — jed­no­nie­na­sy­co­ny kwas tłusz­czo­wy,
  • 21% — kwas lino­lo­wy (LA) — ω‑6 (omega‑6) — wie­lo­nie­na­sy­co­ny kwas tłusz­czo­wy,
  • 11% — kwas α‑linolenowy (ALA) — ω‑3 (omega‑3) — wie­lo­nie­na­sy­co­ny kwas tłusz­czo­wy,

a tak­że ok. 7% kwa­sów tłusz­czo­wych nasy­co­nych. War­to nad­mie­nić, że ojej rze­pa­ko­wy cha­rak­te­ry­zu­je się bar­dzo korzyst­ną rela­cją nie­na­sy­co­nych kwa­sów tłusz­czo­wych omega‑6 do omega‑3 z żywie­nio­we­go punk­tu widze­nia. Ponad­to olej rze­pa­ko­wy czę­sto pod­da­je się pro­ce­so­wi rafi­na­cji. Olej rze­pa­ko­wy rafi­no­wa­ny cechu­je się znacz­ną odpor­no­ścią na wyso­kie tem­pe­ra­tu­ry (póź­niej ule­ga dymie­niu) i lepiej nada­je się do sma­że­nia od ole­ju nie­ra­fi­no­wa­ne­go. Jest też bar­dziej kla­row­ny i ma dłuż­szy ter­min przy­dat­no­ści do spo­ży­cia.

Jed­nym ze skład­ni­ków prze­pi­sów kuli­nar­nych, któ­re znaj­dziesz poni­żej jest wła­śnie olej rze­pa­ko­wy.

Wieprzowina z jałowcem i śliwką

wieprzowina z jałowcem i śliwką

Wie­przo­wi­na z jałow­cem i śliw­ką to moja spe­cjal­ność 🙂 Potra­wa, mimo iż pro­sta do przy­go­to­wa­nia, robi się nie­mi­ło­sier­nie dłu­go, ale smak ma nie­ziem­ski i zni­ka bły­ska­wicz­nie z bryt­fan­ny.

Tagi: , , ,

Hreczniaki — kotlety z kaszy gryczanej z twarogiem i sos pieczarkowy

Hreczniaki - kotlety z kaszy gryczanej z twarogiem i sos pieczarkowy

Hrecz­nia­ki (hrecz­ki) to nie­wy­szu­ka­na potra­wa mają­ca korze­nie w kuch­ni regio­nal­nej Kre­sów Wschod­nich. Są to kotle­ty z kaszy gry­cza­nej — zwa­nej hrecz­ką (po ukra­iń­sku: гречка, po bia­ło­ru­sku: грэчка) — z twa­ro­giem lub nie­kie­dy z mię­sem wie­przo­wym. W tym prze­pi­sie wer­sja wege. Inni tra­fi­li tutaj szukająchrecz­nia­kikotle­ty z kaszy gry­cza­nej z twa­ro­giemkotle­ci­ki gry­cza­ne z sosem pie­czar­ko­wymkotle­ty z kas­szy i twa­ro­gu z sosem

Tagi: , , , , , ,

Murzynek z olejem — ciasto czekoladowe

Murzynek ciasto czekoladowe z bakaliami

Murzy­nek, czy­li pysz­ne cia­sto cze­ko­la­do­we, moż­na przy­rzą­dzić dosłow­nie w kil­ka minut. Po wsta­wie­niu do pie­kar­ni­ka, pie­cze się rów­nież bar­dzo szyb­ko, więc nie będzie­my musie­li cze­kać dłu­go na cze­ko­la­do­wy sma­ko­łyk. Inni tra­fi­li tutaj szukającmurzy­nek na ole­jucia­sto cze­ko­la­do­we na ole­jumurzy­nek z ole­jemcia­sto cze­ko­la­do­we z ole­jem

Tagi: , , , , , , , ,

Kurczak w miodzie z czosnkiem i przyprawami

Kurczak w miodzie z czosnkiem i przyprawamiKurczak w miodzie z czosnkiem i przyprawami

Kur­czak w mio­dzie z czosn­kiem i inny­mi aro­ma­tycz­ny­mi przy­pra­wa­mi to jed­na z pierw­szych potraw, któ­re nauczy­łem się goto­wać. No może poza kanap­ka­mi robio­ny­mi w pod­sta­wów­ce… Jest nie­mal tak samo pro­sta w wyko­na­niu i mało cza­so­chłon­na. Inni tra­fi­li tutaj szukająckur­czak w mio­dzie i czosn­kufilet z kur­cza­ka w mio­dziemary­na­ta do kur­cza­ka z mio­dem i czosn­kiemkur­czak mary­na­ta miód czis­bej

Tagi: , , , ,

Ciasto drożdżowe z kruszonką i rodzynkami

Ciasto drożdżowe z kruszonką i rodzynkami

Cia­sto droż­dżo­we z kru­szon­ką, naj­le­piej wraz z poran­nym kakao, zde­cy­do­wa­nie popra­wia mi nastrój i daje ener­ge­tycz­ne­go kopa w pierw­szych godzi­nach nowe­go, cudow­ne­go dnia. Dobre na ponie­dział­ko­we śnia­da­nie, kie­dy po męczą­cym week­en­dzie moż­na naresz­cie odpo­cząć 😉

Tagi: , , , , , , , ,