Odnośniki

Na tym blo­gu dzie­lę się z Wami wie­dzą na temat żyw­no­ści i żywie­nia. Jak każ­dy roz­wi­jam się i codzien­nie dowia­du­ję nowych, cie­ka­wych, nie­kie­dy zatrwa­ża­ją­cych rze­czy. Poni­żej pre­zen­tu­ję zbiór źró­deł, z któ­rych korzystam.

  • http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page — Wiki­pe­dia w wer­sji angiel­skiej. Nie­prze­bra­ne źró­dło wie­dzy, dosko­na­łe aby zacząć poszu­ki­wa­nia. Zwłasz­cza cen­ne są odno­śni­ki pod artykułami.
  • http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed — Pub­Med, kom­pen­dium wie­dzy na temat wyni­ków naj­róż­niej­szych tre­ści i badań biomedycznych.
  • http://nutritiondata.self.com/ — Self Nutri­tion Data, witry­na w bar­dzo kom­plek­so­wy spo­sób przed­sta­wia­ją­ca infor­ma­cje o skład­ni­kach odżyw­czych w poszcze­gól­nych pro­duk­tach spo­żyw­czych. Nie są to tyl­ko suche infor­ma­cje w tabe­lach, ale rów­nież zobra­zo­wa­nia na wykre­sach, co bar­dzo uła­twia interpretację.
  • http://ndb.nal.usda.gov/ndb/search/list — Agri­cul­tu­ral Rese­arch Servi­ce, Uni­ted Sta­tes Depart­ment of Agri­cul­tu­re, cał­kiem nie­złe tabe­le skład­ni­ków odżywczych.
  • http://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page — Wiki­me­dia Com­mons, gigan­tycz­ne repo­zy­to­rium obraz­ków, dźwię­ków, fil­mów, na prze­róż­nych licencjach.
  • https://openclipart.org/ — Openc­li­part, żeby nie było zbyt nud­no na blo­gu, ta witry­na dostar­cza faj­nych kli­par­tów Public Domain.

…i wie­le, wie­le innych. Naj­czę­ściej kon­kret­ne źró­dła poda­ję w tre­ści arty­ku­łów. Jeśli nie, możesz być nie­mal pewny(a), że korzy­sta­łem z mate­ria­łów na powyż­szych i pokrew­nych stro­nach oraz w książ­kach i cza­so­pi­smach popularnonaukowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

* Przeczytaj poniższą treść i wyraź zgodę, aby dodać komentarz.

*

Rozumiem i zgadzam się.