Pieczywo chrupkie z miodem i bakaliami

Pieczywo chrupkie z miodem i bakaliami

Jeśli nie­spo­dzie­wa­nie odwie­dzi­li nas zna­jo­mi, a nie mamy żad­nych cia­ste­czek do kawy lub chce­my być bar­dziej “fit”, szyb­kie łako­cie może­my zro­bić z pie­czy­wa chrup­kie­go.

Pieczywo chrupkie z miodem i bakaliami

Potrze­bu­je­my:

  • 4 krom­ki pie­czy­wa chrup­kie­go (ok. 30 g),
  • 25–30 g mio­du psz­cze­le­go, naj­le­piej nie­co skry­sta­li­zo­wa­ne­go (nie spły­wa tak bar­dzo z cia­ste­czek),
  • róż­ne­go rodza­ju baka­lie.

Pie­czy­wo chrup­kie sma­ru­je­my rów­no­mier­nie mio­dem i przy­ozda­bia­my baka­lia­mi. W przy­pad­ku chleb­ków ze zdję­cia uży­to:

  • 5 g łuska­nych pestek dyni,
  • 14 g orzesz­ków ara­chi­do­wych nie­pra­żo­nych i nie­so­lo­nych,
  • 5 g rodzy­nek.

Kalo­rycz­ność takiej lek­kiej prze­ką­ski to ok. 330 kcal z cze­go pra­wie 50 g to węglo­wo­da­ny, 12 g tłusz­cze i nie­co ponad 5 g biał­ka. Jak już wspo­mnie­li­śmy na począt­ku, pie­czy­wo chrup­kie w takim wyda­niu bar­dzo dobrze kom­po­nu­je się z kawą z mle­kiem i cukrem, choć o lek­kiej prze­ką­sce nie może być już wte­dy mowy 😉 Smacz­ne­go!

Tagi:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

* Przeczytaj poniższą treść i wyraź zgodę, aby dodać komentarz.

*

Rozumiem i zgadzam się.