Ananasowiec - tort ananasowy

Ananasowiec na arachidowym spodzie — tort ananasowy

Ana­na­so­wiec to jeden z moich ulu­bio­nych wypie­ków. Zasad­ni­czo, pie­czo­ny w nim jest tyl­ko orze­cho­wy spód, a resz­ta cia­sta jest robio­na “na zimno”.

Świderki drożdżowe z szynką i serem

Świderki drożdżowe z szynką i serem

Zasta­na­wia­łem się, czy tego spe­cja­łu nie wrzu­cić do kate­go­rii piz­za, gdyż robi się go dość podob­nie. Mimo wszyst­ko świ­der­ki droż­dżo­we je się od piz­zy wygod­niej, ponie­waż jest… czy­taj wię­cej Świ­der­ki droż­dżo­we z szyn­ką i serem

Taktyczne kurczaki 2

Wesołych Świąt!

Z oka­zji Świąt Wiel­ka­noc­nych smacz­ne­go jaj­ka, mokre­go śmi­­gu­­sa-dyn­gu­­sa i sałat­ki jarzy­no­wej w umiar­ko­wa­nej ilo­ści, a tak­że zdro­wia i pomyśl­no­ści wszel­kiej życzą Tak­tycz­ne Kur­cza­ki i autor bloga 🙂

Fasolka po bretońsku

Fasolka po bretońsku

Fasol­ka po bre­toń­sku to danie, któ­re­go dzi­siaj raczej nie zje­cie, ale jeśli już, zaraz zabie­rze­cie się za przy­go­to­wy­wa­nie, to naj­lep­sza zacznie być poju­trze, a feno­me­nal­na po kil­ku dniach.

Suszące się pisanki ze sznurka i balonów

Pisanki ze sznurka i balonów na Wielkanoc

Świę­ta Wiel­kiej Nocy zbli­ża­ją się wiel­ki­mi kro­ka­mi, więc pro­po­nu­ję Wam wyko­na­nie bar­dzo pro­stej i efek­tow­nej zara­zem ozdo­by, jaką są pisan­ki ze sznurka.

Naleśniki z pastą rybną

Naleśniki z pastą rybną

Nale­śni­ki z pastą ryb­ną to prze­pis na nie­zbyt wyma­ga­ją­cy, ale bar­dzo smacz­ny obiad lub obia­do­ko­la­cję. Ryby w nale­śni­kach dostar­cza­ją biał­ka i nie­zbęd­nych nie­na­sy­co­nych kwa­sów tłusz­czo­wych, zaś… czy­taj wię­cej Nale­śni­ki z pastą rybną

Zasmazany ser zgliwialy

Ser zgliwiały zasmażany

Dziś będzie coś paskud­nie, ohyd­nie wręcz cuch­ną­ce­go i smacz­ne­go zara­zem. Ser zgli­wia­ły, bo o nim tutaj mowa, to przy­smak, któ­re­go recep­tu­ra prze­ka­zy­wa­na z dzia­da pra­dzia­da,… czy­taj wię­cej Ser zgli­wia­ły zasmażany

Ugotowana komosa ryżowa - quinoa gotowana

Komosa ryżowa — jak gotować, jakie ma wartości odżywcze i co to w ogóle jest

Zaczy­na­jąc od koń­ca, komo­sa ryżo­wa (Che­no­po­dium quinoa Willd.) jest jed­no­rocz­ną rośli­ną zali­cza­ną do rodzi­ny szar­ła­to­wa­tych (podob­nie jak ama­ran­tus), dora­sta­ją­cą do wyso­ko­ści 2 m.… czy­taj wię­cej Komo­sa ryżo­wa — jak goto­wać, jakie ma war­to­ści odżyw­cze i co to w ogó­le jest

Koktajl szarlotka

Koktajl szarlotka — mleko, jabłka i cynamon

Pro­ściut­ki prze­pis na kok­tajl o sma­ku szarlotki.

Rogaliki drożdżowe z serem

Rogaliki drożdżowe z serem

Ser­nicz­ki droż­dżo­we to ciast­ka moje­go dzie­ciń­stwa. Pamię­tam, jak męczy­łem mamę, żeby znów je upie­kła: sero­we podu­szecz­ki zni­ka­ły w zastra­sza­ją­cym tem­pie. Dru­gim moim ulu­bio­nym wypie­kiem… czy­taj wię­cej Roga­li­ki droż­dżo­we z serem