Kategoria: Inne

W tym miej­scu lądu­ją wszyst­kie arty­ku­ły, któ­rych nie da się na chwi­lę obec­ną zakla­sy­fi­ko­wać gdzie indziej. Jest to praw­dzi­wa kopal­nia róż­no­ści i cie­ka­wo­stek.

Komosa ryżowa — jak gotować, jakie ma wartości odżywcze i co to w ogóle jest

Ugotowana komosa ryżowa - quinoa gotowana

Zaczy­na­jąc od koń­ca, komo­sa ryżo­wa (Che­no­po­dium quinoa Willd.) jest jed­no­rocz­ną rośli­ną zali­cza­ną do rodzi­ny szar­ła­to­wa­tych (podob­nie jak ama­ran­tus), dora­sta­ją­cą do wyso­ko­ści 2 m. W Pol­sce jest efe­me­ro­fi­tem, czy­li gatun­kiem zawle­czo­nym tu z innych zakąt­ków świa­ta.

Jabłka — pektyny i procyjanidyny

Jabłuszko

Jabł­ka, to w naszym obsza­rze geo­gra­ficz­nym jed­ne z naj­po­pu­lar­niej­szych owo­ców. Sza­cu­je się, że ist­nie­je ponad 7500 kul­ty­wa­rów tego smacz­ne­go owo­cu, żeby wymie­nić tu cho­ciaż­by takie odmia­ny jak: Anto­nów­ka, Jona­go­red, Papie­rów­ka, Szam­pion, Glo­ster czy Rene­ta. Jeśli cho­dzi o zawar­tość wita­min i mikro­ele­men­tów w jabł­kach to — tak jak w przy­pad­ku więk­szo­ści owo­ców — bida z nędzą… Inni tra­fi­li tutaj szu­ka­jąc­czy jabł­ka mają pek­ty­ny

Tagi: , , , ,

Babka z żelazem

Babka z żelazem

Dzi­siej­szy wpis będzie tro­chę żar­to­bli­wy, bo odko­pa­łem pew­ne zdję­cie i przy­po­mnia­ła mi się sta­ra histo­ria…

Kolorowe jedzenie — barwa ma znaczenie

Placuszki zbożowe z niebieskimi truskawkami

Prze­pa­dam za kolo­ro­wy­mi posił­ka­mi, na któ­rych widok ciek­nie ślin­ka i chęt­nie spa­ła­szo­wał­bym je jak naj­szyb­ciej. Też tak macie? Taki ata­wizm  — jeśli nie nad­uży­wam tego okre­śle­nia — wywo­dzi się z cza­sów pier­wot­nych, kie­dy pod­sta­wą prze­trwa­nia było zdo­by­cie wyso­kiej jako­ści poży­wie­nia.

Amarantus — składniki odżywcze

Amarantus z jajecznica na cebulce i surowka z czerwonej kapusty

Ama­ran­tus (Szar­łat) to jed­na z tych roślin, któ­rych nasio­na jada się ze sma­kiem, albo stro­ni od nich na wszel­kie moż­li­we spo­so­by. Wszyst­ko za spra­wą nie­zwy­kle wyra­zi­ste­go, nie­mal pie­ką­ce­go sma­ku, do któ­re­go próż­no szu­kać odnie­sień w ota­cza­ją­cej przy­ro­dzie. Inni tra­fi­li tutaj szukającama­ran­tus jak goto­waćjak goto­wać ama­ran­tusama­ran­tus goto­wa­nieama­ran­tus