Tag: brzoskwinia i nektarynka

Brzo­skwi­nia zwy­czaj­na (Pru­nus per­si­ca (L.) Batsch) to rośli­na upraw­na, drzew­ko pocho­dzą­ce naj­praw­do­po­dob­niej ze środ­ko­wych i pół­noc­no-wschod­nich Chin. Do tego same­go rodza­ju — Pru­nus — co brzo­skwi­nia zali­cza­ne są wiśnie, śliw­ki i more­le, któ­re wyda­ją bar­dzo smacz­ne, soczy­ste owo­ce.

Przecięta brzoskwinia

Spe­cy­ficz­ną odmia­ną brzo­skwi­ni zwy­czaj­nej jest — Nek­ta­ryn­ka (Pru­nus per­si­ca var. nuci­per­si­ca). Owo­ce nek­ta­ryn­ki mają skór­kę pozba­wio­ną drob­nych wło­sków, nada­ją­cych owo­com brzo­skwi­ni zwy­czaj­nej zamszo­wy wygląd.

Brzoskwiniowe ciasto z kruszonka

Brzo­skwi­nio­we cia­sto z kru­szon­ką jest takie jak lubię: pro­ste, smacz­ne i przy­rzą­dza się je dość szyb­ko. Tym razem słod­kim sma­ko­ły­kiem zaszczy­ci­ła mnie moja lep­sza poło­wa, toteż spie­szę podzie­lić się z Wami łatwym prze­pi­sem. Na pią­te­czek i week­end (jeśli dotrwa) — jak zna­lazł 🙂 Inni tra­fi­li tutaj szukającmuzy­nek z brzo­skwi­nia­mi na ole­ju bez mle­ka i masla

Tagi: , , , , ,