Tag: polifenole

Jabłuszko

Jabłka — pektyny i procyjanidyny

Jabł­ka, to w naszym obsza­rze geo­gra­ficz­nym jed­ne z naj­po­pu­lar­niej­szych owo­ców. Sza­cu­je się, że ist­nie­je ponad 7500 kul­ty­wa­rów tego smacz­ne­go owo­cu, żeby wymie­nić tu cho­ciaż­by takie odmia­ny… czy­taj wię­cej Jabł­ka — pek­ty­ny i procyjanidyny