Tag: lodówka

Dobra lodówka — ergonomia, konstrukcja, energooszczędność — część 2

Poprzed­nio omó­wi­li­śmy rodza­je ukła­dów chło­dze­nia w lodów­kach i chło­­dzia­r­ko-zamra­­ża­r­kach, dziś nato­miast poru­szy­my nie­co kwe­stię ergo­no­mii. Zobacz­my jak wyglą­da podział lodó­wek pod wzglę­dem ukła­du… czy­taj wię­cej Dobra lodów­ka — ergo­no­mia, kon­struk­cja, ener­go­osz­częd­ność — część 2

Schemat chłodziarki absorpcyjnej

Dobra lodówka — ergonomia, konstrukcja, energooszczędność — część 1

Na pew­nym eta­pie aran­ża­cji kuch­ni i wypo­sa­ża­nia jej w sprzęt AGD, sta­je­my przed trud­nym pyta­niem: czym powin­na cha­rak­te­ry­zo­wać się dobra lodów­ka? Odpo­wiedź wyda­je się… czy­taj wię­cej Dobra lodów­ka — ergo­no­mia, kon­struk­cja, ener­go­osz­częd­ność — część 1

wilgoć w lodówce

Wilgoć w lodówce — zawilgocona chłodziarka latem

Lato w peł­nej kra­sie, nasta­ła upal­na pogo­da. Otwie­ra­my lodów­kę, a tam Doli­na Pię­ciu Sta­wów, a na tyl­nej ścian­ce rado­śnie wyrósł sobie wodo­spad Nia­ga­ra. Wszyst­ko… czy­taj wię­cej Wil­goć w lodów­ce — zawil­go­co­na chło­dziar­ka latem