Tag: śmietana i śmietanka

Śmietana i śmietanka

Śmie­tan­ka (słod­ka śmie­ta­na) jest nabia­ło­wym pro­duk­tem spo­żyw­czym otrzy­my­wa­nym w pro­ce­sie odwi­ro­wa­nia mle­ka. W domo­wych warun­kach moż­na otrzy­mać ją odsta­wia­jąc peł­ne mle­ko kro­wie na pewien czas, aby ule­gło roz­dzie­le­niu. Gór­na, gęst­sza war­stwa, któ­rą zbie­ra się łyż­ką do oddziel­ne­go naczy­nia, to wła­śnie śmie­tan­ka.

Śmie­ta­na (kwa­śna śmie­ta­na) to śmie­tan­ka pod­da­na pro­ce­so­wi fer­men­ta­cji mle­ko­wej, co pro­wa­dzi do jej zakwa­sze­nia i zgęst­nie­nia pro­duk­tu. W pro­duk­cji prze­my­sło­wej do tak otrzy­ma­nej śmie­ta­ny dla popra­wie­nia jej cech orga­no­lep­tycz­nych, doda­je się cza­sem zagęst­ni­ki i sta­bi­li­za­to­ry, takie jak: guma guar, pek­ty­ny, skro­bia czy mącz­ka chle­ba świę­to­jań­skie­go.

Pod­czas zaku­pów koniecz­nie nale­ży zwra­cać bacz­ną uwa­gę na skład na opa­ko­wa­niu, bo może się oka­zać, że zamiast śmie­ta­ny do koszy­ka wło­ży­li­śmy miks tłusz­czo­wy, któ­ry śmie­ta­ną nie jest.

Hreczniaki — kotlety z kaszy gryczanej z twarogiem i sos pieczarkowy

Hreczniaki - kotlety z kaszy gryczanej z twarogiem i sos pieczarkowy

Hrecz­nia­ki (hrecz­ki) to nie­wy­szu­ka­na potra­wa mają­ca korze­nie w kuch­ni regio­nal­nej Kre­sów Wschod­nich. Są to kotle­ty z kaszy gry­cza­nej — zwa­nej hrecz­ką (po ukra­iń­sku: гречка, po bia­ło­ru­sku: грэчка) — z twa­ro­giem lub nie­kie­dy z mię­sem wie­przo­wym. W tym prze­pi­sie wer­sja wege. Inni tra­fi­li tutaj szukająchrecz­nia­kikotle­ty z kaszy gry­cza­nej i twa­ro­gukotle­ty z kaszy gry­cza­nej i twa­ro­gu ewa gotu­jekotle­ty z kaszy gry­cza­nej z twa­ro­giem

Tagi: , , , , , ,

Makaron z sosem mięsnym

Makaron z sosem mięsnym

Maka­ron z sosem mię­snym to zna­ko­mi­ta potra­wa, któ­rą lubię sobie zaser­wo­wać na cięż­ką kola­cję, zwłasz­cza gdy wiem, że cze­ka­ją mnie jesz­cze dłu­gie godzi­ny “sie­dze­nia”, zanim pój­dę spać. Taki maka­ron z mię­sem i pie­czar­ka­mi potra­fi dać nie­zły zastrzyk kalo­rii roz­ło­żo­ny w cza­sie. Inni tra­fi­li tutaj szukającmaka­ron z sosem mię­snymsos mię­sny do maka­ro­nu

Tagi: , , , , ,

Schabowy z kurczaka z ziemniakami i mizerią

Schabowy z kurczaka z kartoflami i mizerią

Scha­bo­wy z kur­cza­ka”… tak… wiem jak to brzmi. W tym kotle­cie nie uświad­czy­my ani gra­ma świ­nia­ka. Nie­pod­wa­żal­ną jego zale­tą (kotle­ta a nie świ­nia­ka) jest kru­chość i deli­kat­ność, co szcze­gól­nie doce­nią dzie­ci. Wiem z autop­sji. To nie do wia­ry, ale kie­dyś też byłem dziec­kiem! Kotlet z kur­cza­ka jest o wie­le mniej żyla­sto — bło­nia­sty od swo­je­go scha­bo­we­go odpo­wied­ni­ka. Nie znaj­dzie­my w nim też scha­bo­wej kost­ki. Inni tra­fi­li tutaj szukającscha­bo­wy ziem­nia­ki sal­sa­ta ile kalo­rii

Tagi: , , , , , , , , , ,