Tag: ser żółty

Ser żółty

Ser żół­ty jest serem pod­puszcz­ko­wym, któ­ry w odróż­nie­niu od kwa­so­we­go sera bia­łe­go, cha­rak­te­ry­zu­je się bar­wą żół­tą i zwar­tą kon­sy­sten­cją. Pro­duk­cja sera żół­te­go prze­bie­ga w pro­ce­sie skła­da­ją­cym się z kil­ku eta­pów, z któ­rych naj­waż­niej­sze to: wytrą­ca­nie skrze­pu, for­mo­wa­nie i doj­rze­wa­nie sera. W blo­ku sera mogą, choć nie muszą wystę­po­wać dziu­ry. Ich obec­ność zwią­za­na jest z gazo­twór­czą dzia­łal­no­ścią spe­cjal­nych szcze­pów bak­te­rii pro­pio­no­wych (Pro­pio­ni­bac­te­rium), któ­re prze­ra­bia­ją kwas mle­ko­wy zawar­ty w serze na kwas pro­pio­no­wy, przy oka­zji wydzie­la­jąc spo­re ilo­ści dwu­tlen­ku węgla, roz­py­cha­ją­ce­go miąższ sera.

Rodzaje sera

Rodzi­na serów twar­dych jest bar­dzo uroz­ma­ico­na. W zależ­no­ści od tech­no­lo­gii pro­duk­cji oraz cech orga­no­lep­tycz­nych może­my podzie­lić je na:

  • sery typu szwaj­car­skie­go, np: emen­ta­ler, gruy­ère
  • sery typu holen­der­skie­go, np: gou­da, edam­ski, maz­da­mer,
  • sery typu szwaj­car­sko-holen­der­skie­go, np. tyl­życ­ki,
  • sery typu wło­skie­go, np. par­me­zan,
  • sery typu angiel­skie­go, np. ched­dar,
  • sery typu bał­kań­skie­go, np. oscy­pek.

Sery żół­te znaj­du­ją sze­ro­kie zasto­so­wa­nie w kuch­ni, ze wzglę­du na swój uni­kal­ny smak i aro­mat, cze­go przy­kła­dem są poniż­sze prze­pi­sy kuli­nar­ne.

ryz parboiled z cebulka, serem zoltym i kielbasa

Ryż par­bo­iled z cebul­ką, serem żół­tym i kieł­ba­są to danie szyb­kie, tanie, nada­ją­ce się świet­nie na prze­ką­skę. Może peł­nić rolę lek­kie­go śnia­da­nia czy obia­du, choć war­to było­by się po nim “dopchać” czymś kon­kret­niej­szym. Gdy czas prze­cie­ka nam przez pal­ce nie­kie­dy jemy i ten wyna­la­zek.

Tagi: , , , , ,