Tag: ser żółty

Ser żółty

Ser żół­ty jest serem pod­puszcz­ko­wym, któ­ry w odróż­nie­niu od kwa­so­we­go sera bia­łe­go, cha­rak­te­ry­zu­je się bar­wą żół­tą i zwar­tą kon­sy­sten­cją. Pro­duk­cja sera żół­te­go prze­bie­ga w pro­ce­sie skła­da­ją­cym się z kil­ku eta­pów, z któ­rych naj­waż­niej­sze to: wytrą­ca­nie skrze­pu, for­mo­wa­nie i doj­rze­wa­nie sera. W blo­ku sera mogą, choć nie muszą wystę­po­wać dziu­ry. Ich obec­ność zwią­za­na jest z gazo­twór­czą dzia­łal­no­ścią spe­cjal­nych szcze­pów bak­te­rii pro­pio­no­wych (Pro­pio­ni­bac­te­rium), któ­re prze­ra­bia­ją kwas mle­ko­wy zawar­ty w serze na kwas pro­pio­no­wy, przy oka­zji wydzie­la­jąc spo­re ilo­ści dwu­tlen­ku węgla, roz­py­cha­ją­ce­go miąższ sera.

Rodzaje sera

Rodzi­na serów twar­dych jest bar­dzo uroz­ma­ico­na. W zależ­no­ści od tech­no­lo­gii pro­duk­cji oraz cech orga­no­lep­tycz­nych może­my podzie­lić je na:

  • sery typu szwaj­car­skie­go, np: emen­ta­ler, gruy­ère
  • sery typu holen­der­skie­go, np: gou­da, edam­ski, maz­da­mer,
  • sery typu szwaj­car­sko-holen­der­skie­go, np. tyl­życ­ki,
  • sery typu wło­skie­go, np. par­me­zan,
  • sery typu angiel­skie­go, np. ched­dar,
  • sery typu bał­kań­skie­go, np. oscy­pek.

Sery żół­te znaj­du­ją sze­ro­kie zasto­so­wa­nie w kuch­ni, ze wzglę­du na swój uni­kal­ny smak i aro­mat, cze­go przy­kła­dem są poniż­sze prze­pi­sy kuli­nar­ne.

bułkotlet

Dziś w ramach inspi­ra­cji mam zaszczyt przed­sta­wić Wam sza­now­ne­go Pana Buł­ko­tle­ta — ham­bur­ge­ra domo­wo robio­ne­go 😉

Tagi: , , , , , , ,

Blanszowany brokuł smażony w panierce z mlecznym sosem serowo-czosnkowym i ryżem parboiled

Bro­kuł to jed­no z naj­zdrow­szych warzyw. Ma wykwint­ny smak i ziar­ni­stą kon­sy­sten­cję, a poda­ny razem z mlecz­nym sosem sero­­wo-czo­sn­ko­­wym pach­nie wprost rewe­la­cyj­nie. Zgod­nie z pol­ską tra­dy­cją w piąt­ki nie jada się mięs, więc takie jar­skie danie świet­nie nada się na piąt­ko­wy obiad.

Tagi: , , , , , ,

Surówka z buraków ćwikłowych i sałaty lodowej

Surów­ka z bura­ków czer­wo­nych i sała­ty lodo­wej to samo zdro­wie i ogrom­ne ilo­ści błon­ni­ka, któ­re rado­śnie prze­czysz­czą nasz prze­wód pokar­mo­wy 😉 Kon­tra­sto­we, rześ­kie kolo­ry dodat­ko­wo pod­kre­śla­ją walo­ry sma­ko­we tej nie­skom­pli­ko­wa­nej surów­ki. Inni tra­fi­li tutaj szukającsalat­ka z sala­ty lodo­wejsałat­ka z bura­ków i sała­ty lodo­wejsurow­ka z buracz­kow

Tagi: , , ,

Pychotki na krysztalowym talerzu

Ory­gi­nal­ny tost fran­cu­ski to potra­wa typo­wo słod­ka, poda­wa­na z dże­mem czy kon­fi­tu­ra­mi. Pychot­ki, po raz pierw­szy zro­bi­ła mi moja kocha­na sio­stra, kie­dy bylem jesz­cze dziec­kiem. Dosko­na­le pamię­tam jak się nimi zaja­da­łem. Zaja­dam się do dziś — to takie tosty fran­cu­skie bez cukru, za to z wspa­nia­le cią­gną­cą się war­stwą żół­te­go sera i roz­pły­wa­ją­ce się w ustach.

Tagi: , , , ,

Frytki z serem zoltym, majonezem i ketchupem

Fryt­ki z serem i dodat­ka­mi to maka­brycz­na bom­ba kalo­rycz­na! Taki posi­łek potra­fi zwa­lić z nóg nie­mal każ­de­go i tra­wi się przez dłu­gie godzi­ny. Sje­sta moc­no wska­za­na. Już same fryt­ki są wyso­ko­ka­lo­rycz­ne, a tutaj mamy do czy­nie­nia jesz­cze z serem żół­tym i majo­ne­zem (war­tość odżyw­czą ket­chu­pu deli­kat­nie prze­mil­czę, choć pró­bo­wa­no zakwa­li­fi­ko­wać keczup jako warzy­wo 😉 ). Inni tra­fi­li tutaj szukającfryt­ki z serem

Tagi: , , , , ,