Tag: pestki dyni

Pestki dyni

Pest­ki dyni (łac. Semen Cucur­bi­tae) to nasio­na jed­no­rocz­nej, świa­tło i cie­pło­lub­nej rośli­ny o nazwie Dynia zwy­czaj­na (łac. Cucur­bi­ta pepo L). W sprze­da­ży są dostęp­ne zarów­no łuska­ne pest­ki dyni, jak i nie­łu­ska­ne — w łupi­nach. Jest to przy­smak wyjąt­ko­wo wyso­ko­ka­lo­rycz­ny, ponie­waż 100 g pestek dyni zawie­ra ponad 540 kcal, głów­nie w posta­ci jed­no- i wie­lo­nie­na­sy­co­nych kwa­sów tłusz­czo­wych. W tej samej ilo­ści pestek znaj­dzie­my też ponad 24 g wyso­ko­ja­ko­ścio­we­go biał­ka.

Wartości odżywcze pestek dyni

Pest­ki dyni wyróż­nia­ją się gigan­tycz­ną zawar­to­ścią wita­mi­ny K. W 100 g znaj­dzie­my jej 51.4 µg co zaspo­ka­ja prze­cięt­ne dzien­ne zapo­trze­bo­wa­nie na tę wita­mi­nę w 64%. Oprócz tego w pest­kach dyni znaj­du­je się spo­ro mikro­ele­men­tów (w nawia­sach poda­no zale­ca­ne dzien­ne spo­ży­cie):

  • man­gan — 3.0 mg (151%),
  • magnez — 535 mg (134%),
  • fos­for — 1174 mg (117%),
  • żela­zo — 15.0 mg (83%),
  • miedź — 1.4 mg (69%),
  • cynk — 7.5 mg (50%).

Pestki dyni jako surowiec zielarski

Pest­ki dyni posia­da­ją wła­ści­wo­ści lecz­ni­cze; zawie­ra­ją kukur­bi­ta­cy­ny, któ­re dzia­ła­ją cyto­tok­sycz­nie i wyka­zu­ją dzia­ła­nie prze­ciw­ro­ba­cze. Nie­któ­re z kukur­bi­ta­cyn nada­ją pest­kom dyni gorz­ka­wy smak. Wyciąg z nasion dyni znaj­du­je zasto­so­wa­nie we wspo­ma­ga­niu lecze­nia łagod­ne­go roz­ro­stu gru­czo­łu kro­ko­we­go (łac. hyper­pla­sia pro­sta­tae).

Placki zbozowe z platkow pszennych, owsianych i orkiszowych z owocami i nasionami

Pla­cusz­ki zbo­żo­we to posi­łek typo­wo węglo­wo­da­no­wy, lek­ki, zapew­nia­ją­cy moc­ny start, ze wzglę­du na to, że jest to śnia­da­nie na słod­ko (zawie­ra cukry pro­ste), a jed­no­cze­śnie dzię­ki róż­nym rodza­jom peł­no­war­to­ścio­wych płat­ków, więc tym samym skro­bii, jest w sta­nie dostar­czać ener­gii przez dłuż­szy czas. Znaj­dzie­my tu bogac­two mikro­ele­men­tów pocho­dzą­cych ze zbóż, suszo­nych owo­ców i nasion.

Tagi: , , , , , , , , , ,

Chleb orkiszowy zaraz po upieczeniu

Chleb opi­sa­ny poni­żej gości na naszym sto­le bar­dzo czę­sto. Pie­kę go co 1–2 tygo­dnie w róż­nych warian­tach, jed­nak pod­sta­wo­wy­mi skład­ni­ka­mi zawsze pozo­sta­ją mąka pszen­na, żyt­nia i woda. Resz­ta skład­ni­ków zmie­nia się jak w kalej­do­sko­pie. Nie­sa­mo­wi­tą zale­tą tego pie­czy­wa jest to, że raczej wyschnie na wiór niż sple­śnie­je.

Tagi: , , , , , , , ,