Tag: oliwa z oliwek

Oliwa z oliwek

Olej oliw­ko­wy czy­li oli­wa (łac. Oleum Oli­va­rum) to tłuszcz jadal­ny w kolo­rze od zło­ci­ste­go do zie­lon­ka­we­go, o cha­rak­te­ry­stycz­nym sma­ku i aro­ma­cie, pozy­ski­wa­ny z owo­ców drze­wa oliw­ki euro­pej­skiej (drze­wo oliw­ne, łac. Olea euro­pa­ea L).

Ekstra oliwa z oliwek

Oli­wa z pierw­sze­go tło­cze­nia na zim­no to tzw. oli­wa extra ver­gin. Jest ona naj­war­to­ściow­sza pod wzglę­dem zdro­wot­nym. Pod­da­je się ją pro­ce­so­wi fil­tra­cji, aby usu­nąć reszt­ki roślin­ne, któ­re pomi­mo, że pod­no­szą jej war­tość odżyw­czą, to znacz­nie skra­ca­ją okres przy­dat­no­ści do spo­ży­cia.

Rafinowana oliwa z oliwek

Olej oliw­ko­wy, któ­ry nie może zostać zakwa­li­fi­ko­wa­ny jako extra ver­gin bądż ver­gin, zosta­je pod­da­ny pro­ce­so­wi rafi­na­cji za pomo­cą metod che­micz­nych. Oli­wa rafi­no­wa­na jest pozba­wio­na swo­ich cech sma­ko­wych i zapa­cho­wych oraz kolo­ru, za to pod­wyż­sza się jej punkt dymie­nia, dzię­ki cze­mu ten rodzaj oli­wy znaj­du­je zasto­so­wa­nie przy sma­że­niu.

Oliwa z wytłoczyn

Po pro­duk­cji wyż­szych gatun­ków oli­wy, pozo­sta­ją wytło­ki, z któ­rych oli­wę pozy­sku­je się meto­dą eks­trak­cji za pomo­cą roz­pusz­czal­ni­ka. Oli­wa tego typu nada­je się głów­nie do sma­że­nia.

Ryż parboiled z cebulką, serem żółtym i kiełbasą

ryz parboiled z cebulka, serem zoltym i kielbasa

Ryż par­bo­iled z cebul­ką, serem żół­tym i kieł­ba­są to danie szyb­kie, tanie, nada­ją­ce się świet­nie na prze­ką­skę. Może peł­nić rolę lek­kie­go śnia­da­nia czy obia­du, choć war­to było­by się po nim “dopchać” czymś kon­kret­niej­szym. Gdy czas prze­cie­ka nam przez pal­ce nie­kie­dy jemy i ten wyna­la­zek. Inni tra­fi­li tutaj szu­ka­ją­cryż z cebu­lą i kieł­ba­są i serem

Tagi: , , , , ,

Domowy chleb pszenno-żytni z orkiszem

Chleb orkiszowy zaraz po upieczeniu

Chleb opi­sa­ny poni­żej gości na naszym sto­le bar­dzo czę­sto. Pie­kę go co 1–2 tygo­dnie w róż­nych warian­tach, jed­nak pod­sta­wo­wy­mi skład­ni­ka­mi zawsze pozo­sta­ją mąka pszen­na, żyt­nia i woda. Resz­ta skład­ni­ków zmie­nia się jak w kalej­do­sko­pie. Nie­sa­mo­wi­tą zale­tą tego pie­czy­wa jest to, że raczej wyschnie na wiór niż sple­śnie­je.

Tagi: , , , , , , , ,