Tag: olej rzepakowy

Olej rzepakowy

Olej rze­pa­ko­wy to olej spo­żyw­czy tło­czo­ny z rośli­ny o nazwie kapu­sta rze­pak (łac. Bras­si­ca napus L). Obec­nie otrzy­my­wa­ny olej rze­pa­ko­wy jest uzy­ski­wa­ny z uszla­chet­nio­nej odmia­ny rze­pa­ku, przez co cha­rak­te­ry­zu­je się wyjąt­ko­wo niską zawar­to­ścią kwa­su eru­ko­we­go (do 1%). Zwią­zek ten może wywie­rać tok­sycz­ny wpływ na orga­nizm stąd koniecz­ność sto­so­wa­nia ulep­szo­nych odmian rze­pa­ku w pro­duk­cji ole­ju spo­żyw­cze­go.

Olej rze­pa­ko­wy zawie­ra nie­na­sy­co­ne kwa­sy tłusz­czo­we. Są to głów­nie:

  • 61% — kwas ole­ino­wy — ω‑9 (omega‑9) — jed­no­nie­na­sy­co­ny kwas tłusz­czo­wy,
  • 21% — kwas lino­lo­wy (LA) — ω‑6 (omega‑6) — wie­lo­nie­na­sy­co­ny kwas tłusz­czo­wy,
  • 11% — kwas α‑linolenowy (ALA) — ω‑3 (omega‑3) — wie­lo­nie­na­sy­co­ny kwas tłusz­czo­wy,

a tak­że ok. 7% kwa­sów tłusz­czo­wych nasy­co­nych. War­to nad­mie­nić, że ojej rze­pa­ko­wy cha­rak­te­ry­zu­je się bar­dzo korzyst­ną rela­cją nie­na­sy­co­nych kwa­sów tłusz­czo­wych omega‑6 do omega‑3 z żywie­nio­we­go punk­tu widze­nia. Ponad­to olej rze­pa­ko­wy czę­sto pod­da­je się pro­ce­so­wi rafi­na­cji. Olej rze­pa­ko­wy rafi­no­wa­ny cechu­je się znacz­ną odpor­no­ścią na wyso­kie tem­pe­ra­tu­ry (póź­niej ule­ga dymie­niu) i lepiej nada­je się do sma­że­nia od ole­ju nie­ra­fi­no­wa­ne­go. Jest też bar­dziej kla­row­ny i ma dłuż­szy ter­min przy­dat­no­ści do spo­ży­cia.

Jed­nym ze skład­ni­ków prze­pi­sów kuli­nar­nych, któ­re znaj­dziesz poni­żej jest wła­śnie olej rze­pa­ko­wy.

Schabowy z kurczaka z ziemniakami i mizerią

Schabowy z kurczaka z kartoflami i mizerią

Scha­bo­wy z kur­cza­ka”… tak… wiem jak to brzmi. W tym kotle­cie nie uświad­czy­my ani gra­ma świ­nia­ka. Nie­pod­wa­żal­ną jego zale­tą (kotle­ta a nie świ­nia­ka) jest kru­chość i deli­kat­ność, co szcze­gól­nie doce­nią dzie­ci. Wiem z autop­sji. To nie do wia­ry, ale kie­dyś też byłem dziec­kiem! Kotlet z kur­cza­ka jest o wie­le mniej żyla­sto — bło­nia­sty od swo­je­go scha­bo­we­go odpo­wied­ni­ka. Nie znaj­dzie­my w nim też scha­bo­wej kost­ki. Inni tra­fi­li tutaj szukająckotle­ty ziem­nia­ki i mize­ria

Tagi: , , , , , , , , , ,

Przepis na kotlet schabowy z warzywami na patelnię

Schaboszczak z mieszanka warzywna

Prze­pis na kotlet scha­bo­wy w moim wyda­niu, to dobry wstęp do przy­go­to­wa­nia szyb­kie­go, smacz­ne­go i co naj­waż­niej­sze sycą­ce­go obia­du. Sam kotlet scha­bo­wy to chy­ba jed­na z naj­bar­dziej tra­dy­cyj­nych, pol­skich potraw. Jeśli tyl­ko ktoś pre­fe­ru­je mię­si­wa, to cięż­ko wyobra­zić sobie życie bez “scha­bosz­cza­ka”. W tym prze­pi­sie, mając na uwa­dze, że gru­ba panier­ka na kotle­cie sta­no­wi bom­bę kalo­rycz­ną, poda­wa­ne zazwy­czaj z kotle­tem ziem­nia­ki, zastą­pi­łem mie­szan­ką warzyw­ną. Inni tra­fi­li tutaj szukającPrzemy?l Pie­kar­ni­cze sk?adniki

Tagi: , , , , , ,