Tag: ogórki kiszone konserwowe i korniszony

Ogórki kiszone, konserwowe i korniszony

Ogórki kiszone (kwaszone)

Ogór­ki kiszo­ne to ogór­ki grun­to­we pod­da­ne kisze­niu poprzez zala­nie ich wodą z dodat­kiem: łodyg i bal­da­chów kopru, korze­ni chrza­nu oraz ząb­ków czosn­ku i innych przy­praw, prze­trzy­ma­niu w tem­pe­ra­tu­rze poko­jo­wej przez kil­ka dni, a następ­nie odsta­wie­niu w chłod­ne miej­sce (np. do piw­ni­cy) na kil­ka tygo­dni. W tym cza­sie w prze­two­rach docho­dzi do roz­wo­ju mikro­flo­ry bak­te­ryj­nej oraz inten­syw­ne­go wydzie­la­nia dwu­tlen­ku węgla. Tak zakon­ser­wo­wa­ne ogór­ki są bar­dzo trwa­łe.

Ogór­ki mało­sol­ne to ogór­ki nie ukwa­szo­ne w peł­ni — spo­ży­wa­ne po kil­ku dniach od roz­po­czę­cia kisze­nia.

Ogórki konserwowe

Ogór­ki kon­ser­wo­we to ogór­ki grun­to­we pod­da­ne weko­wa­niu i mary­no­wa­niu w zale­wie octo­wej, skła­da­ją­cej się z wody, octu, cukru, soli i przy­praw, takich jak zie­le angiel­skie czy liść lau­ro­wy.

Korniszony

Kor­ni­szo­na­mi nazy­wa­my malut­kie ogór­ki grun­to­we, zama­ry­no­wa­ne w zale­wie octo­wej i zawe­ko­wa­ne w sło­jach. Ogór­ki takie przed mary­no­wa­niem mogą być wstęp­nie kiszo­ne.

Pizza z szynką papryką i ogórkiem

Dziś pierw­sza pro­po­zy­cja kom­po­zy­cji skład­ni­ków na piz­zę — piz­za z szyn­ką, papry­ką i ogór­kiem, zapie­ka­na pod koł­der­ką z tar­te­go, wędzo­ne­go sera.

Tagi: , , ,

Sałatka śledziowa 6666

Sałat­ka śle­dzio­wa na naszym sto­le gości dość czę­sto, tuż obok sałat­ki jarzy­no­wej. Być może wyni­ka to z tego, że oby­dwie sałat­ki przy­rzą­dza się w podob­ny spo­sób i wyko­na­nie dwóch sała­tek zamiast jed­nej nie nastrę­cza wybit­nych trud­no­ści. Naj­bar­dziej odczu­wal­ną róż­ni­cą jest doda­tek solo­nych śle­dzi, nada­ją­cych sałat­ce śle­dzio­wej bar­dzo cha­rak­te­ry­stycz­ny, rześ­ki smak i aro­mat. Inni tra­fi­li tutaj szukającsałat­ka z matia­sów prze­pi­sysałat­ka z matia­sówCo zro­bić z matia­sowSalat­ka z matja­sow

Tagi: , , ,

sałatka z tuńczyka - składniki na talerzu

Sałat­ka z tuń­czy­ka dobra nie­mal na każ­dą oka­zję. Smacz­na, pożyw­na i nie­zbyt wyma­ga­ją­ca jeśli cho­dzi o zasob­ność port­fe­la i umie­jęt­no­ści. Dobra zarów­no na zim­no, jak i lek­ko pod­grza­na.

Tagi: , , ,