Tag: majonez

Majonez

Majo­nez czy­li sos majo­ne­zo­wy, to gęsty sos spo­rzą­dzo­ny zazwy­czaj z ole­ju roślin­ne­go, żółt­ka jaja kurze­go (jako emul­ga­to­ra) i nie­wiel­kiej ilo­ści octu. Mogą być też sto­so­wa­ne całe jaja kurze. Oprócz skład­ni­ków bazo­wych majo­nez może zawie­rać przy­pra­wy: sól, cukier, pieprz czar­ny lub bia­ły, musz­tar­dę, glu­ta­mi­nian sodu, a tak­że inne skład­ni­ki, któ­re pod­no­szą war­tość sma­ko­wą sosu.

Majo­nez może zostać spo­rzą­dzo­ny na bazie ole­ju rze­pa­ko­we­go, sło­necz­ni­ko­we­go, ale tak­że oli­wy z oli­wek. Podob­nie moż­na sto­so­wać ocet spi­ry­tu­so­wy, ocet win­ny, a nawet sok z cytry­ny, nada­ją­ce majo­ne­zo­wi spe­cy­ficz­ny smak i aro­mat.

W poniż­szych prze­pi­sach kuli­nar­nych jako jeden ze skład­ni­ków wystę­pu­je majo­nez.

Shoarma z kurczaka i sos czosnkowy, frytki i pikantna surówka z czerwonej kapusty

Kur­czak Sho­ar­ma! to potra­wa, któ­ra z tra­dy­cyj­ną “szor­mą” ma nie­wie­le wspól­ne­go, poza inten­syw­nym sma­kiem nada­wa­nym przez aro­ma­tycz­ne przy­pra­wy. Mnie naj­le­piej sma­ku­je w zesta­wie­niu z pie­czo­ny­mi fryt­ka­mi, sosem czosn­ko­wym i pikant­ną sałat­ką z czer­wo­nej kapu­sty.

Tagi: , , , , ,

Frytki z serem zoltym, majonezem i ketchupem

Fryt­ki z serem i dodat­ka­mi to maka­brycz­na bom­ba kalo­rycz­na! Taki posi­łek potra­fi zwa­lić z nóg nie­mal każ­de­go i tra­wi się przez dłu­gie godzi­ny. Sje­sta moc­no wska­za­na. Już same fryt­ki są wyso­ko­ka­lo­rycz­ne, a tutaj mamy do czy­nie­nia jesz­cze z serem żół­tym i majo­ne­zem (war­tość odżyw­czą ket­chu­pu deli­kat­nie prze­mil­czę, choć pró­bo­wa­no zakwa­li­fi­ko­wać keczup jako warzy­wo 😉 ). Inni tra­fi­li tutaj szukającfryt­ki z serem

Tagi: , , , , ,