Tag: kasza gryczana

Kasza gryczana

Kasza gry­cza­na to pro­dukt spo­żyw­czy otrzy­my­wa­ny z ziar­nia­ków Gry­ki zwy­czaj­nej (Fago­py­rum escu­len­tum Moench). Otrzy­mu­je się ją w nie­zbyt skom­pli­ko­wa­nym pro­ce­sie tech­no­lo­gicz­nym, na któ­ry skła­da­ją się: oczysz­cza­nie, pra­że­nie i krót­ko­trwa­łe nasy­ca­nie parą wod­ną, leża­ko­wa­nie, sor­to­wa­nie, obłu­ski­wa­nie, sor­to­wa­nie kaszy gry­cza­nej, usu­wa­nie łuski, ponow­ne sor­to­wa­nie i w koń­cu kon­fek­cjo­no­wa­nie.

Dzię­ki pro­ce­so­wi pra­że­nia, kasza zysku­je spe­cy­ficz­ny, inten­syw­ny aro­mat i brą­zo­wa­wy kolor. Spo­ty­ka­na jest też kasza gry­cza­na nie­pra­żo­na o zabar­wie­niu zie­lon­ka­wym.

Wartości odżywcze kaszy gryczanej

Kasza gry­cza­na cha­rak­te­ry­zu­je się dość wyso­ką zawar­to­ścią dobre­go jako­ścio­wo biał­ka — 8–13% w zależ­no­ści od odmia­ny, oraz jed­no- i wie­lo­nie­na­sy­co­nych kwa­sów tłusz­czo­wych (ok. 2–3%). Nie­ste­ty kasza łama­na cechu­je się znacz­nie niż­szą zawar­to­ścią zarów­no biał­ka jak i tłusz­czu. “Hrecz­ka” jest dosko­na­łym źró­dłem mikro­ele­men­tów, z któ­rych naj­waż­niej­sze znaj­du­ją się na liście poni­żej.

Minerały w kaszy gryczanej (pod względem zalecanego dziennego spożycia w 100 g kaszy)

  • man­gan — 1.3 mg (65%),
  • magnez — 231 mg (58%),
  • miedź — 1.1 mg (55%),
  • fos­for — 347 mg (35%),
  • cynk — 2.4 mg (16%),
  • potas — 460 mg (13%).

Pol­ska znaj­du­je się (zarów­no pod wzglę­dem powierzch­ni upraw jak i tona­żu) w pierw­szej dzie­siąt­ce państw upra­wia­ją­cych gry­kę. Kasza gry­cza­na jest bar­dzo war­to­ścio­wym pro­duk­tem spo­żyw­czym, na zasto­so­wa­nie któ­re­go przy­kła­dy znaj­dziesz poni­żej.

Jajecznica z kaszą gryczaną i kiełkami pszenicy

Jajecznica z kaszą gryczaną i kiełkami pszenicy

Do nie­daw­na byłem zago­rza­łym prze­ciw­ni­kiem kieł­ków (z wyjąt­kiem rze­żu­chy). No bo jak to tak — facet i kieł­ki? To się po pro­stu nijak nie doda­je. Kieł­ki zawsze koja­rzy­ły mi się z zasu­szo­ny­mi oso­ba­mi nie tyka­ją­cy­mi mię­sa. Źle mi się koja­rzy­ły… Inni tra­fi­li tutaj szukającjajecz­ni­ca z kaszą gry­cza­nąjajecz­ni­ca z kaszajajecz­ni­ca z kaszą gry­cza­ną prze­pis

Tagi: , ,

Puree ziemniaczane z kaszą gryczaną

Puree ziemniaczane z kaszą gryczaną, jajecznicą i tarte buraczki ćwikłowe

Puree ziem­nia­cza­ne z kaszą gry­cza­ną to smacz­ne uroz­ma­ice­nie posił­ku, zastę­pu­ją­ce zwy­czaj­ne tłu­czo­ne ziem­nia­ki. Dzię­ki zawar­to­ści kaszy gry­cza­nej sta­no­wi cał­kiem nie­złe źró­dło błon­ni­ka oraz nie­któ­rych wita­min i mikro­ele­men­tów.

Tagi: , , ,