Tag: kakao

Kakao

Pro­szek kaka­owy, czy­li w potocz­nym rozu­mie­niu kakao, otrzy­mu­je się z mie­lo­nych i odtłusz­czo­nych zia­ren kaka­ow­ca. Ziar­na wstęp­nie są fer­men­to­wa­ne, suszo­ne i palo­ne, a w koń­cu roz­drab­nia­ne na mia­zgę. Obok prosz­ku kaka­owe­go w tym samym pro­ce­sie pro­duk­cyj­nym powsta­je też masło kaka­owe.

Kakao zawie­ra dwa pobu­dza­ją­ce alka­lo­idy: teo­bro­mi­nękofe­inę (w śla­do­wych ilo­ściach), a tak­że anan­da­mid, któ­ry wspo­ma­ga spa­la­nie tkan­ki tłusz­czo­wej. Oprócz powyż­szych, pro­szek kaka­owy, uwzględ­nia­jąc zale­ca­ne dzien­ne spo­ży­cie, w prze­li­cze­niu na 100 g kakao, zawie­ra cał­kiem spo­ro magne­zu, żela­za i cyn­ku, jed­nak nie jest ich zna­czą­cym źró­dłem, jeśli roz­pa­tru­je­my spo­ży­cie kakao w prze­cięt­nych ilo­ściach (np. łyżecz­ka kakao na kubek cie­płe­go mle­ka).

Koktajl bananowo czekoladowy

Koktajl bananowo czekoladowy w szklance udekorowanej cukrem

Kok­tajl bana­no­wo cze­ko­la­do­wy to chy­ba jeden z naj­prost­szych kok­taj­li do przy­rzą­dze­nia. Aku­rat bana­ny są w tym wzglę­dzie dość wdzięcz­ny­mi owo­ca­mi, bo nie trze­ba się bawić w szy­puł­ko­wa­nie owo­ców, wystar­czy zdjąć skór­kę.

Tagi: , , ,