Tag: filet z kurczaka

Filet z kurczaka

Filet z kur­cza­ka to mię­so z kur­cza­ka uzy­ski­wa­ne w pro­ce­sie por­cjo­wa­nia tusz­ki z jej czę­ści pier­sio­wej. Są to dwa pła­ty chu­de­go, bia­łe­go mię­sa dro­bio­we­go, któ­re jest bar­dzo deli­kat­ne w sma­ku po przy­rzą­dze­niu. Pier­si z kur­cza­ka moż­na goto­wać, piec, panie­ro­wać czy sma­żyć. Popu­lar­ną potra­wą, czę­sto gosz­czą­cą na sto­łach są kotle­ty z kur­cza­ka.

Składniki odżywcze w filecie z kurczaka

W 100 g file­tów z kur­cza­ka znaj­dzie­my nie­co ponad 20 g biał­ka, przy kalo­rycz­no­ści na pozio­mie 172 kcal. Filet z kur­cza­ka jest też boga­tym źró­dłem wita­min z gru­py B (zwłasz­cza B6B3), a tak­że sele­nu i fos­fo­ru. Pier­si z kur­cza­ka są sto­sun­ko­wo chu­de, bo zawie­ra­ją poni­żej 10 g tłusz­czu, jed­nak war­to pamię­tać, że wsku­tek panie­ro­wa­nia i sma­że­nia cał­ko­wi­ty udział tłusz­czu w potra­wie znacz­nie wzra­sta.

Poni­żej znaj­dziesz prze­pi­sy kuli­nar­ne na potra­wy spo­rzą­dzo­ne na bazie file­tów z kur­cza­ka.

Makaron z sosem mięsnym

Maka­ron z sosem mię­snym to zna­ko­mi­ta potra­wa, któ­rą lubię sobie zaser­wo­wać na cięż­ką kola­cję, zwłasz­cza gdy wiem, że cze­ka­ją mnie jesz­cze dłu­gie godzi­ny “sie­dze­nia”, zanim pój­dę spać. Taki maka­ron z mię­sem i pie­czar­ka­mi potra­fi dać nie­zły zastrzyk kalo­rii roz­ło­żo­ny w cza­sie. Inni tra­fi­li tutaj szukającmaka­ron z sosem mię­snymsos mię­sny do maka­ro­numaka­ron w sosie mię­snym

Tagi: , , , , ,

Ziołowa potrawka z kurczaka na talerzu

Potraw­ka z kur­cza­ka z ser­ka­mi zio­ło­wy­mi to danie wybit­nie pro­ste, ale jed­no­cze­śnie smacz­ne, dość cięż­ko­straw­ne. Potra­fi zaklaj­stro­wać więc nie dziw­my się, jeże­li nie damy rady zjeść por­cji za pierw­szym podej­ściem. Coś dla łasu­chów.

Tagi: , ,

Schabowy z kurczaka z kartoflami i mizerią

Scha­bo­wy z kur­cza­ka”… tak… wiem jak to brzmi. W tym kotle­cie nie uświad­czy­my ani gra­ma świ­nia­ka. Nie­pod­wa­żal­ną jego zale­tą (kotle­ta a nie świ­nia­ka) jest kru­chość i deli­kat­ność, co szcze­gól­nie doce­nią dzie­ci. Wiem z autop­sji. To nie do wia­ry, ale kie­dyś też byłem dziec­kiem! Kotlet z kur­cza­ka jest o wie­le mniej żyla­sto — bło­nia­sty od swo­je­go scha­bo­we­go odpo­wied­ni­ka. Nie znaj­dzie­my w nim też scha­bo­wej kost­ki. Inni tra­fi­li tutaj szu­ka­ją­ci­le kalo­ri ma scha­bo­wy zzi­nia­ka­miile kosz­tu­ją …

Scha­bo­wy z kur­cza­ka z ziem­nia­ka­mi i mize­rią Read More »

Tagi: , , , , , , , , , ,