Tag: czosnek

Czosnek

Czo­snek, a zwłasz­cza jeden jego gatu­nek — Czo­snek zwy­czaj­ny (łac. Allium sati­vum L.) — jest wszech­stron­ną rośli­ną znaj­du­ją­cą zasto­so­wa­nie jako warzy­wo, przy­pra­wa i rośli­na lecz­ni­cza. Ze wzglę­du na swo­je kuli­ste kwia­to­sta­ny nie­któ­re gatun­ki czosn­ku, np. czo­snek olbrzy­mi, są cenio­ny­mi rośli­na­mi ozdob­ny­mi.

Właściwości lecznicze czosnku

Głów­ną sub­stan­cją czyn­ną zawar­tą w ząb­kach czosn­ku jest allii­na, któ­ra przez enzy­mem alli­na­zę, po roz­tar­ciu czosn­ku zamie­nia­na jest w alli­cy­nę (sul­fo­tle­nek dwu­siarcz­ku alli­lu) – zwią­zek o cha­rak­te­ry­stycz­nym zapa­chu cznosn­ku, wyka­zu­ją­cy dzia­ła­nie prze­ciw­bak­te­ryj­ne. W reak­cji powsta­je rów­nież kwas piro­gro­no­wy. Oprócz powyż­szych w czosn­ku obec­ne są ajo­eny, będą­ce m.in. inhi­bi­to­ra­mi agre­ga­cji pły­tek krwi (dzia­ła­ją prze­ciw­za­krze­po­wo). Czosn­ko­wy ole­jek ete­rycz­ny ma dzia­ła­nie prze­ciw­bak­te­ryj­ne, anty­grzy­bi­cze i prze­ciw­ro­ba­cze.

Wszyst­ko jest tru­ci­zną i nic nie jest tru­ci­zną. Tyl­ko daw­ka czy­ni, że dana sub­stan­cja nie jest tru­ci­zną.

Para­cel­sus

Nie­wiel­kie daw­ki czosn­ku dzia­ła­ją korzyst­nie na zdro­wie — zwięk­sza­ją wydzie­la­nie w wątro­bie endo­gen­nych prze­ciw­u­tle­nia­czy. Jed­nak jeśli czo­snek przedaw­ku­je­my, w skraj­nych sytu­acjach może dojść do uszko­dze­nia wątro­by i nerek, wywo­ła­ne­go powsta­ją­cą w wątro­bie — w nad­mia­rze — akro­le­iną.

Grochówka — zupa grochowa

Zupa grochowa

Gro­chów­ka… któż nie zna? Bar­dzo smacz­na, pożyw­na, mię­sna zupa gro­cho­wa, któ­ra wcho­dzi górą, wycho­dzi — jak aero­zol — dołem, kil­ka godzin póź­niej. O żoł­nier­skiej gro­chów­ce krą­żą legen­dy, że sta­no­wi­ła tajem­ną broń, a jeden z jej pro­duk­tów prze­mia­ny mate­rii słu­żył jako gaz bojo­wy tudzież do oświe­tla­nia ulic i goto­wa­nia innych — rów­nie nie­skrom­nych — posił­ków. Podob­no morzy­ła też strzy­gi i roz­ga­nia­ła nie­bo­żę­ta, acz­kol­wiek nie ma tego

Tagi: , , , ,

Kurczak w miodzie z czosnkiem i przyprawami

Kurczak w miodzie z czosnkiem i przyprawamiKurczak w miodzie z czosnkiem i przyprawami

Kur­czak w mio­dzie z czosn­kiem i inny­mi aro­ma­tycz­ny­mi przy­pra­wa­mi to jed­na z pierw­szych potraw, któ­re nauczy­łem się goto­wać. No może poza kanap­ka­mi robio­ny­mi w pod­sta­wów­ce… Jest nie­mal tak samo pro­sta w wyko­na­niu i mało cza­so­chłon­na. Inni tra­fi­li tutaj szukająckur­czak w mio­dzie i czosn­kufilet z kur­cza­ka w mio­dzie

Tagi: , , , ,

Kurczak Shoarma! sos czosnkowy i inne specjały

Shoarma z kurczaka i sos czosnkowy, frytki i pikantna surówka z czerwonej kapusty

Kur­czak Sho­ar­ma! to potra­wa, któ­ra z tra­dy­cyj­ną “szor­mą” ma nie­wie­le wspól­ne­go, poza inten­syw­nym sma­kiem nada­wa­nym przez aro­ma­tycz­ne przy­pra­wy. Mnie naj­le­piej sma­ku­je w zesta­wie­niu z pie­czo­ny­mi fryt­ka­mi, sosem czosn­ko­wym i pikant­ną sałat­ką z czer­wo­nej kapu­sty.

Tagi: , , , , ,