Tag: cukier kryształ

Cukier kryształ

Cukier krysz­tał jest rafi­no­wa­nym cukrem spo­żyw­czym — nie­mal w 100% czy­stą sacha­ro­zą otrzy­my­wa­ną z trzci­ny cukro­wej lub bura­ków cukro­wych. 1 g cukru dostar­cza 4 kcal ener­gii. W pro­ce­sie pro­duk­cji cukru powsta­ją pro­duk­ty ubocz­ne: wysłod­ki bura­cza­ne, uży­wa­ne jako pasza dla zwie­rząt hodow­la­nych, oraz mela­sa wyko­rzy­sty­wa­na naj­czę­ściej do pro­duk­cji alko­ho­lu i droż­dży.

Muffinki z mikrofalówki

Daw­no na blo­gu nie było nic słod­kie­go, więc dzi­siaj prze­pis na eks­pre­so­we cia­sto bez pie­cze­nia: korzen­ne muf­fin­ki z mikro­fa­li. Przy­da­ją się gdy zna­jo­mi wpad­ną z nie­za­po­wie­dzia­ną wizy­tą, a pod ręką nie mamy nic inne­go do kawy, wte­dy w cią­gu kil­ku minut moż­na wycza­ro­wać na praw­dę przy­zwo­ity, korzen­ny sma­ko­łyk. Inni tra­fi­li tutaj szukającmuf­fin­ki z mikro­fa­licia­sto z mikro­fa­limuf­fin­ka z mikro­fa­litwa­ro­go­wy muf­fin z mikro­fa­li

Tagi: , , , , ,

Murzynek ciasto czekoladowe z bakaliami

Murzy­nek, czy­li pysz­ne cia­sto cze­ko­la­do­we, moż­na przy­rzą­dzić dosłow­nie w kil­ka minut. Po wsta­wie­niu do pie­kar­ni­ka, pie­cze się rów­nież bar­dzo szyb­ko, więc nie będzie­my musie­li cze­kać dłu­go na cze­ko­la­do­wy sma­ko­łyk. Inni tra­fi­li tutaj szukającmurzy­nek na ole­jucia­sto cze­ko­la­do­we na ole­jumurzy­nek z ole­jemcia­sto murzy­nek na ole­ju

Tagi: , , , , , , , ,

Ciasto drożdżowe z kruszonką i rodzynkami

Cia­sto droż­dżo­we z kru­szon­ką, naj­le­piej wraz z poran­nym kakao, zde­cy­do­wa­nie popra­wia mi nastrój i daje ener­ge­tycz­ne­go kopa w pierw­szych godzi­nach nowe­go, cudow­ne­go dnia. Dobre na ponie­dział­ko­we śnia­da­nie, kie­dy po męczą­cym week­en­dzie moż­na naresz­cie odpo­cząć 😉

Tagi: , , , , , , , ,