Kategoria: Śniadanie

Śniadanie

Pierw­szym posił­kiem spo­ży­wa­nym w cią­gu dnia jest śnia­da­nie. Posi­łek ten ma za zada­nie dostar­czyć wystar­cza­ją­cej ilo­ści ener­gii mikro- i makro­ele­men­tów oraz wita­min na począ­tek dnia. Sta­re chiń­skie przy­sło­wie gło­si:

Śnia­da­nie zjedz sam, obia­dem podziel się z przy­ja­cie­lem, a kola­cję oddaj wro­go­wi.

Nie­ste­ty nie w każ­dym przy­pad­ku się ono spraw­dza. W zależ­no­ści od obsza­ru geo­gra­ficz­ne­go i sty­lu życia, śnia­da­nie przyj­mu­je róż­ną for­mę. W jed­nym przy­pad­ku spraw­dza się lek­kie śnia­da­nie, a w innym śnia­da­nie musi być sycą­ce, stąd też wyróż­nić moż­na nastę­pu­ją­ce rodza­je śnia­dań:

  • śnia­da­nie kon­ty­nen­tal­ne — lek­kie śnia­da­nie, na któ­re skła­da­ją się: pie­czy­wo, masło, miód, dżem + kawa lub her­ba­ta,
  • śnia­da­nie angiel­skie — cięż­kie, wyso­ko­ka­lo­rycz­ne śnia­da­nie, smażone/pieczone: jaj­ka, pla­stry beko­nu, kieł­ba­sa, pomi­do­ry, grzy­by, sosy, a do tego tosty z masłem, dże­mem, płat­ki na mle­ku + kawa, her­ba­ta lub sok,
  • śnia­da­nie irlandz­kie — bar­dzo podob­ne do śnia­da­nia angiel­skie­go,
  • śnia­da­nie ame­ry­kań­skie — płat­ki kuku­ry­dzia­ne z zim­nym mle­kiem, jaja na beko­nie, tosty, a do tego sok lub kawa z mle­kiem,
  • śnia­da­nie wie­deń­skie — wykwint­ne śnia­da­nie skła­da­ją­ce się tra­dy­cyj­nie z bia­łej kawy, dwóch kaj­ze­rek, masła oraz dwóch jajek w szklan­ce. Obec­nie poda­wa­ne są do nie­go tak­że sery i wędli­ny oraz dżem lub miód,
  • śnia­da­nie myśliw­skie — orga­ni­zo­wa­ne w trak­cie lub po zakoń­cze­niu polo­wa­nia: bigos po myśliw­sku, pie­czeń z sar­ny lub jele­nia, pie­czo­ne kieł­ba­ski, warzy­wa, jasne i ciem­ne pie­czy­wo + napo­je.

W Pol­sce czę­ste śnia­da­nie sta­no­wią kanap­ki zapi­ja­ne cie­płym napo­jem (her­ba­ta, kakao), jajecz­ni­ca z pie­czy­wem czy zupa mlecz­na.

Jajecznica z płatkami

Jajecznica z platkami

Jajecz­ni­ca z płat­ka­mi to moje fla­go­we danie śnia­da­nio­we. Dla­cze­go? Otóż jest pro­sta do przy­rzą­dze­nia, zabie­ra mało cza­su, a sytość po takim posił­ku utrzy­mu­je się dłu­go. Ponad­to jajecz­ni­ca przy­go­to­wy­wa­na w taki spo­sób zawie­ra wie­le cen­nych skład­ni­ków odżyw­czych, błon­ni­ka i jest smacz­na, choć przy­znam, że dla nie­któ­rych jej cechy orga­no­lep­tycz­ne mogą być zasko­cze­niem. Inni tra­fi­li tutaj szukającjajecz­ni­ca z płat­ka­mi owsia­ny­mijajecz­ni­ca z owsian­kąowsian­ka jajecz­ni­ca

Tagi: , , , ,

Domowy chleb pszenno-żytni z orkiszem

Chleb orkiszowy zaraz po upieczeniu

Chleb opi­sa­ny poni­żej gości na naszym sto­le bar­dzo czę­sto. Pie­kę go co 1–2 tygo­dnie w róż­nych warian­tach, jed­nak pod­sta­wo­wy­mi skład­ni­ka­mi zawsze pozo­sta­ją mąka pszen­na, żyt­nia i woda. Resz­ta skład­ni­ków zmie­nia się jak w kalej­do­sko­pie. Nie­sa­mo­wi­tą zale­tą tego pie­czy­wa jest to, że raczej wyschnie na wiór niż sple­śnie­je.

Tagi: , , , , , , , ,