Kategoria: Śniadanie

Śniadanie

Pierw­szym posił­kiem spo­ży­wa­nym w cią­gu dnia jest śnia­da­nie. Posi­łek ten ma za zada­nie dostar­czyć wystar­cza­ją­cej ilo­ści ener­gii mikro- i makro­ele­men­tów oraz wita­min na począ­tek dnia. Sta­re chiń­skie przy­sło­wie gło­si:

Śnia­da­nie zjedz sam, obia­dem podziel się z przy­ja­cie­lem, a kola­cję oddaj wro­go­wi.

Nie­ste­ty nie w każ­dym przy­pad­ku się ono spraw­dza. W zależ­no­ści od obsza­ru geo­gra­ficz­ne­go i sty­lu życia, śnia­da­nie przyj­mu­je róż­ną for­mę. W jed­nym przy­pad­ku spraw­dza się lek­kie śnia­da­nie, a w innym śnia­da­nie musi być sycą­ce, stąd też wyróż­nić moż­na nastę­pu­ją­ce rodza­je śnia­dań:

  • śnia­da­nie kon­ty­nen­tal­ne — lek­kie śnia­da­nie, na któ­re skła­da­ją się: pie­czy­wo, masło, miód, dżem + kawa lub her­ba­ta,
  • śnia­da­nie angiel­skie — cięż­kie, wyso­ko­ka­lo­rycz­ne śnia­da­nie, smażone/pieczone: jaj­ka, pla­stry beko­nu, kieł­ba­sa, pomi­do­ry, grzy­by, sosy, a do tego tosty z masłem, dże­mem, płat­ki na mle­ku + kawa, her­ba­ta lub sok,
  • śnia­da­nie irlandz­kie — bar­dzo podob­ne do śnia­da­nia angiel­skie­go,
  • śnia­da­nie ame­ry­kań­skie — płat­ki kuku­ry­dzia­ne z zim­nym mle­kiem, jaja na beko­nie, tosty, a do tego sok lub kawa z mle­kiem,
  • śnia­da­nie wie­deń­skie — wykwint­ne śnia­da­nie skła­da­ją­ce się tra­dy­cyj­nie z bia­łej kawy, dwóch kaj­ze­rek, masła oraz dwóch jajek w szklan­ce. Obec­nie poda­wa­ne są do nie­go tak­że sery i wędli­ny oraz dżem lub miód,
  • śnia­da­nie myśliw­skie — orga­ni­zo­wa­ne w trak­cie lub po zakoń­cze­niu polo­wa­nia: bigos po myśliw­sku, pie­czeń z sar­ny lub jele­nia, pie­czo­ne kieł­ba­ski, warzy­wa, jasne i ciem­ne pie­czy­wo + napo­je.

W Pol­sce czę­ste śnia­da­nie sta­no­wią kanap­ki zapi­ja­ne cie­płym napo­jem (her­ba­ta, kakao), jajecz­ni­ca z pie­czy­wem czy zupa mlecz­na.

Musli z jogurtem kawowym

Musli z jogurtem kawowym

Musli z jogur­tem kawo­wym to szyb­ka, dość kalo­rycz­na, słod­ka prze­ką­ska, obfi­tu­ją­ca w natu­ral­ne wita­mi­ny i mine­ra­ły zawar­te w baka­liach, któ­rych uży­je­my do jej przy­rzą­dze­nia. Świet­nie nada­je się na prze­ką­skę w cią­gu dnia lub na lek­kie śnia­da­nie.

Tagi: , , , , ,

Jajecznica z kaszą gryczaną i kiełkami pszenicy

Jajecznica z kaszą gryczaną i kiełkami pszenicy

Do nie­daw­na byłem zago­rza­łym prze­ciw­ni­kiem kieł­ków (z wyjąt­kiem rze­żu­chy). No bo jak to tak — facet i kieł­ki? To się po pro­stu nijak nie doda­je. Kieł­ki zawsze koja­rzy­ły mi się z zasu­szo­ny­mi oso­ba­mi nie tyka­ją­cy­mi mię­sa. Źle mi się koja­rzy­ły… Inni tra­fi­li tutaj szukającjajecz­ni­ca z kaszą gry­cza­nąjajecz­ni­ca z kaszą

Tagi: , ,

Ciasto drożdżowe z kruszonką i rodzynkami

Ciasto drożdżowe z kruszonką i rodzynkami

Cia­sto droż­dżo­we z kru­szon­ką, naj­le­piej wraz z poran­nym kakao, zde­cy­do­wa­nie popra­wia mi nastrój i daje ener­ge­tycz­ne­go kopa w pierw­szych godzi­nach nowe­go, cudow­ne­go dnia. Dobre na ponie­dział­ko­we śnia­da­nie, kie­dy po męczą­cym week­en­dzie moż­na naresz­cie odpo­cząć 😉

Tagi: , , , , , , , ,

Pychotki czyli tosty francuskie inaczej

Pychotki na krysztalowym talerzu

Ory­gi­nal­ny tost fran­cu­ski to potra­wa typo­wo słod­ka, poda­wa­na z dże­mem czy kon­fi­tu­ra­mi. Pychot­ki, po raz pierw­szy zro­bi­ła mi moja kocha­na sio­stra, kie­dy bylem jesz­cze dziec­kiem. Dosko­na­le pamię­tam jak się nimi zaja­da­łem. Zaja­dam się do dziś — to takie tosty fran­cu­skie bez cukru, za to z wspa­nia­le cią­gną­cą się war­stwą żół­te­go sera i roz­pły­wa­ją­ce się w ustach.

Tagi: , , , ,

Placuszki zbożowe

Placki zbozowe z platkow pszennych, owsianych i orkiszowych z owocami i nasionami

Pla­cusz­ki zbo­żo­we to posi­łek typo­wo węglo­wo­da­no­wy, lek­ki, zapew­nia­ją­cy moc­ny start, ze wzglę­du na to, że jest to śnia­da­nie na słod­ko (zawie­ra cukry pro­ste), a jed­no­cze­śnie dzię­ki róż­nym rodza­jom peł­no­war­to­ścio­wych płat­ków, więc tym samym skro­bii, jest w sta­nie dostar­czać ener­gii przez dłuż­szy czas. Znaj­dzie­my tu bogac­two mikro­ele­men­tów pocho­dzą­cych ze zbóż, suszo­nych owo­ców i nasion.

Tagi: , , , , , , , , , ,