Kategoria: Obiadokolacja

Obiadokolacja

Jak sama nazwa wska­zu­je obia­do­ko­la­cja jest posił­kiem łączą­cym w sobie cechy zarów­no obia­du jak i kola­cji. Jest to wyso­ko­ka­lo­rycz­ny posi­łek spo­ży­wa­ny wie­czo­rem. Naj­czę­ściej przy­po­mi­na jed­no­da­nio­wy, porząd­ny obiad.

Obia­do­ko­la­cja spraw­dza się w przy­pad­kach, gdy nie może­my pozwo­lić sobie na peł­no­war­to­ścio­wy obiad we wcze­śniej­szych godzi­nach, a jed­no­cze­śnie nasza aktyw­ność będzie trwa­ła do póź­nych godzin wie­czor­nych i będzie koli­do­wa­ła ze zwy­czaj­ną kola­cją.

Ziołowa potrawka z kurczaka na talerzu

Potraw­ka z kur­cza­ka z ser­ka­mi zio­ło­wy­mi to danie wybit­nie pro­ste, ale jed­no­cze­śnie smacz­ne, dość cięż­ko­straw­ne. Potra­fi zaklaj­stro­wać więc nie dziw­my się, jeże­li nie damy rady zjeść por­cji za pierw­szym podej­ściem. Coś dla łasu­chów.

Tagi: , ,

Frytki z serem zoltym, majonezem i ketchupem

Fryt­ki z serem i dodat­ka­mi to maka­brycz­na bom­ba kalo­rycz­na! Taki posi­łek potra­fi zwa­lić z nóg nie­mal każ­de­go i tra­wi się przez dłu­gie godzi­ny. Sje­sta moc­no wska­za­na. Już same fryt­ki są wyso­ko­ka­lo­rycz­ne, a tutaj mamy do czy­nie­nia jesz­cze z serem żół­tym i majo­ne­zem (war­tość odżyw­czą ket­chu­pu deli­kat­nie prze­mil­czę, choć pró­bo­wa­no zakwa­li­fi­ko­wać keczup jako warzy­wo 😉 ). Inni tra­fi­li tutaj szukającfryt­ki z serem

Tagi: , , , , ,