Kategoria: Kolacja

Kolacja

Kola­cja jest ostat­nim posił­kiem w cią­gu dnia, spo­ży­wa­nym w godzi­nach wie­czor­nych. Powin­na być spo­ży­wa­na na 2–3 godzi­ny przed spo­czyn­kiem noc­nym, co uła­twia zasy­pia­nie, a nie bez­po­śred­nio przed snem, kie­dy może je poważ­nie utrud­nić. Na kola­cję powin­ny skła­dać się nie­zbyt kalo­rycz­ne pro­duk­ty dłu­go­wchła­nial­ne, któ­re zagwa­ran­tu­ją nie­wy­stą­pie­nie w nocy sil­ne­go uczu­cia gło­du i wyeli­mi­nu­ją noc­ne pod­ja­da­nie.

Rano jedz jak król, wie­czo­rem jak żebrak.

Na kola­cję war­to uni­kać cięż­ko­straw­nych potraw, któ­re dłu­go zale­ga­ją w żołąd­ku, a tak­że tych, któ­re zawie­ra­ją dużo cukru. Te ostat­nie dopro­wa­dza­ją do znacz­nych wahań stę­że­nia glu­ko­zy i insu­li­ny we krwi, a co za tym idzie sprzy­ja­ją szyb­sze­mu wystą­pie­niu uczu­cia gło­du.

Kola­cję war­to wzbo­ga­cić w soję i sery, gdyż pro­duk­ty te zawie­ra­ją w znacz­nej ilo­ści tryp­to­fan, będą­cy pre­kur­so­rem mela­to­ni­ny — hor­mo­nu nie­zbęd­ne­go do regu­la­cji cyklu snu i czu­wa­nia. Dobrym źró­dłem tryp­fo­fa­nu jest też suszo­na spi­ru­li­na, choć oczy­wi­stym jest, że nie zje­my jej w takiej ilo­ści jak ww. pro­duk­tów.

Kurczak curry w sosie czosnkowym podany na liściach sałaty

Na kur­cza­ka cur­ry prze­pi­sów są tysią­ce. Na kola­cję może­my zjeść tę wyjąt­ko­wo pro­stą, mało tuczą­cą wer­sję z pysz­nym sosem czosn­ko­wym, uło­żo­ne­go na kru­chych liściach sała­ty. Inni tra­fi­li tutaj szukająckur­czak w sosie czosn­ko­wym

Tagi: , , ,

Naleśniki z serem i rodzynkami

Nale­śni­ki z serem i rodzyn­ka­mi to prze­pysz­ny, zapy­cha­ją­cy posi­łek na słod­ko. Jest dość łatwy w przy­go­to­wa­niu, cho­ciaż cza­so­chłon­ny, o ile dys­po­nu­je­my tyl­ko jed­ną patel­nią. Nale­śni­ki z serem świet­nie nada­ją się na póź­ny obiad albo wcze­sną kola­cję, bo pozo­sta­wia­ją na dłu­go uczu­cie syto­ści. Inni tra­fi­li tutaj szukającnale­sni­ki z serem i rodzyn­ka­mi

Tagi: , , , , , ,

Shoarma z kurczaka i sos czosnkowy, frytki i pikantna surówka z czerwonej kapusty

Kur­czak Sho­ar­ma! to potra­wa, któ­ra z tra­dy­cyj­ną “szor­mą” ma nie­wie­le wspól­ne­go, poza inten­syw­nym sma­kiem nada­wa­nym przez aro­ma­tycz­ne przy­pra­wy. Mnie naj­le­piej sma­ku­je w zesta­wie­niu z pie­czo­ny­mi fryt­ka­mi, sosem czosn­ko­wym i pikant­ną sałat­ką z czer­wo­nej kapu­sty. Inni tra­fi­li tutaj szukającszor­ma z sosem czosn­ko­wym

Tagi: , , , , ,