Kategoria: Pizza

Pizza

Piz­zą nazy­wa­my pła­ski pla­cek z cia­sta droż­dżo­we­go, naj­czę­ściej pokry­ty sosem pomi­do­ro­wym, serem i dodat­ka­mi, taki­mi jak róż­ne gatun­ki mięs, owo­ców morza czy warzyw, krót­ko zapie­czo­ny w sil­nie roz­grza­nym pie­cu bądź pie­kar­ni­ku. Piz­za sta­no­wi samo­dziel­ny, pro­sty w przy­go­to­wa­niu, zazwy­czaj peł­no­war­to­ścio­wy posi­łek, mniej lub bar­dziej sycą­cy w zależ­no­ści od gru­bo­ści cia­sta i skład­ni­ków uży­tych do jego obło­że­nia. Jest to tra­dy­cyj­na potra­wa kuch­ni wło­skiej.

Ciasto na pizzę - przed wyrośnięciem

Cia­sto na piz­zę jest bar­dzo pro­ste do przy­rzą­dze­nia. Jest to cia­sto droż­dżo­we, na bazie mąki, wody i droż­dży, z nie­wiel­kim dodat­kiem innych skład­ni­ków. W sma­ku jest deli­kat­nie sło­no — słod­kie, nie­na­tręt­ne i świet­nie kom­po­nu­ją się z nim prze­róż­ne skład­ni­ki na piz­zę.

Tagi: , , , , ,