Kategoria: Drób

Drób

Mię­so dro­bio­we to mię­so pozy­ski­wa­ne z pta­ków hodow­la­nych, głów­nie kur (zwłasz­cza kur­cza­ków) i indy­ków. Jest to mię­so sto­sun­ko­wo chu­de, o wyso­kiej war­to­ści odżyw­czej.

Wartość odżywcza mięsa drobiowego

Ilość makroskładników wyrażona w gramach w 100 g mięsa kurczaka

suro­we mię­so kur­cza­ka bez skó­ry i kości
(w nawia­sie ze skó­rą)
tusz­ka pierś noga* skrzy­deł­ko szyj­ka wątrób­ka ser­ce
kalo­rycz­ność [kcal] 119
(215)
120
(172)
120
(214)
126
(191)
154
(297)
119 153
biał­ka 21.39
(15.81)
22.50
(20.85)
19.16
(13.91)
21.97
(17.52)
17.55
(14.07)
16.92 15.55
tłusz­cze 3.08
(12.80)
2.62
(9.25)
4.22
(13.56)
3.54
(13.16)
8.78
(26.24)
4.83 9.33
węglo­wo­da­ny bd** bd bd bd bd 0.73 0.71

*) Noga ana­to­micz­na skła­da się z pod­udzia i udka.
**) Brak danych.

Ilość makroskładników wyrażona w gramach w 100 g mięsa indyka

suro­we mię­so indy­ka bez skó­ry i kości
(w nawia­sie ze skó­rą)
tusz­ka pierś pod­udzie skrzy­deł­ko szyj­ka wątrób­ka ser­ce
kalo­rycz­ność [kcal] 112
(143)
114
(157)
118
(141)
112
(197)
125 128 140
biał­ka 22.64
(21.64)
23.34
(21.89)
20.52
(19.96)
22.48
(20.22)
16.51 18.26 16.70
tłusz­cze 1.93
(5.64)
2.33
(7.02)
3.97
(6.84)
2.49
(12.32)
6.04 5.50 7.44
węglo­wo­da­ny 0.14
(0.13)
bd bd bd bd bd bd

Z powyż­szych zesta­wień wyni­ka, że naj­bo­gat­sze w biał­ko jest mię­so dro­bio­we pocho­dzą­ce z czę­ści pier­sio­wej — tak zwa­ny filet z kur­cza­ka i file­ty z indy­ka. Naj­bar­dziej kalo­rycz­ne jest mię­so z szyj­ki dro­biu, co jest spo­wo­do­wa­ne wyso­ką zawar­to­ścią tłusz­czu.

Poni­żej znaj­dziesz prze­pi­sy na potra­wy i posił­ki, w któ­rych wyko­rzy­sta­no mię­so dro­bio­we zarów­no suro­we, jak i wstęp­nie prze­two­rzo­ne w pro­ce­sie prze­my­sło­wym.

Schabowy z kurczaka z ziemniakami i mizerią

Schabowy z kurczaka z kartoflami i mizerią

Scha­bo­wy z kur­cza­ka”… tak… wiem jak to brzmi. W tym kotle­cie nie uświad­czy­my ani gra­ma świ­nia­ka. Nie­pod­wa­żal­ną jego zale­tą (kotle­ta a nie świ­nia­ka) jest kru­chość i deli­kat­ność, co szcze­gól­nie doce­nią dzie­ci. Wiem z autop­sji. To nie do wia­ry, ale kie­dyś też byłem dziec­kiem! Kotlet z kur­cza­ka jest o wie­le mniej żyla­sto — bło­nia­sty od swo­je­go scha­bo­we­go odpo­wied­ni­ka. Nie znaj­dzie­my w nim też scha­bo­wej kost­ki. Inni tra­fi­li tutaj szukająckotle­ty ziem­nia­ki i mize­ria

Tagi: , , , , , , , , , ,